Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Děčín
 
Pozadi
OMS Děčín
Adresa: 28. října 979/19 , Děčín , 405 01
Telefon:607 030 264
Email:cmmjdc@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsdecin
Jednatel:Eva Kubísková
Předseda:Ing. Václav Vomáčka
  
Úřední hodiny
Po:09:00 - 15:00
Út:-
St:09:00 - 15:00
Čt:-
Pá:-
   
IČO:67777112
Účet:921680389/0800
Banka:Česká spořitelna, a.s. Děčín

Zkoušky pro myslivecké hospodáře

Informace pro zájemce o zkoušku pro mysliveckého hospodáře

V roce 2018 budou organizovány zkoušky pro myslivecké hospodáře. Žádáme všechny zájemce, kteří chtějí tuto zkoušku složit, aby kontaktovaky jednatelku OMS Děčín pí. Evu Kubískovou na  cmmjdc@seznam.cz, nebo na tel. čísle 603.939.733.

Podmínky zkoušky pro myslivecké hospodáře stanovené vyhláškou číslo 244/2002 Sb. k provedení některých ustanovení zákona číslo 449/2001 Sb.  o myslivosti:

                                                                      § 5
 
                            Způsob provádění zkoušek pro myslivecké hospodáře
 
            (1) Zkoušky pro myslivecké hospodáře mají písemnou a ústní část. Písemná část se koná před částí ústní, trvá nejdéle čtyři hodiny a musí obsahovat otázky z těchto předmětů:
a) I. skupina
Práva a povinnosti mysliveckého hospodáře a s nimi související předpisy o myslivosti, ochraně přírody a krajiny, zbraních a střelivu, veterinární předpisy, předpisy o ochraně zvířat proti týrání - vše se zaměřením na práva a povinnosti mysliveckého hospodáře, právní předpisy Evropské unie a mezinárodní úmluvy týkající se myslivosti;
 
b) II. skupina
1. zařazování honiteb do jakostních tříd, minimální a normované stavy zvěře, chov zvěře v oblastech chovu zvěře,
2. plány mysliveckého hospodaření, vedení myslivecké evidence a statistiky, povolenky k lovu,
3. myslivecká zařízení, péče o zvěř, zásady chovu a ochrany zvěře a životního prostředí, zvláště chránění živočichové,
4. ekologie, etologie a její využití v myslivecké praxi, pohoda zvěře a ochrana přírody v České republice;
 
c) III. skupina
1. výživa zvěře,
2. nejdůležitější nemoci zvěře, předcházení těmto nemocím, postup při jejich zjištění, včetně léčebných prostředků a ochranných opatření,
3. ošetřování ulovené zvěře, jejích jednotlivých částí, úprava a hodnocení trofejí, systém chovatelských přehlídek,
4. myslivecká zoologie a kynologie;
 
d) IV. skupina
1. myslivecké zvyky a tradice, myslivecká kultura, myslivecká mluva,
2. lovectví, lovecké zbraně a střelivo a bezpečnost při zacházení s nimi, lovecká pravidla, způsoby lovu, včetně sokolnictví,
3. základy první pomoci při úrazech při provádění práva myslivosti,
4. systém kontroly ulovené zvěře a jejího označování.
 
            (2) Při písemné části musí uchazeč vypracovat podle zadání návrh plánu mysliveckého hospodaření v honitbě, statistický výkaz o stavu honitby, záznam o ulovené zvěři, včetně její kontroly a označení, jejím prodeji a ostatních dispozicích s ní, dále podle zadání vypracovat evidenci vydaných povolenek k lovu a v honitbě používaných loveckých psů.
 
            (3) Ústní část zkoušky pro myslivecké hospodáře se skládá ze všech předmětů uvedených v odstavci 1 před zkušební komisí, která je šestičlenná a tvoří ji předseda, místopředseda a čtyři zkušební komisaři. Před zkušební komisí může být ve stejném okamžiku zkoušen pouze jeden uchazeč.