vychází v 5:00 a zapadá v 21:10
vychází v 23:03 a zapadá v 7:03
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Hlášení myslivecká akce na pozemcích, kde se paství hospodářská zvířata

Dotaz č.: 1358

Otázka:

Musí MS hlásit chovatelům koní, ovcí, hovězího na pastvě, psů v obci, že bude v určitém termínu provádět hon, případně čekání na kachny? Občas slyšíme od vlastníků, že se plaší koně a mohlo by dojít k úhynu.

Tazatel:

Odpověď:

Podle § 11 odst. 6 zákona o myslivosti jsou uživatelé honiteb povinni s vlastníky,  popřípadě nájemci  honebních pozemků,  kteří na  těchto pozemcích  hospodaří

a nejsou členy honebního společenstva, projednat alespoň 7 dnů předem konání činností, které mohou omezit obhospodařování těchto pozemků. Činností uživatele honitby, která může omezit obhospodařování honebních pozemků, je především konání společného lovu, odchytu, vypouštění zvěře. Projednání má význam nejen k vlastní činnosti uživatele honitby, ale i k případným škodám touto činností způsobeným (běh lhůt nároku na jejich náhradu). Předpokládá se tedy (ač to není vyjádřeno a tím i uloženo jako povinnost), že uživatel honitby konání činnosti projedná s honebním společenstvem (jeho orgánem) a ten vyrozumí vlastníky, kteří jsou členy honebního společenstva, a ti opět své nájemce. Nejde jen o oznamovací povinnost (neplatí obvyklé „kdo mlčí, souhlasí“). Příjemce oznámení musí učinit projev vůle v tom, že proti konání činnosti nemá námitek. Pokud vysloví nesouhlas (například zpožděná sklizeň), předpokládá se dohoda o jiném termínu konání činnosti.  Pro překonání absolutního nesouhlasu s činností co do jakéhokoliv místa a času by byla představitelná soudní žaloba, poněvadž vlastník honebního pozemku nemůže bránit realizaci provádění myslivosti jinak než povoleným oplocením pozemku nebo prohlášením pozemku za nehonební. Nutno vzít v úvahu, že vlastník honitby s nájemcem  projednal plán mysliveckého hospodaření a neměl by tedy bránit provedení činností, které plán předpokládal.

Vladimír Čechura

Zpracování dat...