Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Domažlice
 
Pozadi
OMS Domažlice
Adresa: náměstí Míru 35 , Domažlice , 344 01
Telefon:607 739 048
Email:omsdom@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsdomazlice
Stanovy v MS

Komentář
k ukázce návrhu textu stanov spolku (vydaných po 1.1.2014).
 
Připojená ukázka návrhu textu stanov spolku (vydaných po 1.1.2014) je výsledkem zpracování spolkové části nového občanského zákoníku ( zákon č. 89/2012 Sb.) a souvisejících ustanovení, která se vztahují k činnostem spolků (do 31.12.2013 mysliveckých sdružení, po 1.1.2014 mysliveckých spolků).
 
Možností, v jakém rozsahu je možno stanovy spolku zpracovat, je celá řada a bude záležet na schopnostech i potřebách jednotlivých myslivců (zpracovatelů), do jakých detailů při zpracování stanov dojdou.
 
Z uvedených důvodů se proto v žádném případě nejedná ani nemůže jednat o „vzorové stanovy spolku“. Na druhé straně připojená ukázka návrhu textu stanov spolku (vydaných po 1.1.2014) splňuje zákonné podmínky pro zápis spolku do spolkového rejstříku. Pokud v něm zpracovatelé stanov spolku neprovedou žádné úpravy, tzn. ztotožní se s obsahem připojeného textu, vyplní si jen jeho záhlaví (název, sídlo, IČ podle skutečnosti) a takto je schválí na členské schůzi, tyto stanovy jim zajistí i vše potřebné pro řízení činnosti spolku. Do spolkového rejstříku je nutno zaslat nejen takto schválené stanovy, ale i jmenné složení statutárního orgánu spolku s určenými osobními údaji atd. Podrobnosti ohledně podávání návrhů, jejich zpoplatnění i míst (adres), kam se podávají, viz na internetové adrese www. justice.cz (formuláře, zákon o veřejném rejstříku s prováděcí vyhláškou atd.)
 
Jaké základní změny a povinnosti spolkům přinesl nový občanský zákoník a co dalšího by zpracovatelé nových stanov spolku měli znát a respektovat:
 
  1.   Ve svém vlastním zájmu bez odkladu změnit ve stanovách spolku ta ustanovení, která jsou v rozporu a donucujícími ustanoveními NOZ.
 
  2.   Do 31.12.2015 přizpůsobit název spolku  novému občanskému zákoníku.
 
  3.   Do 31.12.2016 přizpůsobit znění stanov spolku novému občanskému zákoníku.
 
  4.   Občanské sdružení (např. myslivecké sdružení) se od 1.1.2014 změnilo na spolek.
 
  5.   Spolkové věci jsou nyní v gesci rejstříkových soudů, které vedou „spolkový rejstřík“ (Ministerstvo vnitra předalo agendu občanských sdružení tak, že do 31.1.2014 poskytlo spolkovému rejstříku o všech spolcích základní údaje, které do 31.12.2013 registrovalo a do 31.3. 2014 spolkovému rejstříku předalo i celou spisovou agendu týkající se dřívějších občanských sdružení- nově spolků).
 
  6.   Návrh na změnu zápisu ve spolkovém rejstříku (např. změna stanov) se podává u spolkového rejstříku příslušného podle sídle spolku a je zpoplatněn částkou 1000,- Kč (výše částky je vyjádřena ke dni vydání tohoto návodu).
 
  7.   Terminologie užívaná ve stanovách spolku musí být přizpůsobena terminologii NOZ (např. právní osobnost aj.).
 
  8.   Spolek musí mít alespoň statutární orgán a nejvyšší orgán (statutární orgán může být zároveň nejvyšším orgánem.
 
  9.   Orgány spolku mohou být pojmenovány libovolně, pojmenování včak nesmí působit klamavě.
 
10.   Spolek má možnost získat status veřejné prospěšnosti.
 
11.   Podnikání či jiná výdělečná činnost může být jen vedlejší činností spolku.
 
12.   Nový spolek vznikne zápisem do veřejného (spolkového) rejstříku.
 
13.   Rozhodnutí o vyloučení člena může být napadeno u soudu do 3 měsíců od doručení konečného rozhodnutí spolku o vyloučení člena.
 
14.   Lhůta pro podání návrhu na neplatnost rozhodnutí orgánu spolku k soudu činí 3 měsíce, nejvíce však 1 rok.
 
15.   Za škody způsobené ručí spolek.
 


JUDr. K. Mikulecký, právník ČMMJ, z. s.

Přiložené dokumenty

 c-4-ukazka-stanov-I (pdf - 95,11 KB)
 c-4-ukazka-stanov-II (docx - 54,06 KB)
 c-5-jak-podat-navrh (docx - 696,30 KB)
 c-6-pruvodni-dopis-VZOR (doc - 38,91 KB)
 c-7-seznam-clenu-VZOR (doc - 61,44 KB)
 c-8-zapis-z-clenske-(ustavujici)-schuze-VZOR (doc - 64,51 KB)
 c-9-Listina-pritomnych-VZOR (doc - 41,98 KB)
 c-10-cestne-prohlaseni-clenu-statutarniho-organu-VZOR (doc - 34,82 KB)