vychází v 5:07 a zapadá v 21:04
vychází v 0:59 a zapadá v 14:55
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Vypořádání při likvidaci

Dotaz č.: 1443

Otázka:

V roce 2005 myslivecké sdružení ukončilo nájemní smlouvu s HS o pronájmu honitby. Aktéři této akce založili nové myslivecké sdružení (deset myslivců z bývalého sdružení nebylo přijato do "nového sdružení"), které si od stejného HS pronajalo honitbu. Aktéři "nového sdružení" si ponechali jak movitý tak nemovitý majetek (pokladnu a myslivnu). Ze strany deseti myslivců byl veden soudní spor ve věci neoprávněného ukončení nájemní smlouvy (nebyl veden spor o majetkové vypořádaní), který byl soudem ukončen v roce 2011 v neprospěch deseti myslivců. Do současné doby "nové myslivecké" sdružení hospodaří jak s movitým tak s nemovitým majetkem původního mysliveckého sdružení, aniž by se majetkoprávně vypořádalo s deseti myslivci, kteří nebyli přijati do uvedeného sdružení. Na MV bylo aktéry původní sdružení rozpuštěno v průběhu soudního sporu. V letošním roce "nové myslivecké sdružení" prodalo myslivnu, která byla v majetku původního sdružení. Vzhledem k tomu, že se jedná o majetek téměř v hodnotě 2000000,-Kč, tak by jsem se rád zeptal, zda má deset členů, kteří nebyli přijati do "nového mysliveckého sdružení" na majetkové vypořádání i přes to, že vedení "nového mysliveckého sdružení" deseti myslivcům sdělilo, že uběhla zákonná lhůta pro nárok na majetkové vypořádaní. Zajímalo by mne, jaká je zákonná lhůta pro majetkoprávní vyrovnání, nebo od kdy se tato lhůta počítá např. od data podání ukončení činnosti mysliveckého sdružení na MV(rozpuštění sdružení), od data zahájení soudního sporu, anebo od data ukončení soudního sporu.

Tazatel:

Odpověď:

Ve stanovách MS je obvykle uvedeno, že při zániku sdružení rozhodne členská schůze i o způsobu majetkoprávního vypořádání včetně jmenování likvidátora. Podle zákona o sdružování občanů v případě zániku sdružení rozhodnutím ministerstva vnitra, provede majetkoprávní vypořádání jím určený likvidátor. Z dotazu není jasné, k jakému způsobu zániku sdružení došlo. Podle mého názoru, pokud likvidace neskončila nebo dokonce ani nezačala, nedošlo k zániku nároku na vypořádání. Členovi zaniklého sdružení počne běžet promlčecí lhůta až od skončení likvidace, kdy mu je oznámen likvidátorem výše jeho vypořádacího podílu

 

Vladimír Čechura

Zpracování dat...