vychází v 5:04 a zapadá v 21:07
vychází v 0:09 a zapadá v 11:38
 

Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Právní poradna je určena pro zodpovídání právních dotazů týkajících se myslivců a výkonu práva myslivosti a je poskytována jako bezplatná služba pouze pro předplatitele časopisu Myslivost.
Dotazy, které zodpovídal v minulosti JUDr. Ing. Vladimír Čechura najdete k náhledu v archívu poradny.
 
Od roku 2017 nově zodpovídá na dotazy JUDr. Ing. et Ing. Roman ONDRÝSEK, MBA, Ph.D., advokát, lektor a zkušební komisař ČMMJ, který působí na katedře teorie práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
 
Dotazy prosím zadávejte stručně a výstižně. Po obdržení dotazu redakce váš dotaz přeposílává JUDr. Ondrýskovi, po zpracování odpovědi bude text zaslán jak na adresu tazatele, tak případně uveřejněn veřejně v rubrice a nebo i na stránkách časopisu Myslivost.
 
Prosím respektujte, že nelze předem určovat jak rychle a do jakého datumu bude váš dotaz zpracován a kdy vám bude zaslána odpověď.
 
Odpovědi jsou pouze názorem zpracovatele, nelze je tedy považovat za adekvátní rozhodnutí soudu a ani za oficiální právní rozbor soudního znalce.
 
Předem odmítáme dotazy netýkající se myslivců a myslivosti, dotazy štvavé, útočné, neslušné či jinak nesplňující zásady slušného chování a myslivecké cti, etiky a morálky.

vše
vše

odpovědnost za psa

Dotaz č.1274 [ zadáno 25.6.2009 ]

Máme sedmiletého psa MOK, který nám v minulém týdnu přeskočil plot zahrady, utekl za hárající fenou, ponechanou v oplocené zahradě bez dozoru. Náš pes se dostal přes plot a fenu údajně nakryl. Její majitelé se rozhodli řešit situaci hormonální injekcí, zamezující zabřeznutí za cca 4 tis. Kč. Nyní chtějí uhradit veterinární náklady v plné výši od nás, nechtějí přistoupit na námi navrhované řešení, že se budeme na nákladech za veterinární úkon podílet pouze z části, odmítají jakoukoli zodpovědnost za situaci. Mají na takové jednání právní nárok?

co zákonodárce považuje za vhodnou optiku pro střelbu v noci

Dotaz č.1273 [ zadáno 25.6.2009 ]

V zákoně o myslivosti č. 449/2001Sb., hlava V, písmenu m) je psáno, že lovit lišku obecnou a prasata divoká v noci tj. hodinu od západu slunce až do doby hodinu před východem slunce lze pouze za použití vhodné pozorovací a střelecké optiky. Chtěl bych se dotázat, co zákonodárce považuje za vhodnou optiku pro střelbu v noci.

Mohu střelit větší kus než sele a lončák.

Dotaz č.1272 [ zadáno 25.6.2009 ]

Myslivecké sdružení má od MÚ rozhodnutí dle § 39 zákona č. 449/2001 Sb., ve kterém se doslovně píše: podle § 39 citovaného zákona, povoluje úpravu stavu zvěře- snížení početního stavu prasete divokého, tak, aby se v honitbě nevyskytovala, podle § 45 odst. 2 citovaného zákona povoluje výjimku ze zakázaných způsobů lovu, a to lovit zvěř s pomocí zdrojů umělého osvětlení, za těchto podmínek: 1. Toto povolení je platné do 31.3.2011. 2. Bude upřednostněn lov selat a lončáků. 3. Lov s pomocí zdrojů umělého osvětlení bude prováděn ve všech částech honitby, kde dochází prokazatelně ke škodám. Můj dotaz zní - mohu na toto rozhodnutí střelit v současné době větší kus než sele a lončák.

škody na drůbeži

Dotaz č.1271 [ zadáno 25.6.2009 ]

Jsme povinni uhradit škody na drůbeži způsobené liškou? Škoda byla způsobena majitelům, kteří bydlí v řadové zástavbě vesnice s řádně oplocenými dvorky. Došlo k podhrabání oplocení a majitelé požadují náhradu. Dle našeho názoru se jedná o nehonební pozemky a tudíž nejsme povinni škodu na drůbeži hradit. Prosím o sdělení, zda je náš postup správný.

změna osobních údajů

Dotaz č.1270 [ zadáno 25.6.2009 ]

Jsem povinen oznamovat uživateli honitby tj. předsedovi mysliveckého sdružení či starostovi honebního společenstva změnu osobních údajů např. sňatek, změnu příjmení, změnu bydliště apod. Dále jestli je platná povolenka k lovu, která je vydaná na původní příjmení apod.

změny majitele pozemků

Dotaz č.1269 [ zadáno 31.3.2009 ]

Dochází v případě změny majitele pozemků v HS více jak 50% hlasů HS k změně držitele honitby a může být usnesením valné hromady vypovězena stávajícímu nájemci smlouva ve lhůtě 18 měsíců?

rozryté louky od prasat

Dotaz č.1268 [ zadáno 31.3.2009 ]

Máme honitbu, kde nejsou většinou klasická pole. Kde bylo dřív pole, tam se bohužel dnes už jen pase dobytek- většinou od května do října. Loňský a letošní rok jsou tyto louky silně rozorané (ne sem tam rozryté) od prasat. Pokud tam pustí dobytek, tak jsou tyto rytiny stejně rozšlapané během několika dní od dobytka. Jak to vše zaroste trávou, tak to ani nepoznáte, že tam nějaké prase rylo. Mám otázku: může zde nájemce vyčíslit nějaké škody? Pokud ano, tak na jakém základě?

střet zájmů funkcí v zastupitelstvu obce a honebním společenstvu

Dotaz č.1267 [ zadáno 9.3.2009 ]

Už třetím rokem dělám starostu obce. Přibližně stejnou dobu jsem i členem honebního společenstva. Teď jsme měli valnou hromadu, na které jsem byl zvolen honebním starostou. Můj dotaz zní, jestli tam není střet zájmů? Podotýkám, že ve společenstvu je málo členů a nikdo se do funkcí nehrne. Obec už druhým rokem poskytuje dotaci honebnímu společenstvu na provoz, nákup krmiva a zazvěření. Neporuším nějaký zákon, když na jedné straně podepíši smlouvu za obec a na druhé straně dotaci přijmu za honební společenstvo. Podotýkám, že dotaci podepisují na obou stranách i místostarostové, je řádně schválena zastupitelstvem a řádně vyúčtována, následně překontrolováno finančním výborem a auditem.

Mohou se účastnit osoby mladší 16 roků společného sokolnického lovu?

Dotaz č.1254 [ zadáno 5.3.2009 ]

Má myslivecký hospodář povinnost tyto osoby vykázat z honu dle § 35 odstavce g) zákona o myslivosti?

Je norování za účasti několika střelců individuální nebo společný lov?

Dotaz č.1253 [ zadáno 16.2.2009 ]

Když se v honitbě provádí norovaní za účasti několika střelců a loveckého psa, tak jestli se jedná o lov individuální nebo lov společný? A zda o tomto lovu musí vědět myslivecký hospodář a vést o tom lovu záznam?

Zpracování dat...