vychází v 5:00 a zapadá v 21:10
vychází v 23:03 a zapadá v 7:03
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Vystoupení z MS

Dotaz č.: 1420

Otázka:

Ve Stanovách MS (schválených MV) je psáno:"Členství v MS zaniká b/vystoupením člena; členství zaniká uplynutím tří měsíců ode dne doručení písemného oznámení o vystoupení předsedovi MS".Náš předseda tvrdí,že při podání žádosti ".....vystupuji k 31.12.2012"přestává být členem k tomuto datu, přestože žádost byla podána 3.11.2012. Dle mého názoru, opírajícího se o stanovy, trvá členství až do 3. 2. 2013. Čí názor je správný?

Tazatel:

Odpověď:

Podle stanov MS vystoupení z MS se děje písemným oznámením předsedovi sdružení. V oznámení by měl být alespoň uveden den, ke kterému členství končí. Jinak totiž podle občanského zákona účinnost právních úkonů nastává prvým dnem po termínu, čili dnem po datu doručení předsedovi, což by bylo nutno prokazovat /doručenkou, podpisem převzetí apod./. Dřívější stanovy uváděly proto konec členství uplynutím doby 3 měsíců po doručení. V nich při styku vystoupivšího člena a MS se objasňovalo, jestli člen nemá něco půjčeno, co by měl vrátit, jestli mu naopak MS něco nedluží, jestli jsou zaplaceny škody zvěří atd. Započítávají se pohledávky, získá se výsledné saldo, které se zaplatí ke dni zániku členství. O všem může ještě jednat členská schůze. Zapůjčenou věc může třeba členovi darovat. Nesouhlasí-li člen  s rozhodnutím, může požádat soud o jeho přezkoumání. Po zániku členství již takové právo nemá. V oznámení o vystoupení by tedy měl člen na tyto otázky uvést návrhy.

Vladimír Čechura

Zpracování dat...