vychází v 7:33 a zapadá v 16:03
vychází v **:** a zapadá v 13:39
 

Zdanění podílu na výtěžku hospodaření.

Dotaz č.: 125

Otázka:

HS vyplácí členům podíl na výtěžku hospodaření. Je tento příjem členů předmětem daně z příjmu? Pokud ano, kdo je povinen daň odvést? Jednotliví členové v rámci svého přiznání k dani z příjmu nebo HS všem členům provede srážku daně z podílů a odvede finančnímu úřadu. Odpověď na tento či podobný dotaz jsem nikde nenašel.

Tazatel:

Odpověď:

Řešení:

Váže na legislativu k 1. 1. 2014


Podíl na zisku, který chcete  vyplácet    členům HS, musí schválit valná hromada.  Na tento podíl mají pouze nárok členové honebního společenstva.  HS provede srážku daně  a odvede příslušnému finančnímu úřadu. 

Podle  ustanovení Zákona 586 České národní rady o daních z příjmů v platném znění,  tento podíl se daní dle  §36  odst. (1) Zvláštní sazbou daně z příjmů pro poplatníky uvedené v §2 odst. 3 a §17 odst. 4 ,    15 %  sazbou,  a to z příjmů uvedených v §22 odst. 1 písm. g) bodech 3 a 4.  

Podle bodle tohoto bodu  3, daní   příjem  fyzické osoby:  podíly na zisku, vypořádací podíly, podíly na likvidačním zůstatku obchodních korporací a jiné příjmy z držby kapitálového majetku a část zisku po zdanění vyplácená tichému společníkovi. Za podíly na zisku se pro účely tohoto ustanovení považuje i zjištěný rozdíl mezi sjednanou cenou a cenou obvyklou na trhu ( §23 odst. 7 ) a dále úroky, které se neuznávají jako výdaj (náklad) podle §25 odst. 1 písm. w) a zl), s výjimkou zjištěného rozdílu u sjednaných cen a úroků hrazených daňovému rezidentovi jiného členského státu Evropské unie než České republiky nebo daňovému rezidentovi Norska, Islandu nebo Švýcarské konfederace; podílem na zisku je i plnění ze zisku svěřenského fondu“ .

 

 

 

Vypracoval: ing. Vladimír Zelina

Zpracování dat...