vychází v 5:00 a zapadá v 21:10
vychází v 23:03 a zapadá v 7:03
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Nečinnost HS

Dotaz č.: 1418

Otázka:

Domníváte se, že je možné postupovat podle § 29 odst. 2 zákona i v současné době, kdy na valné hromadě není dosaženo potřebného počtu hlasů ¾ přítomných členů a zástupců, valná hromada honebního společenstvo nemůže v dané věci rozhodnou a uzavřít nájemní smlouvu, a pro daný případ aplikovat lhůtu 60 dní na ukončení 10 letého období nájemní smlouvy. Může orgán státní správy myslivosti při nečinnosti honebního společenstva z vlastního podnětu - rozhodnout o zániku honitby vydáním nového rozhodnutí, jak je uvedeno v § 31 odst. 6 písm. a) zákona, jehož součástí bude zrušení honitby držitele, který není schopen rozhodnou o užití honitby, a její přičlenění k sousední honitbě podle § 29, - po nabytí právní moci rozhodnutí o zániku společenstevní honitby podle § 25 odst. 1 písm. a) zákona by měl provést výmaz honebního společenstva z rejstříku.

Tazatel:

Odpověď:

Předem je nutno uvést, že není znám případ, kdy by honební společenstvo nemohlo rozhodnout o čemkoliv, co mu ze zákona, popř. stanov a provozního řádu patří. Nesejde-li se hodinu po termínu zahájení valné hromady určeném v pozvánce dostatečný počet členů, jednají a rozhodují členové, kteří se dostavili, v jakémkoliv počtu   (§ 32 odst. 4). Poněvadž jde o kolektivní rozhodování, musí být nejméně 3 (z římského práva tres faciunt kolegium)..  

Zatím není znám případ rozhodnutí předpokládaného v § 29 odst. 2 zákona. Je tomu proto, že to zákon vyřešil textem v § 32 odst. 1, které se vykládá i tak, že pokud držitel honitbu nepronajme, užívá ji sám /na vlastní účet/, nebo tak, že držitel honitby má odpovědnost za hospodaření v honitbě a teprve pronájmem tuto odpovědnost přenese na někoho jiného.

Poněvadž se orgán státní správy myslivosti podle § 33 odst. 1 a 8 dozví o vzniku a zániku smlouvy o pronájmu honitby, nemusí činit opatření zmíněné v § 29 odst. 2. Další „užívání“ honitby sleduje v rámci svého dozoru vč. ukládání opatření k odstranění zjištěných nedostatků (§ 61 odst. 2 a 3).

 

 Vladimír Čechura

Zpracování dat...