Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Domažlice
 
Pozadi
OMS Domažlice
Adresa: náměstí Míru 35 , Domažlice , 344 01
Telefon:607 739 048
Email:omsdom@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsdomazlice
Adepti > Zkoušky pro myslivecké hospodáře

Zkoušky pro myslivecké hospodáře

Zkoušky pro myslivecké hospodáře mají písemnou a ústní část. Písemná část se koná před částí ústní, trvá nejdéle čtyři hodiny a musí obsahovat otázky z těchto předmětů:
a)   I. skupina
   Práva a povinnosti mysliveckého hospodáře a s nimi související předpisy o myslivosti, ochraně přírody a krajiny, zbraních a střelivu, veterinární předpisy, předpisy o ochraně zvířat proti týrání - vše se zaměřením na práva a povinnosti mysliveckého hospodáře, právní předpisy Evropské unie a mezinárodní úmluvy týkající se myslivosti;
b)   II. skupina
   1.  zařazování honiteb do jakostních tříd, minimální a normované stavy zvěře, chov zvěře v oblastech chovu zvěře,
   2.  plány mysliveckého hospodaření, vedení myslivecké evidence a statistiky, povolenky k lovu,
   3.  myslivecká zařízení, péče o zvěř, zásady chovu a ochrany zvěře a životního prostředí, zvláště chránění živočichové,
   4.  ekologie, etologie a pohoda zvěře a ochrana přírody v České republice;
c)   III. skupina
   1.  výživa zvěře,
   2.  nejdůležitější nemoci zvěře, předcházení těmto nemocím, postup při jejich zjištění, včetně léčebných prostředků a ochranných opatření,
   3.  ošetřování ulovené zvěře, jejích jednotlivých částí, úprava a hodnocení trofejí, systém chovatelských přehlídek,
   4.  systém kontroly ulovené zvěře a jejího označování;
d)   IV. skupina
   1.  myslivecké zvyky a tradice, myslivecká kultura, myslivecká mluva,
   2.  lovectví, lovecké zbraně a střelivo a bezpečnost při zacházení s nimi, lovecká pravidla, způsoby lovu, včetně sokolnictví,
   3.  základy první pomoci při úrazech při provádění práva myslivosti,
   4.  myslivecká kynologie.

Při písemné části musí uchazeč vypracovat podle zadání návrh plánu mysliveckého hospodaření v honitbě, statistický výkaz o stavu honitby, záznam o ulovené zvěři, včetně její kontroly a označení, jejím prodeji a ostatních dispozicích s ní, dále podle zadání vypracovat evidenci vydaných povolenek k lovu a v honitbě používaných loveckých psů.

Ústní část zkoušky pro myslivecké hospodáře se skládá ze všech předmětů uvedených v odstavci 1 před zkušební komisí, která je šestičlenná a tvoří ji předseda, místopředseda a čtyři zkušební komisaři. Před zkušební komisí může být ve stejném okamžiku zkoušen pouze jeden uchazeč. Jeden zkušební komisař může zkoušet pouze jednu skupinu předmětů.

U jedné zkušební komise se může podrobit ústní části zkoušek pro myslivecké hospodáře nejvýše 10 uchazečů v jednom dni a zkouška z jedné skupiny předmětů smí trvat nejdéle 15 minut.


Přiložené dokumenty

 přihláška kurz myslivecký hospodář (doc - 27,65 KB)