vychází v 7:34 a zapadá v 16:02
vychází v 0:46 a zapadá v 13:56
 

Vedení účetnictví v honebním společenstvu

Dotaz č.: 108

Otázka:

Bohužel v našem MS ani HS není žádný erudovaný účetní, tak se obracíme na Vás s následujícími dotazy. Asi mnoho MS, pro naplnění platných zákonů a pro pokračování své činnosti, po změně zákona o myslivosti, vyvolalo v minulosti založení Honebního Společenstva. Nevím jak je to u jiných MS, ale u nás je činnost HS nulová a existuje pouze pro naplnění již výše uvedených zákonných norem. Naše HS nemá žádný výdaj ani příjem a to z důvodu, že nevykonává žádnou činnost a že v Nájemní smlouvě na pronájem honitby mysliveckému sdružení je ustanoveno, že nájemné bude platit vlastníkům honebních pozemků přímo MS. Na FÚ tedy jen za HS předkládáme Čestné prohlášení, kde konstatutejeme, že za minulé účetní období jsme neměli žádné zdanitelné plnění. V jednoduchém účetnictví MS platby za pronajaté pozemky vykazujeme jako náklad na "výkon práva myslivosti", který máme ve stanovách zakotven jako jednu z činností MS. Neporušujeme tímto zásadně zákony týkající se účetnictví? Druhý dotaz se týká MS. Ve stanovách MS máme zakotveno, že prostředky a majetek sdružení tvoří mimo jiné "výnosy mysliveckého hospodaření". Ulovenou spárkatou zvěřinu prodáváme členům našeho sdružení. V jednoduchém účetnictví proti těmto příjmům stavíme náklady spojené s mysliveckým hospodařením (krmivo pro zvěř, stavba mysliveckých zařízení, atd.) tak, abychom příjmy ze zvěřiny neměli vyšší než náklady. Na FÚ opět stejně jako u HS předkládáme za MS Čestné prohlášení, kde konstatutejeme, že za minulé účetní období jsme neměli žádné zdanitelné plnění. Postupujeme v tomto případě v souladu s platnými daňovými zákony. Roční rozpočet MS je kolem 20.000,-Kč.

Tazatel:

Odpověď:

K části Vašeho dotazu vztahujícího se k Honebnímu společenstvu není moc co dodat, neboť nemá-li žádné příjmy ani výdaje – není co účtovat, natožpak zpracovávat Přiznání k dani z příjmů právnických osob. Jedinou změnu přináší novela Zákona o dani z příjmů, která vyjímá z oznamovací povinnosti v souladu s § 136 odst. 5 Daňového řádu poplatníky, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání a splňují podmínky stanovené v § 38 odst.7 písm. a) Zákona o daních z  příjmů. Nadále se tedy na Vaše Honební společenstvo (tj. poplatníka uvedeného v § 18 odst.3 ZoDP), kterému nevznikla za zdaňovací období daňová povinnost, nevztahuje povinnost sdělit tuto skutečnost (ve Vašem případě čestné prohlášení) příslušnému správci daně (FÚ).
 
Ke druhé části Vašeho dotazu vztahujícího se k mysliveckému sdružení lze konstatovat, že v souladu se Zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst.2) účtujete v soustavě jednoduchého účetnictví v souladu s § 38a výše uvedeného zákona, který zní : „Občanská sdružení, jejich organizační jednotky, které mají právní subjektivitu, církve a náboženské společnosti nebo církevní instituce, které jsou církevní právnickou osobou, a honební společenstva mohou vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb., pokud jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč; přitom se na ně vztahují ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a jeho prováděcích právních předpisů, která upravují účtování v soustavě jednoduchého účetnictví, ve znění účinném k 31. prosinci 2003“.
Pokud jsem správně rozuměla textu Vašeho dotazu, tak ve skutečnosti dotujete vlastní mysliveckou činnost příspěvky členů, které jsou příjmy osvobozenými od daně z příjmů právnických osob podle § 19 ZoDP, jsou-li zakotveny ve Vašich stanovách. Nemáte tedy příjmy, které jsou předmětem daně, nebo jen příjmy od daně osvobozené a tudíž nemáte povinnost v souladu s § 38m odst. 7 písm a) ZoDP podat daňové přiznání. Změna Daňového řádu (viz. výše) se na myslivecké sdružení vztahuje stejně jako na Honební společenstvo.
 
Závěrem si snad jen dovolím připomenout, že zvěřinu by si Vaši myslivci měli kupovat za tzv. „cenu obvyklou“.
 
S pozdravem „Myslivosti zdar“
 
Ing. Lenka Zumrová
Zpracování dat...