Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Sokolov
 
Pozadi
OMS Sokolov
Adresa: Rolnická 656 , Sokolov , 356 11
Telefon:+420 352 628 187
Email:sokolov@oms-myslivost.cz
Web:www.myslivost.cz/omssokolov
Jednatel: Josef Jedlička
Předseda: Jaroslav Adámek
  
Úřední hodiny
St:9.00 - 17.00
   
IČO:67777686
Účet:234428691/0300
Banka:Poštovní spořitelna Sokolov

!! AKTUALITY!!
- Přihlášky pro "oprávněné osoby" k posuzování zdravotního stavu po ulovení zvěře jsou zde.
PŘIHLÁŠKA   
 
Úvodní stránka

Úvodní strana okresního mysliveckého spolku Sokolov

Vážení kolegové a přátelé myslivosti,
pokud nás chcete navštívit a projednat či vyřídit záležitosti, které se týkají širokého okruhu myslivecké činnosti a působnosti máte možnost nás navštívit v našem sídle.  


Kalendář zajimavostí a událostí pro nadcházející dny:

                            Termínový kalendář akcí pro rok 2020
 

  Č.                            Název akce      Datum      Místo konání     
 01.   Svoz a přejímka trofejí   13.2.2020  Statek Bernard Král.Poříčí  
 02.   Hodnocení trofejí

  Sněm OMS
  14.2.2020  Statek Bernard Král.Poříčí
Šabina
 
 03.   Chovatelská přehlídka trofejí 2018/2019   15.- 16.2.  
       2020
 Statek Bernard Král.Poříčí  
 04.   Jarní svod -kynologie   21.6.2020  U divočáka, Krásno  
 05.   Zkoušky vloh     15.8.2020  U divočáka, Krásno  
 06.   Podzimní zkoušky   16.8.2020  U divočáka, Krásno  
 07.   Norování    4.7.2020  Krajcech Krásno  
 08.   Zkoušky  k vyhledávání a
 vyhánění spárkaté
 Vypuštěno    
 09.   Zkoušky z vodní práce    1.8.2020  Kynšperk před budovou
 ČD
 
 10.   Barvářské zkoušky   22.8.2020  U Divočáka Krásno  
 11.   Barvářské zkoušky honičů   23.8.2020  U Divočáka Krásno  
 11.   Lesní zkoušky   12.9.2020  Lovec.chata Stříbrná  
 12.   Lesní zkoušky   26.9.2020  U Divočáka  Krásno  
 13.   Barvářské zkoušky   27.9.2020  U Divočáka  Krásno  
 14.   Norování   16.10.2020  Krajcech Krásno  
 15.   Podzimní zkoušky   19.10.2019  Myslivna Chodov  
 16.   Zkoušky honičů
 
  07.-08.11.  
      2020

 U Divočáka Krásno
 
 17.    18. Reprezentační okresní         myslivecký ples
   ČMMJ,z.s. OMS Sokolov
 6.2. 2021   KDaMFS Březová u Sokolova  


                     
 
Od 02.září je plný provoz kanceláře OMS Sokolov od 08.30 hod. do 16:00 hod. Telefon č.: 604 184 940, případně e-mail  josefjed1@seznam.cz

 Josef Jedlička
 jednatel OMS Sokolov

 


Volby do Myslivecké rady ČMMJ, z. s.                                                                                                                                                                                                                                                              OMS Sokolov podporuje kandidáta na funkci předsedy nebo místopředsedy MR ČMMJ:
1./ Na funkci předsedy - ing. Jiří Červenka
2./ Na funkci místopředsedy pro ekonomiku a legislativu - ing. Jiří Červenka.


 Vyhlášení voleb do MR ČMMJ,z.s. – volba člena MR za kraj Karlovarský
  1. Okresní myslivecké spolky Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, vyhlašují podle ustanovení §74, odst.2 a 3 Stanov ČMMJ , z. s. ve znění novely ze dne 11.7.2020 volby do MR ČMMJ – volba člena MR za Karlovarský kraj pro volební období od 18.11.2020 do 18.11.2025.
  2. Kandidáti na uvedenou funkci se mohou hlásit e-mailem na adrese oms@oms-karlovy vary.cz, nebo poštou na adrese Sedlecká 761/5, 360 10 Karlovy Vary do 23.9.2020. Rozhoduje den doručení. Od voleného člena se očekává zejména rozhodování v rámci statutárního orgánu ČMMJ, účast na jednáních MR cca 4x ročně a průběžné předávání informací okresním mysliveckým radám dotčených OMS. Kandidivat může jakýkoliv řádný člen ČMMJ, který je členem některého z OMS vyhlašujících tyto volby. Jména kandidujících budou obratem zveřejněna na web stránkách OMS
  3. Kandidáti v přihlášce uvedou jméno, adresu trvalého bydliště, popř. adresu pro komunikaci e-malovou adresu, telefon, členství v OMS. Přijetí kandidatury bude kandidátům potvrzeno e-mailem, popř. SMS zprávou
  1. Volby z přihlášených kandidátů za člena MR proběhne dne 7.10.2020         kandidáti budou na volebním lístku řazeni abecedně. Bude-li kandidovat pouze jeden kandidát, bude zvolený, pokud obdrží nadpoloviční většinu hlasů z nadpoloviční většiny přítomných dotčených zástupců OMS. Bude-li kandidovat více kandidátů, bude zvolený ten kandidát, který obdrží nejvíce hlasů z nadpoloviční většiny přítomných dotčených zástupců OMS. Získají-li kandidáti s nejvyšším počtem hlasů stejný počet hlasů, jejich volba se opakuje. Volba je tajná, každý OMS má při volbě jeden hlas.
  1. Volby bude organizovat volební komise ve složení :
předseda : Ing. Evžen Krejčí
člen: Jaroslav Adámek
člen: Karel Sládek
Výsledek volby bude uveřejněn na webových stránkách jednotlivých OMS nejpozději dne 10.10.2020. O průběhu volby vyhotoví volební komise zápis, který bude podepsán všemi zůčastněnými členy voleb a zaslán na sekretariát ČMMJ do 15.10.2020.
 
Toto vyhlášení bude zasláno členům ČMMJ prostřednictvím e-mailových adres mysliveckých hospodářů a bude zveřejněno na webstránkách jednotlivých OMS nejpozději 9.9.2020
Dne 6.9.2020                              Ing. Evžen Krejčí – předseda volební komise


 

  U P O Z O R N Ě N Í - přestěhování kanceláře
   ČMMJ, z.s. OMS Sokolov u p o z o r ň u j e  na změnu adresy kanceláře sekretariátu - Rolnická 656, 356 01 Sokolov. Provozní doba - každou středu od 08,30 do 16,00 hod. Telefon na jednatele spolku p. Jedličku 604184940.
 

Změny provozů všech pracovišť SVS

Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje, že v rámci aktuálního nouzového stavu upravila a sjednotila úřední hodiny všech svých pracovišť v krajských městech. Až do odvolání byly úřední hodiny pro všechny krajské veterinární správy, Městskou veterinární správu SVS v Praze i Ústřední veterinární správu SVS stanoveny na pondělí a středu od 9.00 do 12.00.
Zároveň upozorňujeme, že aktuální opatření v žádném případě nezpůsobila zastavení příjmu vzorků k povinnému vyšetření ulovené zvěře vnímavé na trichinelu. Krajské veterinární správy i nadále zajišťuji příjem vzorků a jejich předávání svozovým linkám Státních veterinárních ústavů.
Vzorky je možné jednotlivým krajským veterinárním správám odevzdávat minimálně ve výše uvedených úředních hodinách. Pracoviště v krajských městech mimo uvedené úřední hodiny a na inspektorátech přijímají vzorky do schránek a boxů pro příjem vzorků (tam kde tento systém fungoval i před vyhlášením nouzového stavu). Ve všech ostatních případech je nezbytné se předem telefonicky domluvit.
Kontakty na jednotlivá pracoviště SVS jsou k dispozici na webu SVS. Po této telefonické domluvě je nastaven režim tak, aby cizí osoby nevstupovaly do budov a budou přijímány vzorky i mimo úřední hodiny. Státní veterinární ústavy vyšetřování vzorků provádí v rámci svých možností, jako při běžném provozu. SVS nestanovila žádné omezení lovu zvěře vnímavé na trichinelu.
https://www.svscr.cz/upozorneni-pro-verejnost-zmeny-v-provozu-svs-v-souvislosti-s-nouzovym-stavem/
 

 

                                

Změny doby lovu zvěře - viz stránka Myslivost
- Legislativa

                                                                                         
Odstraňování kadavérů z komunikací - otázky a odpovědi na stránce myslivost, veterina.
                         

Členské příspěvky ČMMJ
pro rok 2019 a předplatné na další roky zaplacené od 1.10. 2018
 
                                        varianta                                       Minimum varianta                            varianta   Standard                         Exklusive
výše ČP celkem 1000 Kč 1200 Kč 1700 Kč    
zůstává OMS (klubu) 504 Kč 504 Kč 504 Kč
odvod celkem 496 Kč 696 Kč 1196 Kč
odvod pojištění 300 Kč 500 Kč 1000 Kč
odvod sekretariát 191 Kč 191 Kč 191 Kč
odvod fond pro podporu a rozvoj ČMMJ 5 Kč 5 Kč 5 Kč
 
SNÍŽENÝ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK I.
důchodci od 65 let, studenti do 26 let,
invalidé nejvyšší stupeň postižení
 
varianta MINIMUM
 
varianta STANDARD
 
varianta EXCLUSIVE
výše ČP celkem 650 Kč 850 Kč 1350 Kč
zůstává OMS (klubu) 223 Kč 223 Kč 223 Kč
odvod celkem 427 Kč 627 Kč 1127 Kč
odvod pojištění 300 Kč 500 Kč 1000 Kč
odvod sekretariát 122 Kč 122 Kč 122 Kč
odvod fond pro podporu a rozvoj ČMMJ 5 Kč 5 Kč 5 Kč
 
SNÍŽENÝ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK II.
myslivci a lesníci z povolání,
kteří prokáží pojištění u zaměstnavatele
 
varianta MINIMUM
výše ČP celkem 750 Kč
zůstává OMS (klubu) 540 Kč
odvod celkem 210 Kč
odvod pojištění 0 Kč
odvod sekretariát 205 Kč
odvod fond pro podporu a rozvoj ČMMJ 5 Kč
 
ČESTNÉ ČLENSTVÍ
odvod OMS (klubu) 300 Kč


Dotace Karlovarského kraje

Myslivecký spolek Chlumek, z.s.
Malé náměstí 2270
35601 Sokolov
Myslivecký spolek Chlumek, z.s. zvřejňuje na webu OMS Sokolov použití dotace z "Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení počtu černé zvěře na území karlovarského kraje" za kalendářní rok 2018. Finanční prostředky byly použity na nákup střeliva, za účelem lovu černé zvěře v honitbě Staré Sedlo.
29.9.2019
Za MS Chlumek:  J. Mráz

Přiložené dokumenty

 Plakat-CHPT-2016 (pdf - 600,37 KB)

Fotogalerie

 
NAŠI  SPONZOŘI A SPOLUPRACOVNÍCI
 
Lesní závod Kraslice
Lesní závod Kladská

 

Loketské městské lesy
   www.lesyloket.cz

 

 www.suas.cz


Městské lesy Kraslice
lesykraslice.cz


Krásno 142
357 47 Krásnowww.kr-karlovarsky.cz


www.zivykraj.czTichý consulting, s.r.o.


ELESTA Loket s.r.o.