vychází v 7:33 a zapadá v 16:03
vychází v **:** a zapadá v 13:39
 

Zdanění poplatkového lovu srnčí zvěře

Dotaz č.: 111

Otázka:

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem týkající se zdanění příjmů, naše MS plánuje poplatkový odlov srnčí zvěře, chci se zeptat zda tento příjem je předmětem daně a v jaké sazbě, nejsme plátci DPH.

Tazatel:

Odpověď:

Z dotazu není zřejmé zda-li se jedná o daň přídavné hodnoty nebo daň z příjmu, proto odpovídám:

Registrace plátce k DPH
Váže na legislativu k 1. 1.2012

Osoba fyzická nebo právnická, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti, pokud zákon 235 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty nestanoví v §5 a jinak. (Osobou povinnou k dani je i právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomické činnost)i je povinná k dani, jejíž obrat překročil 1 mil. Kč za nejvýše dvanáct bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený limit.  Plátcem se stává od prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat. Od tohoto okamžiku je třeba vystavovat daňové doklady včetně DPH v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty.

Vzhledem k tomu, že vaše MS není plátcem DPH, tuto daň nebudete odvádět.

Daň z příjmů

ZÁKON č.  586  České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z příjmů v platném znění:   §18 Předmět daně

(1) Předmětem daně jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem, 

 (3) U poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání,  jsou předmětem daně vždy příjmy z reklam, z členských příspěvků a příjmy z nájemného, 

(4) U poplatníků uvedených v odstavci 3 nejsou předmětem daně příjmy

a)  z činností vyplývajících z jejich poslání za podmínky, že náklady (výdaje) vynaložené podle tohoto zákona v souvislosti s prováděním těchto činností jsou vyšší; činnosti, které jsou posláním těchto poplatníků, jsou stanoveny zvláštními předpisy, statutem, stanovami, zřizovacími a zakladatelskými listinami,

(6) U poplatníků uvedených v odstavci 3 se splnění podmínky uvedené v odstavci 4 písm. a) posuzuje za celé zdaňovací období podle jednotlivých druhů činností. Pokud jednotlivá činnost v rámci téhož druhu činnosti je prováděna jak za ceny, kdy dosažené příjmy jsou nižší nebo rovny než související náklady (výdaje) vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, tak za ceny, kdy dosažené příjmy jsou vyšší než související náklady (výdaje) vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, jsou předmětem daně pouze příjmy z těch jednotlivých činností, které jsou vykonávány za ceny, kdy příjmy převyšují související výdaje.

(7) Poplatníci uvedení v odstavci 3 jsou povinni vést účetnictví tak, aby nejpozději ke dni účetní závěrky byly vedeny odděleně příjmy, které jsou předmětem daně, od příjmů, které předmětem daně nejsou nebo předmětem daně jsou, ale jsou od daně osvobozeny. Obdobně to platí i pro vykazování nákladů (výdajů).

(8) Za poplatníky podle odstavce 3 se považují zejména zájmová sdružení právnických osob, pokud mají tato sdružení právní subjektivitu a nejsou zřízena za účelem výdělečné činnosti, občanská sdružení.  

Podle znění legislativy příjem za poplatkový odlov srnčí zvěře, je předmětem daně z příjmu.

Začátek formuláře

§16 Sazba a výpočet daně

(1) Sazba daně činí 15 %.  ( platí  pro rok 2011)

       Sazba daně činí 19 %.  ( platí od 1. 1. 2015)

 Daň se vypočte jako součin základu daně sníženého o nezdanitelné části základu daně a o odčitatelné položky od základu daně zaokrouhleného na celá sta Kč dolů a sazby daně.

Konec formuláře

Podle §20   lze  snížit  základ daně

(7) Poplatníci vymezení v §18 odst. 3 , kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, mohou základ daně zjištěný podle odstavce 1 snížený podle §34 dále snížit až o 30 %, maximálně však o 1 000 000 Kč, použijí-li prostředky získané takto dosaženou úsporou daňové povinnosti ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně, a to nejpozději ve 3 bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích; přitom u poplatníků zřízených k poskytování veřejné služby v televizním nebo rozhlasovém vysílání pouze tehdy, použijí-li takto získané prostředky v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) spojených s poskytováním veřejné služby a u společenství vlastníků jednotek pouze tehdy, použijí-li takto získané prostředky v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) spojených se správou domu, u poplatníků, kteří jsou poskytovateli zdravotních služeb, pouze tehdy, použijí-li takto získané prostředky v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) spojených s poskytováním zdravotních služeb. V případě, že 30% snížení činí méně než 300 000 Kč, lze odečíst částku ve výši 300 000 Kč, maximálně však do výše základu daně. Veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce mohou základ daně zjištěný podle odstavce 1 snížený podle §34 dále snížit až o 30 %, maximálně však o 3 000 000 Kč, použijí-li prostředky získané takto dosaženou úsporou daňové povinnosti v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) na vzdělávání, vědecké, výzkumné, vývojové nebo umělecké činnosti a v případě, že 30% snížení činí méně než 1 000 000 Kč, mohou odečíst částku ve výši 1 000 000 Kč, maximálně však do výše základu daně.

Registrační povinnost poplatníků daně právnických osob řeší § 39 a Zákona č.  586  České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z příjmů.

Vypracoval: ing. Vladimír Zelina

Zpracování dat...