Myslivecký spolek Slezská Harta
 
bgHeader
Myslivecký spolek Slezská Harta
Adresa: Bohdanovice 74 , 747 55
Telefon:+420 721 908 080
Email:slezskaharta@email.cz
Web:www.myslivost.cz/msslezskaharta
Schůzová činnost

Soupis schůzové činnosti našeho spolku (fotogalerie viz. níže)

ROK  2019

Výroční členská schůze 30.3.2019

Zhodnocení práce za rok 2018 a plán úkolů na rok 2019 byly náplní naší schůze.
Zahájení provedli tradičně naší trubači. Po té se ujal řízení schůze pan ing.Kaňok.
Paní starostka, H.Rašová ,  se tentokrát nemohla zúčastnit a omluvila se.
Předseda spolku , pan M.Baroň , přednesl hlavní zprávu a  zhodnotil práci v roce
2018.Hospodář,ing.Kaňok,pak přednesl  podrobnou zprávu ze všech oblastí mysliveckého hospodaření ve spolku i v lesním hospodářství. Po té podali zprávy i ostatní členové spolku . Po diskusi byly schváleny úkoly na letošní rok .Poslední události schůze bylo pasování p. J. Badoška na Lovce daňků. Závěr opět patřil naším trubačům.

 

ROK 2018


Výroční členská schůze 17.3.2018

Opět po roce se sešli členové MS Slezská Harta, aby zhodnotili výsledky uplynulého roku a odsouhlasili si plán na rok letošní. Zahájení provedli naší trubači a poté se ujal řízení schůze  ing. J. Kaňok. Přivítal mezi námi také starostku obce Jakartovice paní H. Rašovou. Hlavní zprávu přednesl  předseda spolku pan Miroslav Baroň. Poté následovala hlášení ostatních členů, diskuze a schválení úkolů na letošní rok.
 

  ROK 2017

Výroční členská schůze 4.3.2017

Dne  4.3.2017 se sešli členové mysliveckého spolku Slezská Harta na výroční členské schůzi, aby zhodnotili práci za minulý rok a vytýčili si cíle pro rok 2017. Jednání slavnostně zahájili trubači našeho sdružení a po jednání jej také ukončili. Hosté, kteří byli pozváni, a nemohli se dostavit, svou neúčast řádně omluvili. Jako jeden ze zásadních bodů jednání byla zpráva předsedy a pak následovaly zprávy jednotlivých funkcionářů. Přijali jsme s lítostí demisi našeho dlouholetého hospodáře p. Lubomíra Pavelka, který funkci zastával téměř půlstoletí. Jako alespoň symbolické ocenění jeho neúnavné práce pro spolek obdržel odstupující myslivecký hospodář od členů dárkový koš s přáním pevného zdraví a životních sil. Následně proběhla volba hospodáře a nově zvoleným hospodářem našeho MS Slezská Harta byl jednomyslně zvolen ing. Jan Kaňok. V závěru členské schůze jsme přijali usnesení, kde jsou vytýčeny úkoly na rok 2017.

ROK 2016

Výroční členská schůze dne 27.2.2016

Proběhla tradiční VČS, která je jedním z hlavních pilířů pro rozvoj spolku a myslivosti


Výroční členská schůze dne 9.3.2013

V sobotu dopoledne se myslivci za zvuku lesních rohů sešli k bilanční Výroční členské schůzi v Opavě v restauraci Terasa. Pozvání přijal také Ing. Petr Lebeda jako zástupce LČR, další pozvaní hosté se omluvili. Tradičně byly přečteny zprávy předsedy, mysliveckého hospodáře, revizní komise, finančního hospodáře. Byl schválen plán činnosti na rok 2013, usnesení a rozpočet. Důležitým tématem byla také strategie při obhajování nájmu honitby, která nás letos čeká 

Výroční členská schůze dne 26.02.2011

Jako každoročně, tak i letos jsme na výroční členské schůzi vyhodnotili naši práci a stanovené cíle. Jednání se zúčastnili kromě řádných členů MS také čestní hosté za Obec Jakartovice, dřívější starosta pan Miloslav Brodňan a nynější starostka paní Helena Rašová. Zástupce LČR a Magistrátu města Opavy se omluvili. Byl přijat plán hlavních úkolů na rok 2011 a dále pak Usnesení z jednání. Vlastní jednání bylo zpestřeno vystoupením souboru: Mysliveckých trubačů ze Slezské Harty, kteří celé jednání doprovázeli jednotlivými vstupy. 

Výroční členská schůze d.ne 27.2.2010

Dne 27.2.2010 jsme se sešli na výroční členské schůzi, abychom zhodnotili naši práci za uplynulý rok a zároveň si stanovili hlavní úkoly pro rok 2010. Jednotliví funkcionáři přednesli své zprávy, ve kterých provedli pečlivý rozbor práce v jednotlivých oblastech myslivecké činnosti a navrhli konkrétní kroky k plnění naších budoucích cílů. Působivé bylo vystoupení starosty obce Jakartovice pan Miloslava Brodňana, který nás informoval o rozvoji obce a záměrech na další období. V diskuzi také vystoupil zástupce LČR - revírník pan Ing. Petr Lebeda, který členskou schůzi vyzval k intenzivnějšímu odlovu spárkaté zvěře. V další části svého vystoupení nás informoval, že se dá očekávat, že škody působené zvěří na lesních porostech, zejména po letošní zimě budou vysoké. Závěrem jednání bylo jednomyslně přijato usnesení, které je závazné pro nadcházející myslivecký rok. 

Výroční členská schůze dne 1.3.2008

Již proběhlá výroční členská schůze, měla jako tradičně velmi dobrou účast, včetně pozvaných hostů. Dobrá organizace, věcnost a obsahová náplň jednotlivých zpráv byla důkazem solidní úrovně jednání. Ke slavnostnímu charakteru této akce velmi příspěla účast vážených hostů: p. Lubomíra Kořistky - předsedy OMS Opava, p. RNDr. Karla Chovance-zástupce Magistrátu Města Opavy, p. Miloslava Brodňana - Starosty Obce Jakartovice, zástupce LČR p. Bc. Petra Lebedy. 

Výroční členská schůze dne 17.2.2007

 

Letošní výroční schůze, která jako obvykle, měla za cíl z bilancovat naši celkovou činnost v roce 2006 ve všech oblastech naši práce. Ze zpráv předsedy MS, mysliveckého hospodáře a finančního hospodáře jednoznačně vyplynulo, že úkoly, které byly stanoveny byly splněny a to až na jeden úkol. Neuskutečnili jsme společný zájezd, tak jak stanovil plán činnosti. O to více hodin bylo odpracováno pro myslivost v honitbě. 
Celkový průběh schůze byl velmi slavnostní a probíhal podle stanovenéh programu. Na důstojnosti vlastního jednání přispěla účast vzácných hostů: pana Lubomíra Kořistky - předsedy OMS Opava a RNDr. Karla Chovance - zástupce Magistrátu města Opavy a pana Petra Lebedy - zástupce LČR. Na jednání byli přizváni také zástupci OU Jakartovice, kteří svou neúčast omluvili. Prúběh jednání byl zpestřen přijetím nového člena MS pana Ing. Josefa Rybičky - přijímáním mezi myslivce. Po formální části jednání probíhala volná diskuze na aktuální myslivecká témata. Slavnostním troubením bylo jednání ukončeno. Fotografie z jednání možno spatřit ve fotogalérii.

 

 

Výroční členská schůze dne 25.2.2006

Dne 25.2.2006 se uskutečnila Výroční členská schůze našeho mysliveckého spolku. Účast byla téměř 100 % pouze jeden člen p. Ondřej Badošek se z rodinných důvodů nemohl zúčastnit. Našeho jednání byli přítomní zástupci Obce Jakartovice - pan Miroslav Brodňan - starosta obce a pan Miroslav Kavan - předseda ekonomické komise obce. Dále se jednání zúčastnil zástupce LČR pan Petr Lebeda - revírník. Přítomni byly samozřejmě i naši adepti a budoucí členové našeho MS. Jednání probíhalo ve slavnostní atmosféře. Výsledkem jednání bylo přijetí a schválení plánu činnosti na rok 2006 a usnesení závazné pro všechny členy MS. 
 
Blok informací levého panelu