ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 5:49 a zapadá v 20:09
vychází v 21:05 a zapadá v 5:45
 

Daňová poradna

Aktuální dotazyPro přispívání do poradny se prosím přihlašte jako předplatitel.
vše
vše

Nárok na odpočet DPH z nájemného z pronájmu honitby.

Dotaz č.98 [ zadáno 9.4.2009 ]

Je možné nějakým způsobem vrácení DPH za nájem honitby od LČR? Jaké podmínky musí pronajímatel (fyzická, právnická osoba nebo MS) splnit?

Poskytnutí daru mysliveckému sdružení

Dotaz č.97 [ zadáno 6.4.2009 ]

Jak je to s poskytnutím daru právnickou osobou mysliveckému sdružení (MS) v roce 2009 na hlavní činnost MS (např. na péči o zvěř). Jak daní tento dar právnická osoba a jak MS?

Jsou podíly na zisku členů HS daňově uznatelné?

Dotaz č.96 [ zadáno 24.3.2009 ]

Navazuji na dotaz č.94 a chtěl bych upřesnit daňové a nedaňové výdaje HS. HS pronajímá honitbu MS, má pouze příjem z pronájmu společenstevní honitby a vede jednoduché účetnictví. Provede-li HS úplatu majitelům přičleněných pozemků ať z moci úřední nebo na základě smlouvy o přičlenění - má vést tyto o výdaje jako daňové, nebo se úplaty provádí až z disponibilního zisku? Jeli členem HS např. s.p. Lesy ČR a sepíše s HS dohodu o vstupu, která obsahuje i výši úplaty za honební pozemky s.p. A HS provede úplatu podle této dohody, má výdaj považovat za daňový? Je to u státátní organizace stejné jako u ostatních členů HS (drobných vlastníků, osob), že se také podílí až na výsledku disponibilního zisku, nebo se posuzuje úplata pro s.p. za daňový výdaj pro HS ?

Kdy podávat přiznání k dani z příjmů.

Dotaz č.95 [ zadáno 23.3.2009 ]

Naše M.S. má každý rok rozdíl příjmu a výdajů v plusových hodnotách asi 50 000,-Kč plus. Jak a zdali jsme povini podávat daňové přiznaní a platit daň z příjmů.

Finanční vyrovnání s majiteli honebních pozemků.

Dotaz č.94 [ zadáno 17.3.2009 ]

ykonávám funkci honebního starosty a honitbu pronajímáme mysliveckému sdružení, které každoročně platí HS nájemné. Hned po transformaci HS jsme na valné hromadě odsouhlasili, že provedeme finanční vyrovnání s vlastníky pozemků 1x za 10let, s výjimkou organizací jako jsou Pozemkový fond, Povodí Labe, LČR, s kterými každý rok dojde k vyrovnání formou úhrady faktury. Zbývají členové HS a majitelé pozemků přičleněných. Těch je nékolik set s výměrami od několika arů do několika hektarů a majitelé se neustále mění (úmrtí, prodej ). Nedokážu si představit, že každému se zašle nějaká malá zanedbatelná částka, nehledě k tomu jakou práci by dalo dohledání vlastníků, z nichž někteří mají bydliště i v zahraničí. Po dotazech v jiných HS se s tímto problémem vypořádají každý po svém, převážně poukázáním částky na různé účely. Je nějaká možnost na VH HS odhlasovat použít tyto finanční prostředky na nějaký účel? Pokud ano, tak na jaký.

Zdanění příjmů MS.

Dotaz č.93 [ zadáno 3.3.2009 ]

Jakým způsobem zdanit příjem našeho sdružení, jestliže máme jenom výkon práva myslivosti a příjem za prodej zvěřiny byl o 20 tisíc Kč větší než byly vynaložené výdaje na provoz myslivosti.

Musí MS při stanovení základu daně respektovat § 18 zákona o daních z příjmů?

Dotaz č.92 [ zadáno 30.1.2009 ]

Pokud jsou výdaje z činností, vyplývající z poslání MS, vyšší než příjmy, pak tyto příjmy nejsou předmětem daně. Evidují se tudíž jako příjmy neovlivňující daň. Rovněž s nimi související výdaje se evidují jako neovlivňující daň. Můj dotaz spočívá v tom, zda se to tak musí dělat. MS má kromě těchto příjmů i příjmy z pronájmu vlastní nemovitosti, proto podává DP. V případě, že by příjmy a výdaje související s posláním sdružení nebyly předmětem daně a neuváděly se v DP, pak by MS zdaňovalo veškeré příjmy z pronájmu. V případě, že by MS uvádělo příjmy a výdaje "z poslání" jako daňové (i kdyby nemuselo) a bylo by touto činností ve ztrátě, snížila by mu daňový základ i pro příjmy z pronájmu. Uvažuji správně? Proto ten dotaz, zda je nutno využít při vyšších výdajích než příjmech paragrafu 18 odst. 4 písm. a).

Kdy musí MS podat daňové přiznání.

Dotaz č.91 [ zadáno 19.1.2009 ]

Musíme podávat daňové přiznání, pokud je příjem sdružení 6000,- Kč?

Správné vedení účetnictví v MS

Dotaz č.90 [ zadáno 13.1.2009 ]

Potřebovala bych poradit, jak správně vést daňovou evidenci pro myslivecké sdružení a následně jak správně udělat daňové přiznání. Jakou publikaci si mám obstarat či do jakého zákona se "zakousnout".

Má být o brigádnických hodinách účtováno v peněžním deníku?

Dotaz č.89 [ zadáno 7.1.2009 ]

V našem MS vedeme daňovou evidenci. Od nepaměti a i podle stanov rozdělujeme zvěřinu mezi naše členy podle počtu odpracovaných brigádnických hodin. Tuto zvěřinu ani brigádnické hodiny neohodnocujeme penězi (pokud si člen chce hodiny zakoupit, platí za jednu 150 Kč-tyto uvádím v pěněžním deníku). Tudíž brigádnícké hodiny ani rozdělenou zvěřinu neuvádím v pěněžním deníku. Jeden náš člen nám říká, že jednáme protizákoně, protože podle něj, by každá brigádnická hodina měla být ohodnocena a v deníku vedena jako příjem. Proti tomu by měla být rozdělená zvěřina a rozdíl by se měl vyrovnat. Mě se to zdá nereálné, protože při průměru 70 hod/rok a 33 členech bych musel na konci roku každému členu vyplatit cca 6 500 Kč tj. 214 500 Kč (každý člen obdrží zvěřinu v hodnotě cca Kč 4 000). Což pro neziskovou organizaci není reálné. Prosím Vás tudíž o radu, zda takové nařízení v nějakém zákoně skutečně existuje, že jsme povinní oceňovat brigádnické hodiny a zvěřinu a ty uvádět v peněžním deníku jako příjem (jedná se pouze o zvěřinu pro přímou spotřebu sdružení). Prodávaná zvěřina je samozřejme řádně vedena v pěněžním deníku.

Zpracování dat...