Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Jihlava
 
animace1
OMS Jihlava
Adresa: Znojemská 78 , Jihlava , 586 56
Telefon:606 045 625
Email:omsji@omsji.cz
Web:www.myslivost.cz/omsjihlava
Jednatel:Marie Deržmíšková
Předseda:Ing. Josef Prokeš
  
Úřední hodiny
Po:8.30-11.30 12.30-16.30 úřední den
Út:pouze na základě telefonické domluvy
St:8.30-11.30 12.30-16.30 úřední den
Čt:pouze na základě telefonické domluvy
Pá:pouze na základě telefonické domluvy
   
IČO:67777228
Účet:672406003/0300
Banka:ČSOB, a.s. Jihlava
Blok informací levého panelu
Vyhlášky a předpisy > Vyhláška č. 553/2004 Sb., o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého ho

Statistika a plány mysliveckého hospodaření v honitbě

V odevzdávaných a zasílaných výkazech se stále u řady honiteb vyskytují chyby a nedostatky. Z toho důvodu bude na příští poradě s uživateli honiteb provedeno seznámení s nejčastěji se vyskytujícími závadami ve vyplňování. Všechny tiskopisy MYSL 1 – 8 jsou zpracovány v elektronické podobě a uloženy pod vyhláškou dole v přílohách nebo v menu "Formuláře ke stažení" ke stažení.

Současně upozorňujeme všechny uživatele honiteb, že by měli mít k dispozici od vlastníka honitby kopii rozhodnutí o uznání honitby, které je podkladem pro vyplnění statistického hlášení MYSL-1-01 a dalších plánů mysliveckého hospodaření v honitbě.

Ing. Milan Slavinger
vedoucí oddělení LHM OŽP Magistrátu města Jihlavy


VYHLÁŠKA  č. 553/2004 Sb.,

o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 36 odst. 6 zákona č. 449/2001 Sb., o  myslivosti, ve znění  zákona  č. 59/2003 Sb. (dále jen „zákon“):

 

Podmínky pro vypracování plánu

§ 1

Plán mysliveckého hospodaření v honitbě

(1)   Plán mysliveckého hospodaření v honitbě (dále jen „plán“) je písemně vypracovaný záměr uživatele honitby, jak bude  od 1. dubna   do 31. března roku následujícího (dále jen „hospodářský rok“) v honitbě myslivecky hospodařit. Plán obsahuje cíle uživatele honitby zajišťující ochranu zvěře, cílevědomý chov a lov zvěře, včetně  vývojových stádií zvěře.

(2)   Plán podle povahy honitby se může skládat z těchto částí:

a)        plán chovu a lovu pro zvěř spárkatou (vzor tiskopisu je uveden v příloze č. 1),

b)        plán chovu a lovu pro zvěř drobnou (vzor tiskopisu  je uveden v příloze č. 2 ),

c)        plán lovu ostatních druhů zvěře (vzor tiskopisu je uveden v příloze č. 3 ),

d)        plán péče o zvěř (vzor tiskopisu je uveden v příloze č. 4 ),

e)        plán společných lovů zvěře (vzor tiskopisu je uveden v příloze č. 5 ) a

f)          plán počtu loveckých psů (vzor tiskopisu je uveden v příloze č. 6 ).

(3)    Přílohou plánu  podle povahy honitby jsou zejména:

a)        výsledky sčítání zvěře (vzor tiskopisu je uveden v příloze č. 7),

b)        měsíční hlášení o plnění plánu (§ 36 odst. 4 zákona)   (vzor tiskopisu je uveden v příloze č. 8 ),

c)        evidence výše škod způsobená zvěří v předchozím období na lesních a zemědělských porostech,

d)        výsledky porovnání kontrolních a srovnávacích ploch,

e)        porovnání vypracovaného plánu se záměry uvedenými v návrhu na uznání honitby  a

f)          závěry a doporučení pro hospodaření se zvěří v oblasti chovu vypracované orgánem státní správy myslivosti, který vymezil příslušnou oblast chovu zvěře (§ 36 odst. 2 zákona),

doložené  příslušnými doklady.

(4)   Uživatel honitby poznamená v plánu, pokud mu držitel  honitby ve lhůtě alespoň 15 dnů před termínem pro zpracování příslušné části plánu nesdělí výsledky porovnání kontrolních a srovnávacích  ploch,  neoznámí škody způsobené zvěří na lesních a zemědělských  porostech za uplynulý rok a nesdělí záměr uvedený v návrhu na uznání honitby. Uživatel honitby rovněž v plánu poznamená, pokud mu orgán státní správy myslivosti, který vymezil příslušnou oblast chovu, v případě honitby, která byla zařazena do  této oblasti, nesdělí závěry a doporučení.

(5)   Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)        spárkatou zvěří - jelen evropský, daněk skvrnitý, muflon, srnec obecný, kamzík horský, jelenec běloocasý, sika Dybowského, sika japonský, prase divoké,

b)        drobnou zvěří - zajíc polní, bažant obecný, bažant královský, kachna divoká z voliérového chovu, krocan divoký,

c)        vzácnými a ohroženými  druhy zvěře - koroptev polní, jeřábek lesní, tetřev hlušec, tetřívek obecný,

d)        ostatními druhy zvěře  - králík divoký, holub hřivnáč, husa běločelá, husa polní, husa velká, kachna divoká pokud nepochází z  voliérového chovu, lyska černá, polák chocholačka, polák velký.

 

§ 2

Druhy zvěře a termíny pro vypracování plánu

 

(1)   Plán každoročně vypracovává uživatel honitby v souladu se zvláštními právními předpisy1) 2)

a)        pro všechny druhy zvěře, pro které byla honitba nebo její část zařazena do jakostních tříd a pro které byly stanoveny minimální a normované stavy zvěře a určeny jakostní třídy  honitby nebo jejích částí,

b)        pro následující druhy, které hodlá lovit:  králík divoký, bažant královský,  holub hřivnáč, husa běločelá, husa polní, husa velká, kachna divoká, kachna divoká z voliérového chovu, lyska černá, polák chocholačka, polák velký,

c)        pro všechny druhy zvěře, které hodlá vypouštět do honitby (§ 5 odst. 2 zákona),

d)        pro vzácné a ohrožené druhy zvěře.

(2)   Plán společných lovů zvěře   je vypracováván pouze pro zajíce polního, bažanta obecného, bažanta královského, husu velkou, husu polní, husu běločelou, kachnu divokou a krocana divokého.

(3)   Plán je vypracováván  pro období hospodářského roku kromě selete a lončáka prasete divokého a krocana divokého, pro které se  plán vypracovává  od 25. dubna do 24. dubna roku následujícího.

(4)   Jednotlivé části plánu se vypracují

a)        do 25. dubna u plánu chovu a lovu pro zvěř spárkatou, plánu péče o zvěř a plánu počtu loveckých psů,

b)        do 25. července u plánu lovu ostatních druhů zvěře  a u plánu chovu a lovu pro zvěř drobnou a plánu společných lovů zvěře.

 

§ 3

(1)   Při posuzování celkového stavu ekosystému se vychází z porovnání skutečného a cílového stavu ekosystému. Plán lovu zvěře se v návaznosti na toto posouzení upraví tak, aby se skutečné početní stavy zvěře  po provedeném odlovu pohybovaly mezi minimálními a normovanými stavy (§ 3 odst. 2 zákona) blíže té hranici, která má odpovídat  cílovému stavu ekosystému. Při splnění § 1 odst. 3 se k výsledkům tohoto porovnání nepřihlédne, pokud nejsou takové údaje uživateli honitby prokazatelně známy.3)

(2)   Podle výsledku porovnání1) kontrolních a srovnávacích ploch se upraví plán lovu zvěře tak, aby se skutečné početní stavy zvěře po provedeném odlovu pohybovaly mezi minimálními a normovanými stavy v takové výši, která bude odpovídat zajištěnému lesnímu porostu.4) Při splnění § 1 odst. 3 písm. d) se k výsledkům tohoto porovnání nepřihlédne, pokud nejsou takové údaje uživateli honitby prokazatelně známy.3)

(3)   Na základě údajů o výši škod způsobených zvěří v uplynulém období na lesních a zemědělských porostech se upraví plán lovu zvěře tak, aby se skutečné početní stavy zvěře po provedeném odlovu pohybovaly mezi minimálními a normovanými stavy v takové výši, která nebude příčinou nepřiměřeného poškozování lesních a zemědělských porostů. Při splnění  § 1 odst. 3  písm c) se k výši škod v uplynulém období na lesních a zemědělských porostech nepřihlédne, pokud není uživateli honitby prokazatelně známo3), že v průběhu uplynulého období k takovým škodám došlo.

(4)   V případě honitby, která je zařazena do oblasti chovu zvěře, se k závěrům a doporučením orgánu státní správy myslivosti, který příslušnou oblast chovu vymezil,  přihlédne, pokud jsou uživateli honitby  prokazatelně  známy.3)

§ 4

(1)   Pokud není dále stanoveno jinak, v plánu se uvádějí počty zvěře, mysliveckých zařízení a loveckých psů v kusech, výměry honitby v celých  hektarech.

(2)   Pro účely vypracování plánů se samci dále uvedených druhů zvěře rozdělují vždy do tří věkových tříd takto:

a)        jelen evropský (příslušníci rodu Cervus):

       jelen ve stáří od 1 roku do 4 let - I. věková třída,

       jelen ve stáří od 5 do 8 let – II. věková třída a

       jelen ve stáří od 9 let a více – III. věková třída,

b)        daněk skvrnitý:

       daněk ve stáří od 1 roku do 3 let – I. věková třída,

       daněk ve stáří od 4 do 6 let – II. věková třída a

       daněk ve stáří od 7 let a více – III. věková třída,

c)        muflon:

       muflon ve stáří od 1 roku do 3 let – I. věková třída,

       muflon ve stáří od 4 do  6 let – II. věková třída a

       muflon ve stáří od 7 let a více – III. věková třída,

d)        srnec obecný:

       srnec ve stáří od 10 měsíců  do 2 let – I. věková třída,

       srnec ve stáří od 3 do 4 let – II. věková třída a

       srnec ve stáří od 5 let a více – III. věková třída,

e)        kamzík horský:

kamzík ve stáří od 1 roku do 3 let - I. věková třída,

kamzík ve stáří od 4 do 7 let - II. věková třída

kamzík ve stáří od 8 let a více - III. věková třída,

f)          jelenec běloocasý:

jelenec ve stáří od 1 roku do 3 let - I. věková třída,

jelenec ve stáří od 4 do 6 let - II. věková třída,

jelenec ve stáří od 7 let a více - III. věková třída,

g)        sika Dybowského:

       jelen ve stáří od 1 roku do 4 let - I. věková třída,

       jelen ve stáří od 5 do 8 let – II. věková třída a

       jelen ve stáří od 9 let a více – III. věková třída,

h)    sika japonský

       jelen ve stáří od 1 roku do 4 let - I. věková třída,

       jelen ve stáří od 5 do 8 let – II. věková třída a

       jelen ve stáří od 9 let a více – III. věková třída,

i)    prase divoké:

       kňour ve stáří od 1 do 2 let (lončák ) - I. věková třída,

       kňour ve stáří od 3 do 4 let - II.věková třída,

       kňour ve stáří od 5 let a více - III. věková třída.

 

(3)   V rámci schváleného plánu mysliveckého hospodaření  se plánuje pro úpravu početních stavů zvěře lov takových jedinců samčího a samičího pohlaví daného druhu zvěře, jejichž odstranění z populace povede k udržování přírodní kvality genofondu zvěře a k cílenému zvyšování chovné kvality zvěře (§ 3 odst. 1 zákona).

§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti  dnem 1. ledna 2005.

 

 

 

Ministr:

 

Ing. Jaroslav   P a l a s1)       Vyhláška č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti  o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění  vyhlášky č. 236/2000 Sb.

2)       Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny , ve znění zákona č.  347/1992 Sb.,  zákona č. 289/1995 Sb., zákona č.  3/1997 Sb., zákona č.  16/1997 Sb., zákona č.  123/1998 Sb., zákona č.  161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č.  132/2000 Sb., zákona č.  76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.  168/2004 Sb., zákona č.  218/2004 Sb. a  zákona č.  100/2004 Sb.

3)       § 24 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění  zákona č.  29/2000 Sb., zákona č.  227/2000 Sb., zákona č. 226/2002 Sb. a zákona č.  309/2002 Sb.

 

4)       § 2 písm. j) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 149/2003 Sb.

Přiložené dokumenty

 MYSL_1_Plán chovu a lovu_spárkatá_strana 1 (doc - 43,01 KB)

Tiskopis MYSL 1 str. 1

 MYSL_1_Plán chovu a lovu_spárkatá_strana 2 (doc - 78,85 KB)

Tiskopis MYSL 1 str.2

 MYSL_1_Plán chovu a lovu_spárkatá_strana 3 (doc - 81,92 KB)

Tiskopis MYSL 1 str. 3

 MYSL_1_Plán chovu a lovu_spárkatá_strana 4 (doc - 39,94 KB)

Tiskopis MYSL 1 str.4

 MYSL_2_Plán chovu a lovu_drobná_strana 1 (doc - 43,01 KB)

Tiskopis MYSL 2 str.1

 MYSL_2_Plán chovu a lovu_drobná_strana 2 (doc - 59,90 KB)

Tiskopis MYSL 2 str.2

 MYSL_2_Plán chovu a lovu_drobná_strana 3 (doc - 34,82 KB)

Tiskopis MYSL 2 str.3

 MYSL_3_Plán lovu_ostatní_strana 1 (doc - 41,98 KB)

Tiskopis MYSL 3 str.1

 MYSL_3_Plán lovu_ostatní_strana 2 (doc - 45,57 KB)

Tiskopis MYSL 3 str.2

 MYSL_4_Plán péče o zvěř_strana 1 (doc - 42,50 KB)

Tiskopis MYSL 4 str.1

 MYSL_4_Plán péče o zvěř_strana 2 (doc - 54,27 KB)

Tiskopis MYSL 4 str.2

 MYSL_4_Plán péče o zvěř_strana 3 (doc - 42,50 KB)

Tiskopis MYSL 4 str.3

 MYSL_5_Plán společných lovů zvěře_strana 1 (doc - 41,98 KB)

Tiskopis MYSL 5 str.1

 MYSL_5_Plán společných lovů zvěře_strana 2 (doc - 63,49 KB)

Tiskopis MYSL 5 str.2

 MYSL_6_Plán počtu loveckých psů_strana 1 (doc - 42,50 KB)

Tiskopis MYSL 6 str.1

 MYSL_6_Plán počtu loveckých psů_strana 2 (doc - 39,94 KB)

Tiskopis MYSL 6 str.2

 MYSL_6_Plán počtu loveckých psů_strana 3 (doc - 43,01 KB)

Tiskopis MYSL 6 str.3

 MYSL_7_Výsledky sčítání zvěře_strana 1 (doc - 43,52 KB)

Tiskopis MYSL 7 str.1

 MYSL_7_Výsledky sčítání zvěře_strana 2 (doc - 83,46 KB)

Tiskopis MYSL 7 str.2

 MYSL_7_Výsledky sčítání zvěře_strana 3 (doc - 75,78 KB)

Tiskopis MYSL 7 str.3

 MYSL_7_Výsledky sčítání zvěře_strana 4 (doc - 83,97 KB)

Tiskopis MYSL 7 str.4

 MYSL_8_Měsíční hlášení o plnění plánu_strana 1 (doc - 55,30 KB)

Tiskopis MYSL 8 str.1

 MYSL_8_Měsíční hlášení o plnění plánu_strana 2 (doc - 61,44 KB)

Tiskopis MYSL 8 str.2