ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 4:57 a zapadá v 20:59
vychází v 1:55 a zapadá v 11:59
 

Daňová poradna

Aktuální dotazyPro přispívání do poradny se prosím přihlašte jako předplatitel.
vše
vše

Darování ulovené zvěře členovi MS

Dotaz č.68 [ zadáno 26.3.2007 ]

Jakým způsobem se u mysliveckého sdružení zaúčtuje zhodnocení uloveného zvířete, které bylo darováno členovi za odpracované hodiny?

Může HS (MS) uplatnit daňovou ztrátu?

Dotaz č.67 [ zadáno 19.3.2007 ]

HS vyplácí nájemné na 3 roky dopředu. Výdaj je tedy v tom roce, kdy platba proběhla. Současně tedy v tom roce jsou výdaje vyšší než příjmy.V příštích letech je to obráceně. Může HS vykázat rozdíl mezi příjmy a výdaji mínusem - ztrátu a v dalších letech ji uplatňovat? V roce 2003 jsme "odložili" základ daně - cca 80 tis. Kč. Podle vaší tabulky - jestli tomu rozumím dobře, ho můžeme dále odkládat pokud nedosahuje těch 300 tis.Kč?

Jsou u HS vedoucím jednoduché účetnictví výdajem nevyplacené náhrady za přičlenění pozemků.

Dotaz č.66 [ zadáno 14.3.2007 ]

HS vede daňovou evidenci. Mohu uvést do daňových výdajů částku za nájem přičleněných pozemků jejich vlastníkům, když jim nebyla vyplacena, a následně ji pak vyplatit. Nebo vyplatit třetí osobě celkovou částku za nájem všech přičleněných honebních pozemků, když tato osoba zajistí vyplacení jejich vlastníkům.

Může si MS stanovit vlastní náhrady při pracovních cestách?

Dotaz č.65 [ zadáno 13.3.2007 ]

V návaznosti na dotaz č. 59 Daňové poradny je právně možné, aby si MS upravilo odchylně od platné legislativy náhradu jízdních výdajů soukromým osobním automobilem (za jízdy + spotřebu pohonných hmot) za pracovní cestu?

Dotaci Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) na výsadbu remízku.

Dotaz č.64 [ zadáno 5.3.2007 ]

Naše MS chce žádat o dotaci Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) na výsadbu remízku. Náklady se pohybují cca ve výši 120 000 Kč včetně prací. Remízek chceme vysazovat sami vlastními silami. Proto budeme mít pouze faktury za nákup stromků a některého materiálu, který nedáme z vlastních zdrojů. V tom případě budou doložitelné náklady např. 60 000 Kč, zbytek dodáme z vlastních zdrojů nebo práce na přípravě plochy, vlastní výsadba, ošetření před okusem. Jak to bude v případě placení daně z příjmů? Jsme povinni náklady, které nebudou podloženy fakturou zdanit? A jak by to bylo v případě, že bychom zažádali o dotaci jako jedno MS a uzavřeli smlouvu o dílo s druhým MS. Ti by nám vystavili fakturu na materiál vč. provedených prací. My bychom měli příjem = výdej. Ale opět druhé MS by mělo příjem, který by muselo zdanit?

Co je u MS osvobozeno od daně z příjmů.

Dotaz č.63 [ zadáno 22.2.2007 ]

Existuje nějaká paušální částka (příjem), který je u MS osvobozen od daně z příjmů? (např. do 50.000,- apod.?)

Rozdělení zisku mezi členy honebního společenstva.

Dotaz č.62 [ zadáno 22.2.2007 ]

Na valné hromadě HS bylo odhlasováno vyplácení čistého výtěžku členům HS s platností od r. 2006. Je má úvaha správná - vezmu pouze výtěžek za rok 2006 a podle hlasů rozdělím výtěžek mezi členy (uvedeno v stanovách HS). Zůstatek za rok 2005 budu zatím nechávat v pokladně dokud valná hromada nerozhodne o jejím využití (nebudu jej přerozdělovat mezi členy). Jak budu o vyplacených částkách členů účtovat? Je to náklad a na jaké účty budu částky připisovat?

Jaké položky může honební společenstvo odečíst od základu daně z příjmů

Dotaz č.61 [ zadáno 13.2.2007 ]

Musí honební společenstvo platit daň z příjmu, pokud je jeho jediný příjem pronájem honitby MS ve výši 14.406,-Kč? Pokud ano, jaké jsou odečitatelné položky od základu daně? Může to být např. nákup krmiva pro zvěř?

Mají MS informace, jak vést jednoduché účetnictví?

Dotaz č.60 [ zadáno 7.2.2007 ]

Domnívám se, že ekonomická sekce ČMMJ neinformuje správně, resp vůbec neinformuje MS o správném způsobu vedení účetnictví v roce 2006 a 2007. Jedná se o MS účtující v soustavě jednoduchého účetnictví. Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů v ustanovení § 38a jednoznačně uvádí, že do 31.12.2007 lze účtovat v soustavě jednoduchého účetnictví a to podle předpisů upravujících účtování v soustavě jednoduchého účetnictví účinných k 31.12.2003. Prakticky se jedná o následující předpisy : - Zákon č. 563/1991 Sb.,o účetnictví, ve znění platném do 31.12.2003, - Vyhláška č.507/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví, - Opatření MF č.j. 281,283/77411/2000, kterým se stanoví postupy účtování pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví a opatřením MF č.j. 281,283/97 410/2001, - Příloha č. 1 k Opatření č.j. 281/283/77411/2000, Postupy účtování pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví. Veškeré citované přepisy byly publikovány v plném znění - SAGIT ÚZ č. 357 z roku 2003 - Učetnictví podnikatelů 2003. Ve včerejší připomínce k účtování MS jsem opomněl uvést jednu důležitou normu, a to ustanovení § 18 odst.7 z.č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, které ukládá neziskovým organizacím (což v převážné míře jsou MS) povinnost vést odděleně v účetnictví příjmy a výdaje (náklady), které jsou předmětem daně a které nejsou předmětem daně, resp. které jsou od daně osvobozeny. Prosím o doplnění soupisu základních předpisů s jejichž zněním by měly být MS seznámeny.

Náhrada jízdného při pracovní cestě funkcionářů MS.

Dotaz č.59 [ zadáno 7.2.2007 ]

Jelikož jsou někteří naši členové v rámci jim svěřených funkcí nuceni pravidelně dojíždět na úřady a jiné instituce, zajímalo by mě, jak postupovat v případě proplácení jejich cest automobilem. Zda si mají vest knihu jízd či něco obdobného, aby jim MS mohlo jejich náklady hradit, a jakým způsobem pak tyto výdaje uvadět v účetnictví MS?

Zpracování dat...