ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 4:57 a zapadá v 20:59
vychází v 1:55 a zapadá v 11:59
 
Daňová poradna

Zdanění daru pro MS

Dotaz č.: 117

Otázka:

V odpovědi na dotaz č. 97 píšete o daru právnické osoby mysl. sdružení. Chtěl bych vědět, jak je to v případě finančního daru od fyzické osoby v důchodu. Jestli dárce musí tento dar danit a jak je to s daní v případě Mysl. sdružení. Jestli dar musí obsahovat důvod, nebo určení na co musí být použit.

Tazatel:

Odpověď:

Řešení:

Váže na legislativu k 1. 1. 2013


 Dar který  fyzická osoba v důchodu daruje,  pokud nepodniká, nemusí jej danit.

 Pokud podniká tak platí  ZÁKON  586/1992 Sb. o daních z příjmů v platném znění §15 - Nezdanitelná část základu daně:

„(1) Od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním složkám státu,právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona,a to na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii,na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví , na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky nebo členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo provozují školy a školská zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby podle zvláštního právního předpisu, na zdravotnické prostředky nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na rehabilitační a kompenzační pomůcky uvedené ve zvláštním právním předpisenejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. Obdobně se postupuje u darů na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území České republiky. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15% ze základu daně. Jako dar na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce oceňuje částkou 2 000 Kč. Ustanovení tohoto odstavce se použije i pro dary poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu, pokud příjemce daru a účel daru splňují podmínky stanovené tímto zákonem.“

 

Podle  zákona 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí  §20

(4) Od daně dědické a daně darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku

a) právnickou osobou se sídlem v tuzemsku nebo na území jiného evropského státu, založenou nebo zřízenou k zabezpečování činnosti v oblasti kultury, školství, výchovy a ochrany dětí a mládeže, vědy, výzkumu, vývoje, vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče, ekologie, ochrany opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, tělovýchovy, sportu a požární ochrany, je-li bezúplatné nabytí majetku určeno na zabezpečování uvedené činnosti.

Pokud v darovací smlouvě bude  uvedeno, že se  dar poskytuje na ochranu zvířat a jejich zdraví, MS peněžní dar nemusí  danit.

Vypracoval: ing. Vladimír Zelina

 

Zpracování dat...