vychází v 7:33 a zapadá v 16:03
vychází v **:** a zapadá v 13:39
 

Zdanění podílu na výtěžku, hospodaření daňový rezident.

Dotaz č.: 131

Otázka:

Dobrý den, v odpovědi na dotaz č. 125 jste uváděli, že podle legislativy platné od 1.1.2014 se zdanění výplaty podílů na čistém výtěžku členům HS řídí §36 odst. 1) pro poplatníky uvedené v §2 odst.3) a §17 odst. 4) ZODP, což se dle mého týká pouze daňových nerezidentů. Jak se ale správně postupuje u daňových rezidentů, jedná se opravdu o příjmy dle §10 ZODP, které nepodléhají zdanění srážkovou daní(viz dotaz č.69)?

Tazatel:

Odpověď:

Řešení:

Názor autora

 

 

V případě, že je podíl na hospodaření   vyplácen  fyzické osobě, která je daňovým  rezidentem státu, s nímž má Česká republika sjednanou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, je nutné postupovat v souladu s touto smlouvou,

 

Podle  ustanovení Zákona 586 České národní rady o daních z příjmů v platném znění, dle  §36  odst.(8) Zahrnou-li do daňového přiznání poplatníci uvedení v §2 odst. 3 a §17 odst. 4 , kteří jsou daňovými rezidenty členského státu Evropské unie nebo dalších států, které tvoří Evropský hospodářský prostor, příjmy uvedené v §22 odst. 1 písm. c), f) nebo g) bodech 1, 2, 4, 5, 6, 12 až 14, započte se sražená daň na jejich celkovou daňovou povinnost vztahující se k příjmům ze zdrojů na území České republiky, za které v České republice podávají daňové přiznání. Pokud nelze sraženou daň nebo její část započítat na tuto jejich celkovou daňovou povinnost proto, že poplatníkovi vznikla daňová povinnost ve výši nula nebo vykázal daňovou ztrátu anebo jeho celková daňová povinnost je nižší než daň sražená, vznikne ve výši daňové povinnosti, kterou nelze započítat, přeplatek. Nezahrne-li poplatník příjmy uvedené v §22 odst. 1 písm. c), f) nebo g) bodech 1, 2, 4, 5, 6, 12 až 14 do daňového přiznání do konce lhůty stanovené zvláštním právním předpisem, použije se obdobně §38e odst. 7 . „

 

Vypracoval: ing. Vladimír Zelina

Zpracování dat...