Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Chrudim
 
Pozadi
OMS Chrudim
Adresa: Opletalova 690 , Chrudim , 537 01
Telefon:724 121 844
Email:oms.chrudim@tiscali.cz
Web:www.myslivost.cz/omschrudim
Členské příspěvky

ČLENSKÉ  PŘÍSPĚVKY – VČETNĚ POVINNÉ POJIŠTĚNÍ 

Vážení členové ČMMJ,

 Od 1.10.2018 platí členský příspěvek ve schválené zvýšené částce. V přiložených dokumentech  Vám přikládáme podrobnou tabulku.


VÝŠE PLATBY NA  ROK  2019
v přiložených dokumentech naleznete výši příspěvku

Členství lze uhradit  na rok 2019, 2020 a 2021.

V případě plné invalidity je nutné doložit rozhodnutí správy sociálního zabezpečení, nestačí pouze průkaz. U studentů a učňů bude požadován doklad o studiu a členství lze potvrdit pouze na jeden rok
Platné pojištění musí mít všichni držitelé loveckého lístku, i když myslivost aktivně nevykonávají.
Členské příspěvky musí být zaplaceny do 31.12. běžného roku na následující rok jinak členství včetně pojištění zaniká!   

Způsob úhrady:    
1/ Prodlužování členských příspěvků přímou platbou v hotovosti na sekretariátu OMS v Chrudimi  v úřední dny v pondělí od 8,00-12,00 hod a 13,00–16,00 hod., ve středu  od  8,00-12,00 hod a 13,00–16,00 hod. V ostatní dny po telefonické domluvě od 8,00 hodin do 15,00 hodin.

2/ Přímou platbou na účet OMS v Chrudimi u České spořitelny: 1141001319/0800,v  tomto případě je nutné do variabilního symbolu uvést Vaše rodné číslo a jméno  a příjmení,  jinak není možno Vaši platbu rozlišit a správně zaúčtovat. 

V případě, že platbu budete poukazovat složenkou nebo přímou platbou na účet je vždy nutné  si vyzvednou členský průkaz nebo je možné tento průkaz zaslat na Váš e-mail.

V případě platby přes přihlášení do SW Diana, lze členský průkaz vytisknout /až po zapsání do evidence/ , podepsat a je platným dokladem o členství. První přihlášení je na základě poskytnuté informace v kanceláři OMS/přihlašovací a uživatelské heslo/.- viz příloha

 

Pouze ústřižek složenky není pro kontrolní orgány dostačujícím dokladem o povinném pojištění.

Při prodlužování členství není nutná osobní přítomnost člena. Předkládání členských průkazů je možné i za celé myslivecké sdružení hromadně. Tento způsob velice urychluje vyřizování na sekretariátě a zároveň  slouží i jako kontrola pro mysliveckého hospodáře.

CO VŠE ZAHRNUJE POJIŠTĚNÍ  V RÁMCI PLATBY ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU ČMMJ:
V
 platbě čl. příspěvku je zahrnuto povinné pojištění  podle § 48 zákona o myslivosti pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu práva myslivosti ublížením na zdraví nebo usmrcením jiných osob. Toto pojištění v současné době lze sjednat u celé řady i jiných pojišťoven a splňuje povinnost pojištění na odpovědnost.Je však velký rozdíl mezi výhodami člena ČMMJ u Halali a nečlena u jiné pojišťovny.
V poplatku mimo povinného pojištění odpovědnosti je zahrnuto pojištění na úraz při výkonu práva myslivosti a s činnostmi souvisejícími (brigády, přikrmování zvěře apod.) a dále se pojištění vztahuje na škody způsobené lovecky upotřebitelným psem, které jsou v souladu se zákonem o používání loveckých psů.
Nově je každý člen pojištěn na území státu Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru./ v kanceláři vydání tiskopisu v řeči příslušného státu/.
Při škodné události člena ČMMJ je poškozený vždy odškodněn v plné výši. Ten kdo zavinil pojistnou událost a při tom hrubě porušil zákon, je individuálně projednán a může být od něho vyplacená částka vymáhána maximálně do výše 70 %. Toto je veliká výhoda, jiná pojišťovna to nemá a určitě v těchto případech bude požadovat vrátit celou částku.
Ve výluce z pojištění nejsou rodinný příslušníci, což je vzhledem ke skutečnosti, že mnoho členů je v příbuzenském poměru (syn, bratr, otec, děda, manželka, dcera), velmi důležité, protože tato výluka často bývá u jiných pojišťoven.
Velmi důležité je, že pro členy ČMMJ v rámci individuálních pojistek u Halali je sjednána možnost skupinového pojištění pro myslivecká sdružení, honební společenstvo, lovecká společnost, apod.


 
Členové ČMMJ jsou dále zvýhodněni zejména při pořádání při konání kynologických akcí, kdy mají 50% slevu na poplatcích.

ODPOVĚDNOSTNÍ  POJIŠTĚNÍ  ČLENŮ  ČMMJ, o.s.  V ZAHRANIČÍ

Halali, všeobecná pojišťovna, a.s. od 1. 7. 2010 rozšířila pojištění odpovědnosti pro členy Českomoravské myslivecké jednoty do zahraničí -  států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.
Smlouva (SPSO 2010) se vztahuje na povinné pojištění členů ČMMJ, o.s. při provádění myslivosti v souladu se zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti a s obecně závaznými právními předpisy v jednotlivých zemích Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru, v platném znění, proti následkům odpovědnosti při této činnosti.
Smlouva  SPSO 2010 se vztahuje i na škody způsobené loveckým psem a loveckým dravcem pojištěného.
Plnění pojišťovny za škody způsobené na zdraví nebo usmrcením je omezeno limitem pojistného plnění dle zákona o myslivosti v jednotlivých státech. Pokud výše limitu v některém státě není stanovena, platí pro území tohoto státu limit pojistného plnění ve výši 20 000 000 Kč na jednu pojistnou událost.
Plnění pojišťovny za škody na věcech, věcnou a finanční škodu zahrnující léčebné výlohy je omezeno limitem pojistného plnění za škody na věcech a věcnou škodu ve výši 500 000 Kč a finanční škodu zahrnující léčebné výlohy ve výši 1 000 000 Kč.
Pojistná ochrana se vztahuje i na případy, kdy ke vzniku škody dojde v důsledku neopatrného chování pojištěného.
„ Toto pojištění do zahraničí je součástí Vašeho pojištění, které máte již uhrazené v rámci členského příspěvku.
Pro prokázání člena ČMMJ na území EU a EHP je vytvořen  tiskopis „POJISTKA – potvrzení o pojištění do zahraničí“, který je vytištěn v sedmi nejpoužívanějších jazycích.

V případě potřeby při Vaší cestě do zahraničí za účelem lovu Vám bude „POJISTKA

– potvrzení o pojištění do zahraničí“  vystavena v příslušném jazyce na sekretariátu OMS, Opletalova 690, 537 01 Chrudim

Zaplacený členský příspěvek ČMMJ,z.s., zároveň zahrnuje tato pojištění:

Pojištění odpovědnosti při výkonu práva myslivosti
 • Skupinová pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škody SPSO 2010
 • Všeobecné pojistné podmínky VPPO2010
 • Pojištění úrazu při výkonu práva myslivosti
 • Skupinová pojistná smlouva o úrazovém pojištění osob při myslivecké činnosti SPSU 2010
 • Všeobecné pojistné podmínky VPPU2010

Individuálně sjednané pojištění:

 • Připojištění úrazu při výkonu práva myslivosti
  • Pojistná smlouva k vyplnění v počítači(použijte Internet Explorer) a k vytištění ZDE
  • Skupinová pojistná smlouva o úrazovém pojištění osob při myslivecké činnosti SPSU 2010
  • Všeobecné pojistné podmínky VPPU2010
 • Produkt HUBERT – pojištění trvalých následků v případě úrazu.

Pojištění pro výkon práva myslivosti mimo členství v ČMMJ, z.s., na území České republiky

 • Online dlouhodobé pojištění odpovědnosti za újmy způsobené při lovu zvěře pro osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR
  • Pojistná smlouva k vyplnění v počítači(použijte Internet Explorer) a k vytištění ZDE
  • Všeobecné pojistné podmínky VPPO 2014
 • Online krátkodobé pojištění odpovědnosti za újmy způsobené při lovu zvěře
 • Pojistná smlouva k vyplnění v počítači(použijte Internet Explorer) a k vytištění ZDE
 • Všeobecné pojistné podmínky VPPO 2014

Pojištění pro výkon práva myslivosti uživatelů honiteb

Jiné druhy pojištění

Úplné znění všech pojistných smluv najdete na www.halali-pojistovna.cz

Od 1.10.2012 je nový program SW Diana pro evidenci členské základny, kdy je dána možnost hradit členský příspěvek i přes internetové bankovnictví. Pro první vstup je nutno uhradit členský příspěvek v kanceláři OMS a bude Vám vystaven členský průkaz s přístupovými kódy.Jako další podmínka evidence členů, která je propojena s pojišťovnou Halali a.s je udání buď telefonického kontaktu nebo e-mailového kontaktu- viz příloha  

 

Přiložené dokumenty

 Informace k evidenci členů ČMMJ - SW Diana (pdf - 422,67 KB)
 Manual k členské evidenci (docx - 664,10 KB)
 Přihláška člena ČMMJ (doc - 176,13 KB)
 Clensky-Prispevek-2019 (pdf - 1,24 MB)