Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Benešov
 
pozadi_jelen
 
pozadi-kombinace
OMS Benešov
Adresa: Tyršova 1902 , Benešov , 256 01
Telefon:317 722 359
Email:omsbn@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsbenesov
Myslivecká komise

Složení myslivecké komise

předseda
- Martin Kudrna, makudrna@seznam.cz
člen - MUDr. Jan Koláčný, kolacny.j@mymail.cz
člen - MVDr. Vladimír Kotouš, mvdrkotous@seznam.cz
člen - Jiří Škramlík, jiri.skramlik@seznam.cz
člen - Zdeněk Šteiger, steiger.zdenek@seznam.cz

člen - Ing. Bc. Jakub Štěpánek, j.stepus@seznam.cz
člen - Jiří Švejda, sve.my@seznam.cz
člen - Ing. Jaroslav Vaníček, vanicek.jar@seznam.cz


Plánované jednání myslivecké komise: po okresním volebním sněmu
Uskutečněná jednání myslivecké komise: 19.2.2020, 29.11.2019, 3.9.2019, 13.6.2019, 27.2.2019, 12.12.2018, 2.10.2018, 16.6.2018, 26.2.2018, 11.12.2017, 7.10.2017, 10.6.2017, 22.2.2017, 19.12.2016, 7.10.2016, 23.6.2016, 17.2.2016, 16.11.2015, 30.8.2015

Chovatelská přehlídka trofejí, která se měla uskutečnit v Kulturním domě v Radošovicích u Vlašimi od 28.3. do 29.3.2020 se z důvodu nařízení vlády ke koronaviru ruší!

V úterý 15. října 2019 od 16.00 do 18.00 hod. v Benešově v přízemí Kulturního centra na Karlově v Baru Labyrint se uskutečnil aktiv mysliveckých hospodářů. Pozvánka na aktiv zde ZDE, prezentaci ZDE.

Termín sčítání zvěře byl KÚ Středočeského kraje stanoven na 29.2.2020 - více informací zde.

323/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů ZDE.
 

Lov zvěře v honitbách okresu Benešov za posledních 25 let (1994 - 2018)

Zdrojem níže uvedených dat je myslivecká evidence z ORP Benešov, Vlašim a Votice. Zpracovaná data jsou od roku 1994 do roku 2018, tedy za posledních 25 let. Z grafů lze přímo vysledovat trendy výše lovu a nepřímo dynamiku početnosti zvěře.
Okres Benešov je druhý největší okres Středočeského kraje a zaujímá 13,5 % jeho rozlohy. Plocha honiteb činí 130 tis. ha. Zemědělská půda tvoří téměř 62 %, lesní 31 %, vodní 1 % a ostatní pozemky 6 % rozlohy. Terén honiteb okresu je členitý, lesnatý s mnoha rybníky. Převážná část je tvořena Středočeskou pahorkatinou v povodí střední Vltavy a dolní Sázavy. Nadmořská výška kolísá od 200 do 700 metrů nad mořem. Nejvyšším bodem je vrch Mezivrata (713 m). Hustota zalidnění je téměř 67 obyvatel na km2  a tudíž je druhým nejméně zalidněným okresem ve Středočeském kraji.
V benešovském okrese se nachází 104 uznaných honiteb, kdy ve 14 z nich (z toho v 7 oborách) se hospodaří ve vlastní režii, ostatní se pronajímají. Počet držitelů loveckých lístků v roce 2018 byl 1985 a za posledních 25 let se významně nezměnil. Nejvíce držitelů bylo v roce 1995 a to 2089 a nejméně v roce 2002 a to 1920.
Úlovky spárkaté zvěře naleznete v grafu č. 1. Prasat divokých se v roce 1994 ulovilo 597 ks. V roce 2018 se jednalo již o 2860 ks, což znamená nárůst lovu téměř 5x. Po rekordním úlovku 4627 ks z roku 2017 se jedná o meziroční pokles lovu o 1767 ks. Úlovek v roce 2018 je historicky osmý nejvyšší. Kromě rekordního úlovku byl druhý nejvyšší v roce 2012 a to 4217 ks. Lov daňčí zvěře v roce 1994 čítal 107 ks. V roce 2018 se jednalo již o 973 ks, což znamená nárůst lovu více než 9x. Jedná se o historicky druhý nejvyšší úlovek této zvěře na okrese. Jen v roce 2017 se ulovilo o 16 ks více. Podíl úlovků z obor tvoří v posledních letech 8 %. V posledních dvou letech se ulovilo každý rok více daňčí zvěře na okrese Benešov než v celé ČR v roce 1966. Srnčí zvěře se v roce 1994 ulovilo 2277 ks. V roce 2018 se jednalo o 1739 ks, což znamená pokles lovu o 24%. Nejvyššího úlovku bylo dosaženo v roce 2009 a to 2668 ks. Úhyn zvěře v roce 2018 byl zaznamenán 994 ks. Mufloní zvěře se v roce 1994 ulovilo 123 ks. V roce 2018 se jednalo o 145 ks, což znamená velmi mírný nárůst lovu o 15%. Nejvyššího úlovku bylo dosaženo v roce 2013 a to 185 ks. Podíl lovu mufloní zvěře v oborách tvoří dlouhodobě asi 1/3 celkového lovu. Jelení zvěře se v roce 1994 ulovili 3 ks. V roce 2018 se jednalo o 27 ks, což znamená nárůst lovu 9x za 25 let. Nejvyššího úlovku bylo dosaženo v roce 2012 a to 51 ks. Absolutní počty ulovené zvěře jsou velmi nízké a pro volné honitby představují okrajovou zvěř z hlediska lovu. Podíl lovu jelena evropského v oborách v roce 2018 činil 40% z celkového lovu. Jelen sika je zvěří pouze oborní a pouze v roce 1995 překročil jeho lov 20 kusů.
Úlovky drobné zvěře naleznete v grafu č. 2. Bažantí zvěře se v roce 1994 ulovilo 28348 ks. V roce 2018 se jednalo o 45597 ks, což znamená nárůst lovu o 38%. Úlovky z bažantnic, tvoří více než 99 % celkového úlovku, tudíž růst lovu nic nevypovídá o divoké populaci. V počtech úlovků jsou zahrnuty i úlovky bažanta královského. Kachen divokých se v roce 1994 ulovilo 6509 ks. V roce 2018 se jednalo jen o 3908 ks, což znamená pokles lovu o 40%. Nejvyššího úlovku bylo dosaženo v roce 2002 a to 8937 ks. Podstatná část ulovených kachen, stejně jako u bažantů, pochází z umělých chovů. Zajíců polních se v roce 1994 ulovilo 2004 ks. V roce 2018 se jednalo jen o 76 ks, což znamená pokles lovu o 96 %! Nižší úlovky byly jen v „povodňových“ letech 1997 a 1998. Lišek obecných se v roce 1994 ulovilo 2003 ks. V roce 2018 se jednalo o 1313 ks, což znamená pokles lovu o 34 %. Lov lišek pomocí norníků v roce 1994 činil 781 ks a v roce 2018 se jednalo jen o 190 ks, což znamená pokles lovu pomocí norníků o 76 %. Holuba hřivnáče se v roce 1994 ulovilo 527 ks. V roce 2018 se jednalo o 271 ks, což znamená pokles lovu o 49%. Lov dalších druhů zvěře naleznete na webu OMS Benešov v myslivecké komisi na http://www.myslivost.cz/omsbenesov.
Za sledované období u zvěře spárkaté je zřejmý významný nárůst lovu daňčí (9x), jelení (9x) a černé zvěře (5x). Mírný nárůst lovu zvěře mufloní (o 15%), stagnace lovu zvěře sika a pokles lovu srnčí zvěře (o 24%). Největší potenciál růstu lovu v nejbližší budoucnosti má zvěř daňčí, protože jsou na okrese ještě honitby s vhodnými podmínkami bez výskytu této zvěře. Nárůst lovu jelení zvěře vhledem k nízkým absolutním číslům není ve volných honitbách zásadní. Za sledované období u zvěře drobné je zřejmý nárůst lovu bažantí zvěře (o 38%) a pokles lovu zvěře zaječí (o 96 %!), holubů (o 49 %), kachen (o 40 %) a lišek (o 34 %). Růst lovu bažantí zvěře je zapříčiněn umělými odchovy zvěře v bažantnicích, především bažantnicí LZ Konopiště. Nebýt umělých odchovů, lov bažantí zvěře z volných populací by vykazoval obdobný propad, jako u zvěře zaječí. Pokud nedojde k zásadní změně hospodaření v krajině, lze očekávat i nadále pokles lovu drobné zvěře a nárůst lovu zvěře spárkaté.

Zdeněk Kůta
myslivecká komise OMS Benešov
 

obr1.png


Graf 1: Lov spárkaté zvěře za posledních 25 let (1994-2018)
 

obr2.png
Graf 2: Lov drobné zvěře za posledních 25 let (1994-2018)

 
 
ČMMJ ve spolupráci s OMS Benešov uspořádala školení na téma Odhad a přesné stanovení věku ulovené spárkaté zvěře. Školení se uskutečnilo v sobotu 16.6.2018 na OU Mrač. Školitelem byl Mgr. Vladimír Bádr, Ph.D. soudní znalec a odhadce v oboru myslivosti. 

V sobotu 10.6.2017 byli všichni hodnotitelé trofejí OMS Benešov proškoleni, v rámci zvyšování své kvalifikace, předsedou UHKT doc. Ing. Miloslavem Vachem, CSc. na bodování trofejí.

Letáky ČMMJ k tématu ochrany mláďat ke stažení ZDE!

Ty-nejsi-moje-mama!.jpg  Ja-nejsem-tvoje-hracka!.jpg  Jsme-tady-i-kdyz-nas-nevidis!.jpg


Změny v hodnocení trofejí dle CIC ZDE.
 

Prezentaci myslivecké komise na aktivu mysliveckých hospodářů, ze dne 11. 10. 2016 si můžete stáhnout ZDE.

 

senosece-czu-cz.pngWebový portál Ochrana zvířat při sklizni a sečích je pilotním projektem České zemědělské univerzity v Praze a Ministerstva životního prostředí ČR, za aktivní účasti myslivců a dobrovolníků z řad veřejnosti.

Cílem projektu je v období května až srpna provést ve vybraných lokalitách prevenci a ochranu ohrožených živočišných druhů při sklizni a senoseči za aktivní účasti veřejnosti a provozovatelů myslivecké činnosti.

Záměrem a účelem projektu je navrhnout účinnou koncepci ochrany a prevence při sečení a sklizni, která by vedla ke zlepšení biodiverzity v krajině.
Registrovat se můžete na webovém portálu https://senosec.czu.cz/, spolupracujte se zemědělci a dobrovolníky, tak aby bylo zachráněno co nejvíce zvířat a zvěře. Po nahlášení termínu a místa seče je povinností myslivců zajistit účinná opatření pro záchranu zvířat.Od 1.1.2016 nabyla účinnosti vyhláška o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu č. 343/2015. ZDE nabízíme materiál vypracovaný RNDr. Jiřím Zbořilem, který byl uveřejněn na webu časopisu Myslivost.  

Členové myslivecké komise pro MS připravili přednášky na téma:

 • Populační dynamika a možnosti redukce stavů černé zvěře.
 • Růst populace dančí zvěře a s ním spojené požadavky na úpravu managementu.
 • Vyhodnocení účinnosti pachových repelentů ke snížení mortality zvěře na pozemních komunikacích.
 • Vývoj populace a kritéria chovnosti srnčí zvěře.
 • Naháňka se slíděním.
 • Šelmy a zavlečené druhy.
 • Biologické základy přikrmování spárkaté zvěře

Podmínky přednášky:

 • Kde: ve vašem MS.
 • Kdo:  členové myslivecké komise OMS Benešov.
 • Rozsah přednášky: cca 1,5 hodiny, z toho cca 0,5 hodiny diskuze.
 • Cena: zdarma.
 • Přednášející zajistí: dataprojektor a notebook.
 • Hostitelský MS zajistí: prostor, případně občerstvení.
 • Kontakt: Ing. Zdeněk Kůta (tel.: 728 738 518 email: zdenek.kuta@centrum.cz).
 • Uvítáme návrh témat přednášek.
 • Podrobnější informace o přednáškách naleznete zde.
Plánované přednášky:
 • 29.3. 2020 od 10:00 - CHPT KD Radošovice - Optické a pachové ohradníky jako cesta ke snížení mortality na pozemních komunikacích
Uskutečněné přednášky:
 • 26.11. 2019 - MS Olbramovice - Základy přikrmování spárkaté zvěře.
 • 14.4.2019 od 10:00 - CHPT KD Na Karlově v Benešově - Šelmy, zavlečené druhy a bobr.
 • 6.10.2018 - MS Posázaví - Růst populace dančí zvěře a s ním spojené požadavky na úpravu managementu a šelmy a zavlečené druhy.
 • 4.5.2018 - MS Loreta Bolina - Vývoj populace a kritéria chovnosti srnčí zvěře.
 • 15.4.2018 - chovatelská přehlídka trofejí ve Voticích - přednáška o srnčí zvěři s ukázkou přednášky o biologických základech přikrmování spárkaté zvěře.
 • 20.1.2018 - MS Posázaví - Biologické základy přikrmování spárkaté zvěře.
 • 13.1.2018 - MS Stráž Loket - Biologické základy přikrmování spárkaté zvěře.
 • 24.6.2017 - MS Stráž Loket - Růst populace dančí zvěře a s ním spojené požadavky na úpravu managementu.
 • 13.5.2017 - MS Lišák Petroupim - Vývoj populace a kritéria chovnosti srnčí zvěře.
 • 19.3.2017 - chovatelská přehlídka trofejí ve Struhařově - Růst populace dančí zvěře a s ním spojené požadavky na úpravu managementu.
 • 18.2.2017 - MS Hůra Javorník - Růst populace dančí zvěře a sním spojené požadavky na úpravu managementu.
 • 3.12.2016 - MS Loreta Bolina - Vývoj populace a kritéria chovnosti srnčí zvěře.
 • 25.6.2016 - MS Vltavan Křečovice - Růst populace dančí zvěře a s ním spojené požadavky na úpravu managementu a Populační dynamika a možnosti redukce stavů černé zvěře.
 • 16.4.2016 - MS Roháč Neveklov -  Populační dynamika a možnosti redukce stavů černé zvěře.
 • 20.3.2016 - chovatelská přehlídka trofejí ve Struhařově - Populační dynamika a možnosti redukce stavů černé zvěře.
 • 6.10.2018 - MS Posázaví - Růst populace dančí zvěře a s ním spojené požadavky na úpravu managementu a šelmy a zavlečené druhy. - Růst populace dančí zvěře a s ním spojené požadavky na úpravu managementu.
 • 6.11.2015 - MS Loreta Bolina - Populační dynamika a možnosti redukce stavů černé zvěře.
 • 24.10.2015 - MS Háj Velíš - Populační dynamika a možnosti redukce stavů černé zvěře.Pokud Vás zajímají informace o lovu dalších druhů zvěře stáhněte si dokument ZDE.


Přiložené dokumenty

 Urceni-terminu-scitani-zvere-29-2-2020 (pdf - 1,04 MB)
 Prezentace-MK-na-Aktivu-mysliveckych-hospodaru-15-10-2019 (pdf - 2,18 MB)
 Pozvanka-na-aktiv-mysliveckych-hospodaru-OMS-Benesov-15-10-2019 (pdf - 225,43 KB)
 Lov-zvere-na-okrese-Benesov-za-poslednich-25-let-(1994-2018)-v-grafech (pdf - 1,11 MB)
 Prezentace-MK-na-Aktivu-mysliveckych-hospodaru-16-10-2018 (pdf - 9,66 MB)
 Informace-z-aktivu-MH-a-nabidka-prednasek-MK-OMS-Benesov-na-rok-2019-ze-dne-16-10-2018 (pdf - 881,09 KB)
 Pozvánka na aktiv mysliveckých hospodářů - 16.10.2018 (docx - 61,30 KB)
 Lov-zvere-na-okrese-Benesov-od-roku-1994-do-roku-2017 (pdf - 990,94 KB)
 Informace-z-aktivu-MH-a-nabidka-prednasek-MK-OMS-Benesov-na-rok-2018-na-1-list (pdf - 341,35 KB)
 Prezentace-MK-na-Aktivu-mysliveckych-hospodaru-19-10-2017 (pdf - 1,30 MB)
 Nabidka-prednasek-Myslivecka-komise-OMS-Benesov-na-rok-2018 (pdf - 414,94 KB)
 Pozvanka-na-aktiv-mysliveckych-hospodaru-OMS-Benesov-17-10-2017 (pdf - 40,64 KB)
 Pozvanka-na-regionalni-vystavu-muflonich-trofeji-v-Belici-7-10-2017 (pdf - 714,95 KB)
 Jak-vyplnit-listek-k-trofeji-VZOR (docx - 124,24 KB)
 Pozvanka-na-prednasku-o-danci-zveri-Javornik-18-2-2017 (pdf - 15,47 KB)
 Prezentace-MK-na-Aktivu-mysliveckych-hospodaru-11-10-2016 (pdf - 1,79 MB)
 Listek-pro-oznaceni-trofeje-predkladane-uzivatelem-honitby-na-chovatelskou-prehlidku-trofeji-podle-§ (pdf - 296,85 KB)
 Nabidka-prednasek-Myslivecka-komise-OMS-Benesov-na-rok-2016 (pdf - 295,93 KB)
 Novy-formular-Objednavka-laboratorniho-vysetreni-divokych-prasat-(platna-od-1-1-2016) (doc - 225,79 KB)
 Zmeny-v-dobach-lovu-zvere-v-roce-2016 (pdf - 681,32 KB)
 Prezentace-MK-na-Aktivu-mysliveckych-hospodaru-8-10-2015 (pdf - 652,58 KB)
 Nabidka-prednasek-Myslivecka-komise-OMS-Benesov-na-rok-2015 (pdf - 187,82 KB)
 Vyhodnoceni-ucinnosti-pachovych-repelentu-ke-snizeni-mortality-zivocichu-na-pozemnich-komunikacich-v (pdf - 11,81 MB)
 Bodove-limity-pro-udelovani-medaili (pdf - 26,15 KB)
 Chovatelske-prehlidky-metodika-(Babicka,-Kralicek,-Knapek)-Praha-2007 (pdf - 137,05 KB)
 Doby-lovu-zvere (pdf - 28,21 KB)
 Vyhlaska-403-kterou-se-meni-vyhlaska-MZe-c-245-2002-Sb (pdf - 80,68 KB)
 Formular-evidence-vydanych-a-vracenych-plomb-a-listku-o-puvodu-zvere (xls - 30,21 KB)

Fotogalerie

 

cmmj-95-let.jpg


In-počasí


Honitba rokuHalali-vseobecna-pojistovna-LOGO.png


logo-AMP.png
senosece-czu-cz.png

logo-MAM-(1).jpg

logo-MAM.jpg