Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Liberec
 
Pozadi
OMS Liberec
Adresa: Zemědělská 201 / 20 , Liberec , 460 08
Telefon:737 131 346
Email:oms.liberec@volny.cz
Web:www.myslivost.cz/omsliberec
Informace krajské veterinární správy

V příloze je zveřejněno Nařízení SVS ze dne 8.11.2018!!! velmi důležité !!!
o zákazu používání antiparazitárních přípravků!!
a ze dne 26.10. Nařízení k zamezení šíření nebezpečné nákazy ...viz v dokumentech! 

Dne 10.října se konalo v Liberci proškolení pro pokročilé prohližitele zvěřiny. Zúčastnilo se 71 účastníků, kteří již obdrželi poštou  nové průkazy na 5 let.Metodika kontroly zdraví zvířat na rok 2017.... viz přiložené dokumenty, jinak je podstatné na rok 2017 - viz níže označeno žlutě:

= 50,- Kč – jako vzorkovné (bobkovné )se již nevyplácí,

= vyšetřuje pouze ten, kdo chce v roce 2018 léčit , kdo nechce léčit nemusí dávat vyšetřovat trus, je to dobrovolné

= kdo chce dávat trus na vyšetření, musí odevzdat trus za všechny katastry v honitbě /ve kterých se loví zvěř/

= lze nahradit pozitivním nálezem střečkovitosti a motoličnatosti prohližitelem /musí mít nálezy v záznamech/, nebo záznamy od privátního veterinárního lékaře.

= za vyšetření vzorku trusu bude hradit uživatel cca 150,-Kč. Dotazy můžete vznést na SVÚ parazitologie tel: 251 031 111

 _____________________________________________________________________________
V návaznosti na §27…..
            + kdo se ještě neseznámil s NOVELOU veterinárního zákona-viz:
 
Od 1. ledna 2012 vešla v platnost novela veterinárního zákona č. 308/2011, kterou se mění zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči. Novelizací veterinárního zákona došlo také k upravení ustanovení týkajících se prodeje ulovené volně žijící zvěře a vyšetřování na svalovce. 
Konkrétně dochází ke změně v § 27b, který ustanovuje, že uživatel honitby smí prodávat těla ulovené volně žijící zvěře přímo konečnému spotřebiteli, nebo do maloobchodní prodejny, která zásobuje přímo konečného spotřebitele. Nově bylo přidáno ustanovení pod písmenem c), které umožňuje uživateli honitby v malém množství těla ulovené volně žijící zvěře „dodávat do maloobchodního zařízení, které bylo krajskou veterinární správou registrováno jako zařízení určené pro zacházení se zvěřinou a které je na území kraje, v němž byla zvěř ulovena, nebo krajů sousedních."  
Znamená to, že pokud například restaurace bude zaregistrována pro tuto činnost, smí odkoupit od uživatele honitby nestaženou ulovenou zvěř, která je řádně označena plombou, doprovázena lístkem o původu zvěře a je prohlédnuta proškolenou osobou s výsledkem beze změn. Takový kus smí rozbourat a připravovat z něj pokrmy. Podrobné podmínky, které bude muset registrované zařízení splnit, stejně jako definici malého množství pro toto maloobchodní registrované zařízení, bude definovat vyhláška, která se v současné době intenzivně připravuje. 
 
Další změnou je upřesnění zodpovědnosti za vyšetření na svalovce vnímavé zvěře určené pro osobní spotřebu, pro přímý prodej (konečnému spotřebiteli nebo maloobchodní prodejně), nebo pro prodej do registrovaného maloobchodního zařízení. Od 1. ledna bude za zajištění vyšetření na svalovce zodpovědný uživatel honitby, který také bude mít povinnost uchovávat doklad o vyšetření (např. laboratorní protokol) po dobu 2 let. Vzorek, který je odesílán do laboratoře je potřeba čitelně označit a také k němu přiložit žádanku, kterou vyplní uživatel honitby. Žádanku je možné stáhnout na webových stránkách www.svscr.cz v sekci formuláře ke stažení, pod odkazem objednávky laboratorního vyšetření.
Dalším krokem, kterým chceme usnadnit uživatelům honiteb povinnost vyšetřovat vnímavou zvěř na svalovce, je možnost odevzdání vzorků na zastávkách svozných linek státních veterinárních ústavů. Na tato místa je možné označený vzorek a vyplněnou žádanku uložit. Seznam těchto zastávek bude v nejbližších dnech zveřejněn na webových stránkách SVS ČR. V současné době probíhají také jednání o způsobu financování vyšetření vzorků na svalovce pro osobní spotřebu, přímý a maloobchodní prodej, a to ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství.
V oblasti vyšetřování na svalovce byly také upraveny povinnosti laboratoří, které vyšetření provádí – od nového roku musí vydat uživateli honitby protokol o laboratorním vyšetření zvěře a jednou ročně předkládat orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor údaje o provedených vyšetřeních. Protokol může být laboratoří zaslán například elektronicky. Vzhledem k tomu, že chceme podporovat vyšetřování vnímavých druhů na svalovce, byla provedena také změna u laboratoří, které smějí provádět vyšetření na tohoto parazita mimo potřeby veterinárního dozoru (tzn. např. pro osobní spotřebu). Nově je možné absolvovat specializovanou odbornou průpravu a složit zkoušku, která zajistí odbornou způsobilost těm, kteří budou chtít zažádat o povolení provozu laboratoře na vyšetření na svalovce, jehož výsledky nebudou použity pro veterinární dozor. Opět podrobnosti o školení, jeho rozsahu a organizaci budou stanoveny vyhláškou, která se připravuje.
 
Další změny se týkají proškolených osob. Došlo k přeformulování a upřesnění odst. 3 § 27 b, tak, že uživatel honitby je povinen zajistit vyšetření těl ulovené volně žijící zvěře určených k prodeji konečnému spotřebiteli, místní maloobchodní prodejně nebo do registrovaného maloobchodního zařízení pro zacházení se zvěřinou. Toto vyšetření musí být provedeno co nejdříve po ulovení, a to proškolenou osobou, která je oprávněným účastníkem lovu. Vyšetření může být provedeno také uživatelem honitby, popřípadě jeho členem, jsou-li proškolenými osobami. Zůstává povinnost předložit kus, který by mohl představovat zdravotní riziko, úřednímu veterinární lékaři k veterinárnímu vyšetření.
Vzhledem ke zkušenostem a provedeným kontrolám proškolených osob bylo nutné přesněji stanovit sankční opatření, která umožní postihovat proškolené osoby neplnící své povinnosti. Zjistí-li totiž krajská veterinární správa při výkonu státního veterinárního dozoru, že proškolená osoba porušila povinnosti stanovené legislativou, podá vysoké škole, která osvědčení vydala, podnět k pozastavení, popřípadě odnětí osvědčení této osobě. Před opětovným zahájením činnosti je proškolená osoba, jíž bylo osvědčení pozastaveno, povinna podrobit se zkoušce k ověření znalostí proškolené osoby.
 
Změna veterinárního zákona, tak rozšiřuje možnosti prodeje ulovené volně žijící zvěře a tím zabraňovat nelegálním prodejům nelegálně ulovených kusů do restauračních zařízení.
 
Doc. MVDr. Milan MALENA, CSc.
MVDr. Jana HORŇÁČKOVÁ
Státní veterinární správa ČR
 
POZOR nadále trvá povinnost předkládat vzorky všech kusů ulovené černé zvěře k vyšetření na trichinelozu. 20 % ulovené černé zvěře sevyšetřuje na kl. mor prasat. Ampule na odběr barvy jsou pro uživatele k dispozici na KVS a na OMS.


důležité veterinární upozornění - Aujezskyho choroba viz snímek v  přiložených  dokumentech......


Přiložené dokumenty

 narizeni-SVS-Africky-mor-prasat-leceni-parazitoz (pdf - 232,87 KB)
 narizeni-SVS-Africky-mor-prasat-ze-dne-26-10-2018 (pdf - 244,75 KB)
 Nalez-trichinelozy-srpen-2017-Oldrichov-v-Hajich (pdf - 404,10 KB)
 3-zmena-africky-mor-prasat (pdf - 228,92 KB)
 4-zmena-africky-mor-prasat (pdf - 213,60 KB)
 Stanovisko-CMMJ-k-moru-prasat-ze-dne-11-7-2017 (pdf - 593,01 KB)
 AMP-Postup-pri-nalezu-uhynuleho-prasete-v-zamorene-oblasti (pdf - 235,33 KB)
 Metodika-kontroly-zdravi-zvirat-na-rok-2017 (pdf - 1,73 MB)
 Objednavka-laboratorniho-vysetreni-trusu-na-rok-2017 (doc - 194,56 KB)
 Metodika-kontroly-zdravi-pro-myslivce-2015-2016 (docx - 15,14 KB)
 Tiskova-zprava-Zmena-vysetrovani-na-svalovce (docx - 98,58 KB)
 Metodika-kontroly-zvere-2015-parazitologie (doc - 67,07 KB)
 Narizeni-SVS-ze-dne-5-1-2015 (pdf - 1,42 MB)
 Africký mor prasati -info o nákaze (doc - 477,18 KB)
 Nařízení veterinární správy - léčivo 2014 (pdf - 1,35 MB)
 Aujeszkyho choroba- RIZIKO (doc - 43,52 KB)
 Aujezskyho choroba (pdf - 156,25 KB)
 Důležité veterinární upozornění (doc - 390,66 KB)
 Informace o legislativních změnách KVS (doc - 75,26 KB)
 Monitoring vyšetření trusu (doc - 57,34 KB)
 Novela veterinárního zákona (doc - 1,01 MB)
 objednávka pro vyšetření trusu spárkaté zvěře (doc - 40,96 KB)
 tularemie zajíců na katastrálním území LK (jpg - 238,20 KB)
 tularemie zajíců na katastrálním území LK list II. (jpg - 304,92 KB)
 tularemie zajíců na katastrálním území LK list III. (jpg - 247,09 KB)
 tularemie zajíců na katastrálním území LK list IV. (jpg - 292,06 KB)
 tularemie zajíců na katastrálním území LK list V. (jpg - 185,34 KB)
 tularemie zajíců na katastrálním území LK list VI. (jpg - 236,92 KB)
 Formulář proškolené osoby (pdf - 111,80 KB)
 Záznam proškolené osoby (pdf - 88,10 KB)