Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Jihlava
 
animace1
OMS Jihlava
Adresa: Znojemská 78 , Jihlava , 586 56
Telefon:606 045 625
Email:omsji@omsji.cz
Web:www.myslivost.cz/omsjihlava
Jednatel:Marie Deržmíšková
Předseda:Ing. Josef Prokeš
  
Úřední hodiny
Po:8.30-11.30 12.30-16.30 úřední den
Út:pouze na základě telefonické domluvy
St:8.30-11.30 12.30-16.30 úřední den
Čt:pouze na základě telefonické domluvy
Pá:pouze na základě telefonické domluvy
   
IČO:67777228
Účet:672406003/0300
Banka:ČSOB, a.s. Jihlava
Blok informací levého panelu
Kultura a propagace > Vyšší zkouška z myslivosti - vypsání termínu

Vyšší zkouška z myslivosti - vypsání termínu

Ministerstvo zemědělství v souladu s § 58 odst. 2 písm. l) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, vypisuje termín vyšších odborných mysliveckých zkoušek. Závazné přihlášky ke zkouškám lze podat do 28. srpna 2010 na adresu Ministerstvo zemědělství, odbor 16230 rybářství, myslivosti a včelařství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1.

 Vyšší odborné myslivecké zkoušky jsou nejvyšším stupněm mysliveckého vzdělání a svým obsahem navazují na vzdělání získané z absolvování zkoušek z myslivosti a zkoušek pro myslivecké hospodáře. Zkoušky budou konány před zkušební komisí a skládají se z části písemné a části ústní.

Organizační záležitosti:

Podmínkou pro přihlášení ke zkouškám je předchozí složení zkoušek z myslivosti a zkoušek pro myslivecké hospodáře nebo vzdělání je nahrazující.

Rozsah zkoušek vychází z § 30 až § 32 vyhlášky MZe č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

Zkoušky organizačně pro MZe zajišťuje Česká zemědělská univerzita Praha, Lesnická a dřevařská fakulta.

Česká zemědělská univerzita nabízí za úhradu přípravu uchazečů, odborné semináře a konzultace s lektory.

Seznámení adeptů se členy zkušební komise, lektory, učebními okruhy, doporučenou literaturou a termíny odborných seminářů a konzultací proběhne 13. 10. 2010 od 10.00 hod v budově Ministerstva zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, od 10.00 hod, sál č. 400. Termín konání vyšších odborných mysliveckých zkoušek bude stanoven Ministerstvem zemědělství po uzávěrce přihlášek a je předpokládán v měsících březen až duben 2011.

Cena za vyšší odborné myslivecké zkoušky je 9.800,- Kč. Cena zahrnuje víkendový kurz a první přezkoušení uchazečů. Ministerstvo zemědělství nezajišťuje ke zkouškám studijní literaturu. Termín platby a číslo účtu pro její provedení budou uchazečům sděleny na prvním seznámení adeptů se členy zkušební komise, tedy 13. 10. 2010.

 

Informativní rozsah zkušebních předmětů v jednotlivých skupinách:

 

I.     skupina

-          Myslivost v ČR, ve střední Evropě a ve světě (jak je řízena a prováděna, principy rozdílných přístupů)

-          Chov zvěře v oblastech chovu, bažantnictví a obornictví (důvody proč se přistupuje k těmto specializovaným řízeným chovům zvěře, cíle, klady a zápory těchto chovů)

-          Myslivecká zařízení (důvody a účelnost využívání těchto zařízení pro péči o zvěř)

-           Management populací zvěře, ekologie a ochrana přírody, etologie zvěře (environmentální pohled na přírodu jako celek, jako jedinečnou biocenózu se všemi jejími zákonitostmi)

-          Význam myslivosti a její ekonomika

-          Myslivecké vzdělávání a výzkum, tradice myslivosti, kultura a propagace (nalezení dalších atributů, které přiblíží výkon práva myslivosti i laické veřejnosti, zlepšení image současné myslivosti)

-          sokolnictví

 

 

II. skupina

-          Myslivecká zoologie a biologie zvěře (systematické rozdělení zvěře, celkový popis, dýchací soustava, gastrointestinální trakt, rozmnožovací aparát, rozmnožování, vnitrodruhové a mezidruhové vztahy).

-          Výživa zvěře (základy fyziologie trávení jednotlivých druhů zvěře, základní charakteristiky jednotlivých druhů krmiv, přirozená úživnost honitby, funkce porostů, zařazování honitby do jakostních tříd, přikrmování zvěře, výživa zvěře v oborních chovech, hygiena přikrmování zvěře, negativní vliv zvěře na lesní porosty a zemědělské plodiny, nejčastější chyby ve výživě zvěře, vztah výživy a trofeje, domestikace zvěře).

-          Nejdůležitější nemoci zvěře (onemocnění virová, bakteriální, parazitární, ostatní).

-          Hygiena zvěřiny (kvalitativní hodnoty zvěřiny ekologické a etologické, hygienické požadavky na zásah zvěře, dosled a dohledávku, vyvržení, manipulace s prvotně ulovenou a ošetřenou zvěří, proškolená osoba, zařízení pro uchování ulovené zvěře a nakládání se zvěřinou, vlastní spotřeba a prodej zvěřiny,vyšetření na přítomnost trichinel, právní předpisy).

-          Kynologie (biologie a fyziologie psa, ustájení loveckého psa a péče, průkaz původu a jeho duplikát, výcvik, zkoušky z výkonu a výkon loveckého psa, výstavnictví, nemoci psů a jejich prevence, význačné osobnosti myslivecké kynologie) 

 

III. skupina

-          Právní předpisy o myslivosti, zbraních a střelivu, ochraně přírody a krajiny a ochraně zvířat proti týrání v ČR

-          Právní předpisy EU vztahující se k myslivosti a k ochraně fauny a flóry.

-          Mezinárodní úmluvy týkající se ochrany fauny a flóry.

-          Základy správního řízení a jejich využití ve správním řízení na úseku myslivosti.

-          Ustanovování myslivecké stráže a mysliveckého hospodáře, jejich oprávnění a povinnosti.

 

IV. skupina

-  Posuzování stavu ekosystému.

-  Využití kontrolních a srovnávacích ploch pro úpravy plánů mysliveckého hospodaření.

-  Principy na  jakých je postaveno normování početních stavů spárkaté zvěře. 

-  Principy na  jakých je postaveno normování početních stavů drobné zvěře.

-  Metody sčítání zvěře.

-  Plány mysliveckého hospodaření a zásady na kterých je myslivecké hospodaření postaveno;

    princip trvale udržitelného hospodaření se zvěří a jeho atributy.

-  Úloha a postavení držitele honitby, uživatele honitby a orgánů státní správy myslivosti při

    plánování mysliveckého hospodaření.

-  Myslivecká evidence, statistika, pravidla, termíny a archivace.

-  Kontrola plnění plánů mysliveckého hospodaření, možnosti úpravy plánů a sankce za

    neplnění plánů.

-  Využití loveckých trofejí a částí těl zvěře při kontrole mysliveckého hospodaření.

-  Význam loveckých trofejí při reprezentaci myslivosti.

-  Lovecké trofeje z pohledu mezinárodních předpisů.    

 

V. skupina

- Lovecké zbraně, jejich historický vývoj, členění do skupin a dnešní lovecké využití

  jednotlivých skupin.

-  Lovecké střelivo.

-  Lovecká balistika, ranivost, zastavovací schopnost.

-  Lovecká optika a zařízení užívaná v myslivosti, hodnocení jejich parametrů.

-  Bezpečnostní pravidla pro zacházení s loveckou zbraní.

-  Ekologické trendy v požadavcích na zbraně a střelivo.

-  Výběr a nákup loveckých zbraní a střeliva.

-  Výcvik ve střelbě kulovou i brokovou zbraní, soutěže ve sportovní lovecké střelbě, čištění

    a udržování zbraní.

-  Právo na úseku loveckých zbraní a střeliva a jejich používání v ČR.