vychází v 5:07 a zapadá v 21:04
vychází v 0:59 a zapadá v 14:55
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

pronájem části honitby nebo podnájem honitby nebo její části

Dotaz č.: 1391

Otázka:

Společnost Městské lesy Moravský Krumlov s.r.o. byla založena městem Moravský Krumlov, které je jejím vlastníkem a zakladatelem. Společnost hospodaří v lesích patřících městu na základě nájemní smlouvy, hradí stanovené nájemné a dozorčí rada sleduje a podává zprávy nejen o její ekonomické situaci, ale i o tom, zda svou činností svěřené lesy zvelebuje, podporuje mimoprodukční funkce lesa a hospodaří přírodě blízkým způsobem. Společnost vykonává pro město Moravský Krumlov funkci odborného lesního hospodáře, což je z lesního zákona osoba držící licenci k této činnosti a garantující odbornou úroveň hospodaření. – text převzatý z oficiální prezentace společnosti. Jednatel této společnosti se rozhodl zvýšit výnosy prodejem povolenek k lovu. Těchto povolenek prodal celkem 6 ks, za jednu povolenku inkasoval částku 10 000,- Kč, řádně vedenou v účetnictví, na příjmových dokladech je přímo uveden „prodej povolenky k lovu“. Celková částka tedy činí 60 000,- Kč. § 32, odst. 5, Zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti, říká, že nelze přenechat lov zvěře za úplatu, pokud se nejedná o poplatkový odstřel s doprovodem. § 64, odst. 1, Zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti dodává následující: Orgán státní správy myslivosti uloží pokutu až do výše 40 000 Kč právnické osobě, která nesplní nebo poruší povinnosti uvedené v § 32 odst. 5. Odbor životního prostředí obce s rozšířenou působností již dostal podnět k zahájení správního řízení o udělení pokuty, toto zatím nebylo zahájeno. Rád bych tuto situaci vygradoval, proto se ptám, zda je možné v rámci porušení zákona o myslivosti podat na jednatele společnosti trestní oznámení a ne se pouze spokojit „s další drobnou pokutou“.

Tazatel:

Odpověď:

K vysvětlení tohoto ustanovení je nutno poukázat na § 33 odst. 9, v němž je výslovně zakázán pronájem části honitby nebo podnájem honitby nebo její části. Ustanovení odstavce 5 (§ 32) pak dopadá na další v praxi dosud někdy prováděného obcházení zákazů zákona, které se projevuje zejména v kuriozitních názvech uzavíraných smluv o prodeji lovů, postoupení práva myslivosti, „dodavatelské“ provádění myslivosti aj. Je nutno se vrátit k odstavci 1 a striktně rozlišovat jen dva tam uvedené způsoby- držitel využívá honitbu „sám“ a to celou, nebo ji celou pronajme. Slovem „sám“ však není zakázáno, aby provádění myslivosti v honitbě se dělo jeho zaměstnanci, popřípadě členy, stejně tak není zakázáno, aby například  provedení některých specielních prací (např. odchytu zvěře)  zadal odborné organizaci. Pokud „povolenkáři“ chodili s doprovodem, k porušení zákona nedošlo.

 

Vladimír Čechura

Zpracování dat...