vychází v 5:00 a zapadá v 21:10
vychází v 23:03 a zapadá v 7:03
 

Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Právní poradna je určena pro zodpovídání právních dotazů týkajících se myslivců a výkonu práva myslivosti a je poskytována jako bezplatná služba pouze pro předplatitele časopisu Myslivost.
Dotazy, které zodpovídal v minulosti JUDr. Ing. Vladimír Čechura najdete k náhledu v archívu poradny.
 
Od roku 2017 nově zodpovídá na dotazy JUDr. Ing. et Ing. Roman ONDRÝSEK, MBA, Ph.D., advokát, lektor a zkušební komisař ČMMJ, který působí na katedře teorie práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
 
Dotazy prosím zadávejte stručně a výstižně. Po obdržení dotazu redakce váš dotaz přeposílává JUDr. Ondrýskovi, po zpracování odpovědi bude text zaslán jak na adresu tazatele, tak případně uveřejněn veřejně v rubrice a nebo i na stránkách časopisu Myslivost.
 
Prosím respektujte, že nelze předem určovat jak rychle a do jakého datumu bude váš dotaz zpracován a kdy vám bude zaslána odpověď.
 
Odpovědi jsou pouze názorem zpracovatele, nelze je tedy považovat za adekvátní rozhodnutí soudu a ani za oficiální právní rozbor soudního znalce.
 
Předem odmítáme dotazy netýkající se myslivců a myslivosti, dotazy štvavé, útočné, neslušné či jinak nesplňující zásady slušného chování a myslivecké cti, etiky a morálky.

vše
vše

obora uprostřed honitby

Dotaz č.1251 [ zadáno 4.3.2009 ]

V honitbě HS pronajaté MS si člen MS založil soukromou oboru, ve které si hospodaří sám. Zároveň však intenzívně využívá společné honitby MS, s chovem totožné zvěře a využívá tak výhod lovu z kazatelen vybudovaných těsně u oplocení obory (na hranici) a také odlovu zvěře vnikající do obory pod nadzvednutým oplocením. V provozním řádu MS máme zakotvenou podmínku, že členem našeho MS nemůže být současně člen sousedního MS, nebo jiného uživatele sousední honitby, se kterou máme společné hranice. Prosím o radu, zda obora (70 ha) je sousední honitbou a nepozbyl-li její vlastník členských práv v našem MS. Společnou hranici tvoří asi 80 % výměry obory.

Lov jelena na společném lovu

Dotaz č.1250 [ zadáno 22.1.2009 ]

Existuje výjimka ze zákona o možnosti lovu jelena na společném lovu (natláčce). Pokud ano, zda stačí, že toto oznámí střelcům vedoucí lovu před zahájením lovu, nebo je nutné toto povolení dokladovat písemným rozhodnutím kompetentního orgánu.

Hon na drobnou a černou zvěř dohromady

Dotaz č.1249 [ zadáno 22.1.2009 ]

Máme-li hon na drobnou zvěř, můžeme lovit černou, když se v průběhu honu objeví?

Odevzdání povolenky k lovu

Dotaz č.1248 [ zadáno 22.1.2009 ]

Na základě projevu nesouhlasu s činností MS jsem mysliveckému hospodáři odevzdal povolenku k lovu. Po určité době (2 roky) jsem o ni zpět požádal. Bylo mi sděleno prostřednictvím výboru MS, že ji zpět nedostanu, že prý jsem porušil vnitřní řád MS /pomlouvání členů/- nejsem si toho vědom. Nechal jsem to být další 2 roky, znovu jsem požádal o povolenku a po hlasování členů v můj neprospěch se mi dostalo stejné odpovědi. Vyloučen jsem nebyl, po celou dobu jsem si své povinnosti plnil. Naopak se domnívám, že došlo k porušení stanov, vnitřního řádu, ze strany MS vůči mé osobě. Jak postupovat v případě navrácení povolenky, jak trestat člena MS /na jak dlouho/ aj.

přizvání hostů na valnou hromadu

Dotaz č.1246 [ zadáno 19.1.2009 ]

Může starosta honebního společenstva bez vědomí výboru HS a členů HS přizvat na jednání valné hromady HS nečleny HS jako pozorovatele?

označení zvěře plombou-společný lov

Dotaz č.1245 [ zadáno 19.1.2009 ]

Znám znění § 49 zákona o myslivosti, ale přesto jsem se setkal s tím, že myslivecký hospodář na společném lovu, kde bylo uloveno několik kusů zvěře sika, tuto zvěř neoznačil plombou, a tvrdí, že dle zákona se jedná o zvěř ostatní ulovenou na společných lovech a tudíž nemusí být označena. Dále tuto zvěř rozdal členům a vydal ji taktéž bez plomby. Porušil zákon? Jaký případný postih mu hrozí?

vývoz loveckých střelných zbraní

Dotaz č.1244 [ zadáno 19.1.2009 ]

Chtěl bych vyvézt lovecké střelné zbraně do Švýcarska. Tyto zbraně jsou staré 70 let. A nevím, jaké dokumenty bych při vývozu měl předložit.

pokles výměry honitby

Dotaz č.1242 [ zadáno 9.12.2008 ]

V honitbě o velikosti cca 1000 ha, pronajaté od roku 2003, došlo k tomu, že vlastníci pozemků požádali o prohlášení zemědělských a lesních pozemků za pozemky nehonební. Jedná se o výměru přibližně 60 ha v různých částech honitby. Máme obavu, jestli bude i nadále splněna podmínka souvislosti honebních pozemků daná zákonem o myslivosti v § 17. Máme obavy, aby nedošlo ke zrušení honitby. Jak to bude po skončení nájmu s uznáním a pronájmem nové honitby.

dočasné ukončeni aktivního členství v MS

Dotaz č.1241 [ zadáno 4.12.2008 ]

Někteří členové naší organizace tak učinili v přesvědčení, že se zbaví svých povinností a v budoucnu, až se jim zachce, zase své aktivní členství obnoví. Je to holý nesmysl, nebo se jedná o možnost, jak svou činnost v MS dočasně přerušit?

líhňařské středisko

Dotaz č.1240 [ zadáno 14.11.2008 ]

V našem mysliveckém spolku provozujeme líhňařské středisko bažantů. Náplní jeho činnosti je nejen prodej vylíhlých kuřat, ale i prodej vajec určených k líhnutí. Mezi výrobcem- prodejcem a kupujícím v dané oblasti se vyskytly rozdílné názory. Který právní předpis /vyjma obecných ustanovení občanského nebo obchod. zákoníku/ řeší případné požadavky na uvedený druh zboží. Mám tím na mysli např. záruční lhůty prodaných vajec, procento líhnivosti, ochranná opatření, nebo pravidla péče o vylíhlá kuřata, jejich převoz od prodejce a pod.

Zpracování dat...