vychází v 5:04 a zapadá v 21:07
vychází v 0:09 a zapadá v 11:38
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Dobrovolné rozpuštění MS

Dotaz č.: 1367

Otázka:

Prosím o právní názor na následující vzorový problém: Myslivecké sdružení (občanské sdružení) si svolalo např. 5. 1. 2012 členskou schůzi MS, která schválila nadpoloviční většinou členů, zrušení sdružení dobrovolným rozpuštěním. Lze tudíž dovodit, že dobrovolně ukončilo svůj hlavní předmět činnosti - společné provádění myslivosti tj. výkon práva myslivosti v pronajaté honitbě. Na této schůzi ustavila likvidátora MS. Otázky k právnímu názoru: 1. Zda se zánikem podle § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 83/1990 Sb., rozumí dobrovolné rozpuštění občanského sdružení tj. jeho ukončení činnosti k datu konání jeho členské schůze např. (5. 1. 2012) a zda i po tomto datu může likvidátor (bývalý myslivecký hospodář) vykonávat myslivost a lovit zvěř.

Tazatel:

Odpověď:

Podle § 12 zákona o sdružování občanů se občanské sdružení nezrušuje, ale zaniká. Jediným jeho úkonem (kromě likvidace) je oznámení Ministerstvu vnitra o zániku, lhůta pro oznámení je stanovena na 15 dnů, počítaných od rozhodnutí členské schůze. Písmeno a) Vámi citovaného ustanovení je v odstavci, na jehož začátku jsou uvozovací slova “sdružení zaniká“ platná pro všechna písmena. Likvidátor je oprávněn provádět jen úkony v rámci likvidace. Zánikem sdružení dle § 33 odst. 6 zákona o myslivosti zaniká smlouva o nájmu honitby a dle jeho § 35 odst. 6, resp. § 13 odst. 1 písm. b) zanikají i funkce mysliveckého hospodáře a mysliveckých stráží. Honitbu je povinen užívat (provádět myslivost na vlastní účet) její držitel do doby, než ji pronajme.

Vladimír Čechura

Zpracování dat...