Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Jihlava
 
animace1
OMS Jihlava
Adresa: Znojemská 78 , Jihlava , 586 56
Telefon:606 045 625
Email:omsji@omsji.cz
Web:www.myslivost.cz/omsjihlava
Jednatel:Marie Deržmíšková
Předseda:Ing. Josef Prokeš
  
Úřední hodiny
Po:8.30-11.30 12.30-16.30 úřední den
Út:pouze na základě telefonické domluvy
St:8.30-11.30 12.30-16.30 úřední den
Čt:pouze na základě telefonické domluvy
Pá:pouze na základě telefonické domluvy
   
IČO:67777228
Účet:672406003/0300
Banka:ČSOB, a.s. Jihlava
Blok informací levého panelu
Vyhlášky a předpisy > Doporučená opatření MZe ČR pro redukci početních stavů prasete divokého

Doporučená opatření pro redukci početních stavů prasete divokého na území České republiky.

29.11.2005

Ministerstvo zemědělství v rámci plnění svých úkolů na úseku myslivosti a na základě poznatků orgánů státní správy myslivosti, Myslivecké rady ministra zemědělství, jakož i myslivecké a ostatní veřejnosti konstatuje, že současné početní stavy prasete divokého na území České republiky mají stále stoupající tendenci.

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Odbor rybářství, myslivosti a včelařství – 16 230

Těšnov 17, 117 05 Praha 1, tel.: 22181 2256, fax: 22 18 12 980

V Praze dne: 21. července 2004

Č.j.: 29 351 /2004- 16230

Vyřizuje: Ing. Žižka

Telefon: 2 2181 2826

e-mail: zizkam@mze.cz

Věc: Doporučená opatření pro redukci početních stavů prasete divokého na území České republiky.

Ministerstvo zemědělství v rámci plnění svých úkolů na úseku myslivosti a na základě poznatků orgánů státní správy myslivosti, Myslivecké rady ministra zemědělství, jakož i myslivecké a ostatní veřejnosti konstatuje, že současné početní stavy prasete divokého na území České republiky mají stále stoupající tendenci.

Škody, které uvedený druh zvěře svými životními projevy působí zejména na zemědělské půdě a zemědělských plodinách, se stále zvyšují. Významné je i negativní působení prasete divokého na populace některých druhů zvěře, zejména bažanta obecného, koroptve polní a zajíce polního. Výsledné početní stavy jsou pozitivně ovlivňovány současnou intenzivní velkoplošnou zemědělskou výrobou zejména vysokých plodin, jako je kukuřice a řepka, které poskytují dostatek krytu a klidu a znesnadňují lov zvěře.

Nezbytně nutné snížení početního stavu prasete divokého na území České republiky je v zájmu snížení výskytu škod, úpravy věkové a pohlavní struktury populace prasete divokého a také zachování výše jmenovaných druhů zvěře. Za účelem dosažení těchto cílů Ministerstvo zemědělství všem orgánům státní správy myslivosti doporučuje následující opatření:

1. V rámci dozoru v myslivosti (§ 61 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o myslivosti")) využít sankčních ustanovení uvedených v § 64 odst. 4) zákona o myslivosti, v případě, že nesplněním lovu celkového počtu kusů zejména prasete divokého, dojde k překročení normovaných stavů prasete divokého.

2. Neprodleně, bez zbytečných průtahů, vyhovět žádostem o vyjádření orgánu státní správy myslivosti k lovu samičí zvěře a samčí zvěře do stáří dvou let prasete divokého, v souladu s ustanovením § 36 odst. 5 zákona o myslivosti.

3. Plně využívat ke snížení početních stavů prasete divokého i možnosti dané v § 39 zákona o myslivosti, tj. povolením a uložením úpravy stavu prasete divokého lovem, tedy odstřelem a odchytem, za využití následujících pravidel:


  1. upřednostnit lov selat (75 % z celkového odlovu), a lončáků (15 % z celkového odlovu), při odlovu lončáků preferovat jedince samičího pohlaví (nelovit osamostatněné lončáky – samce),
  2. z dospělé zvěře se zaměřit výhradně na bachyně (10 % z celkového odlovu) kromě vůdčích, tzn. těch, které vedou rodinné tlupy a dále omezit, respektive na dobu 3 let zastavit, lov kňourů,

4. Povolit výjimku z některých zakázaných způsobů lovu podle § 45 odst. 2 zákona o myslivosti zejména


  1. lov prasete divokého s pomocí zdrojů umělého osvětlení, zařízení pro osvětlení terče, hledí pro střelbu v noci s elektronickým zvětšením obrazu nebo pro převracení obrazu, reprodukční soustavy s hlasy zvěře,
  2. lov prasete divokého v odchytových zařízeních,
  3. na společném lovu lovit dospělou zvěř prasete divokého pohybující se v tlupách, mimo kusy, které tlupu vedou.

5. Podpořit využití odchytových zařízení k lovu prasete divokého

  • v souladu s ustanovením § 39 lze rozhodnutím povolit lov prasete divokého v odchytových zařízeních, tedy výjimku ze zakázaných způsobů lovu (§ 45 odst. 1 písm. t) zákona o myslivosti)
  • za současného stavu počtu prasat divokých na území České republiky lze v souladu s ustanovením § 45 odst. 1 písm. t) zákona o myslivosti, považovat prase divoké za chovatelsky nežádoucí a je tedy povoleno střílet tuto zvěř v odchytových a aklimatizačních zařízení a přezimovacích objektech.

6. Povolit lov prasete divokého na nehonebních pozemcích v souladu s ustanovením § 41 zákona o myslivosti, zároveň se však doporučuje i v případě lovu na nehonebních pozemcích respektovat pravidla uvedená v bodě 3. tohoto doporučení.

7. V případě vydávání rozhodnutí o uložení úpravy početních stavů prasete divokého podle ustanovení § 39 zákona o myslivosti, doporučujeme začlenit do tohoto rozhodnutí, jako opatření ke zlepšení stavu následující.

  • Navázat spolupráci se zemědělsky hospodařícími subjekty a projednat konkrétní podmínky opatření přijatelných z obou zúčastněných stran tak, aby se zlepšily podmínky k lovu prasat divokých.
  • Zakázat přikrmovat a krmit prasata divoká mimo dobu nouze, kromě odváděcího přikrmování ve velkých lesních komplexech.

Uvedená doporučení platí až do odvolání, nejdéle však do 31.3. 2008.

S pozdravem

Ing. Jiří Pondělíček, Ph.D.

ředitel odboru

rybářství, myslivosti a včelařství

v.r.