Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Liberec
 
Pozadi
OMS Liberec
Adresa: Zemědělská 201 / 20 , Liberec , 460 08
Telefon:737 131 346
Email:oms.liberec@volny.cz
Web:www.myslivost.cz/omsliberec
Myslivecká konference > Konference 2019

Krajská myslivecká konference 2019 v Liberci

Stalo se již tradicí, že na počátku jarního období pořádá Liberecký kraj spolu s okresním mysliveckým spolkem konferenci. Touto cestou se snažíme všem uživatelům, myslivcům i ostatním příznivcům myslivosti nabídnout možnost dalšího vzdělávání se a zároveň i předat informace o problematikách souvisejících s aktuálním děním na poli myslivosti, ochrany přírody i veterinární správy. Vybíráme a následně i rozebíráme témata, která ovlivňují naši mysliveckou praxi a zpětně v diskuzi si vyměňujeme i své poznatky.

Letošní ročník si vzal za své Okresní myslivecký spolek Liberec, který pod záštitou radního kraje Jiřího Löffelmanna a spolu s pracovníky resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova Libereckého kraje zorganizovali dne 23. 3. 2019 Krajskou mysliveckou konferenci, na kterou se sjeli myslivci ze všech čtyř okresů.

Zahájení se neslo za zvuků loveckého troubení, kterým nás poctili trubači Jaroslav Hejral a David Pokorný ze souboru Valdštejnského tria. Jejich vystoupení vystřídaly úvodní slova předsedy Okresního mysliveckého spolku Liberec Josefa Žďárského. Ten přivítal všechny přítomné a poděkoval referentům státní správy pro lesy a myslivost Libereckého kraje, že zajistili konání konference v prostorách multimediálního sálu Libereckého kraje a v neposlední řadě představil i všechny přednášející.

Dalším řečníkem byl radní Libereckého kraje Jiří Löffelmann, který přivítal všechny přítomné a zároveň i kladně hodnotil naši mysliveckou činnost v rámci celého kraje a nabídl i pomoc s řešením případných problémů. Zároveň spolu s Ing. Zuzanou Wudyovou iniciovali druhý ročník ankety „Osobnost Libereckého kraje v myslivosti“. Při stále ještě nesoucím se slavnostním zahájení rovnou vyhlásili letošní osobnost, která získala nejvíce nominačních hlasů.

Samotný akt ocenění osobnosti opět doprovázelo lovecké troubení. Gratulace a předání ceny i kytice z rukou radního Jiřího Löffelmanna a Ing. Zuzany Wudyové převzala jednatelka Okresního mysliveckého spolku Liberec Věra Bouzková, která celý svůj život zasvětila myslivosti. Tu vykonává s maximálním nasazením a pečlivostí, má výjimečný vztah k přírodě, lesu a zvěři, tradicím a zvykům, umí stmelovat kolektiv a motivovat myslivce k dalšímu rozvíjení jejich činností. Proto ocenění, které vytvořil Milan Choutka z Ateliéru Glass Liberec, si právoplatně zasloužila a my ji touto cestou velice děkujeme za celoživotní přínos v myslivosti nejen na okresu Liberec.

Následně byl již představen první přednášející Mgr. Vladimír Bádr, Ph.D., soudní znalec v oboru Lesní hospodářství - odvětví Myslivost, s jeho přednesem na téma Odhad a přesné stanovení věku dospělé černé zvěře s poznámkami k dosahovaným šířkám páráků kňourů. Toto téma, které bylo na základě vzájemné konzultace s Dr. Bádrem vybráno, bylo rozšířením a upřesněním problematiky Odhadu a přesného stanovení věku spárkaté zvěře. Pro část posluchačů bylo toto téma doplněním informací z předcházejícího školení hodnotitelských komisí pracujících při okresních mysliveckých spolcích na chovatelských přehlídkách trofejí. Toto školení probíhalo v průběhu roku 2018 pod patronací Českomoravské myslivecké jednoty.

Vlastní příspěvek se věnoval možnostem přesného laboratorního stanovení věku prasete divokého, nepoužitelnosti Brandtových indexů, dále otázkou jak je to ve skutečnosti s růstem šířky páráků a nakonec i odhadem věku dospělé černé zvěře podle chrupu spodní čelisti. Dr. Bádr měl s sebou názorné ukázky čelistí a zbraní z ulovených kňourů, na kterých konkrétně ukazoval i vysvětloval své zjištěné závěry.

Druhá přednáška na téma Osteologická preparace trofejí, správný postup i rozbor častých chyb byla přednesena také Dr. Bádrem. Téma, se kterým se každý potýká po celou dobu své myslivecké praxe, se může zdát poněkud již banální, ale přesto se stále na chovatelských přehlídkách setkáváme se špatně provedenou preparací trofejí. Abychom alespoň teoreticky přispěli s návodem, jak správně preparovat a uchovávat osteologické preparáty, přednesl detailní postup Dr. Bádr, spolu s výhodami a nevýhodami jednotlivých kroků. Navíc jeho prezentace byla doplněna o konkrétní preparáty, kterými dokládal své vyzkoušené postupy.

Po každé z jeho přednášek byla i diskuze, kde bylo možné zodpovědět i dotazy myslivců, včetně i hlubšího rozboru zejména u kolekce osteologického materiálu, který Dr. Bádr dal k dispozici k prohlédnutí.

Následující přednes patřil pracovníkům Libereckého kraje, resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova. Ing. Matouš s jeho prezentací na téma Podpora myslivosti z veřejných rozpočtů v roce 2019 se zabýval jednotlivými dotačními tituly a správným postupem podávání žádostí (včetně podmínek podpory), proveditelnosti a zpětnému dokladování. Konkrétně šlo o dotace na zlepšování životního prostředí (např. zřizování napajedel, zvěřních políček, krmelců pro drobnou zvěř, ale i umělých nor a lapacích zařízení, ad.), podporu ohrožených druhů zvěře a speciálně zajíce polního, financování oborních chovů se vzácnými druhy nebo poddruhy (např. kozy bezoárové nebo jelena evropského s barevnou mutací – jelen bílý), podporu prevence veterinárně léčebných akcí a zdolávání nákazy v chovech zvěře, snižování početních stavů kormorána velkého a prasete divokého, ozeleňování krajiny včetně oplocení dřevin, chov a výcvik národních plemen loveckých psů a také loveckých dravců. Uvedl, že u některých finančních podpor došlo ke zvýšení částky za proveditelnost, což může motivovat i další uživatele k podávání žádostí. Sám se nabídl s pomocí při vyplňování formulářů a vyzval přítomné, aby využili těchto dotačních možností.

Následoval příspěvek Ing. Bc. Zuzany Wudyové, která přítomné seznámila se statistickými ukazateli v rámci tématu Myslivost v Libereckém kraji za rok 2017. Jednalo se o normované stavy zvěře jelení, dančí, mufloní, srnčí, černé, zaječí a bažantí. Dále o rozbor plánu lovu, lovu, úhynu a jarním kmenovém stavu k 31. 3. 2017. Seznámila nás tak o lovu zvěře spárkaté za období od roku 1994-2017, včetně grafických křivek u každého druhu zvěře zvlášť. Neopomněla ani data o lovu jelena siky, lišky obecné, včetně i lovu lišek pomocí norníků, lovu kormorána velkého, ale také i o početních stavech rysa ostrovida a vlka euroasijského. Hovořilo se i o lovu zavlečených druhů (např. norka amerického, psíka mývalovitého, ad.). Závěrem svého příspěvku Ing. Wudyová uvedla, kde je možné se seznámit s dalšími statistickými údaji o zvěři v Libereckém kraji.

Předposledním konferenčním příspěvkem bylo vystoupení pana Ing. Františka Havránka CSc. z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti s názvem Chov zajíce a vše co s tím souvisí. V jeho prezentaci byl rozebírán stav populace a jednotlivé metody monitoringu zajíce polního. Byly podány informace o metodách sčítání zaječí zvěře, speciálně s využitím přístrojů s nočním viděním. Dále stanovení věkové a pohlavní struktury, včetně managementu, který vychází z analyzování ulovených zajíců nejlépe na výřadech. Zároveň je potřeba stanovit i poměr mladých a starších zajíců. Jeho přednáška se týkala i intenzivních chovů zaječí zvěře i v závislosti na posilování populací ve volném chovu (zazvěřování). Samozřejmě s touto problematikou souviselo i hledisko výběru lokalit k vypouštění zaječí zvěře, následná péče a v neposlední řadě i další sledování vypuštěných jedinců (adaptabilita).

Poslední příspěvek patřil také Ing. Františku Havránkovi, CSc., který nás krátce seznámil s Informacemi o možnostech šíření viru Afrického moru prasat a jeho regulací. Ing. Havránek pohovořil o rizikové oblasti na Zlínsku, o samotném monitoringu výskytu a početnosti černé zvěře v uzavřené oblasti i pomocí moderních technologií fotopastí, nočního vidění či dronů. Zároveň nám pustil i několik videonahrávek, na kterém byl zaznamenán výzkum přenosu Afrického moru prasat z kadaverů divokých prasat a to přímým přenosem kontaktu s černou zvěří nebo i jinými druhy zvěře (např. (kuny, lišky, ad.). Dále bylo popisováno chování černé zvěře v závislosti na jednotlivých fázích rozkladu kadaverů a období.

Závěrečné slovo měl předseda Okresního mysliveckého spolku Liberec Josef Žďárský, který poděkoval všem přednášejícím a se slovy „Myslivosti zdar“ ukončil letošní ročník Krajské myslivecké konference. Úplný konec byl završen loveckým troubením Mgr. Jakuba Huška.

Dovolte mě závěrem poděkovat všem přednášejícím a myslivcům, kteří se zúčastnili letošního ročníku myslivecké konference, dále pracovníkům Libereckého kraje, resortu životního prostředí a zemědělství, že umožnili konání této významné kulturní a zároveň i vzdělávací akce a v neposlední řadě je potřeba poděkovat i kulturní komisi a adeptům, kteří vypomáhali při organizaci a občerstvení, které bylo podáváno v přestávkách v mezičase jednotlivých konferenčních příspěvků. Všichni přítomni obdrželi i konferenční sborník, kde jsou podrobně popsány všechny příspěvky. Tento sborník bude dostupný i v digitální podobě na webových stránkách Libereckého kraje nebo Okresního mysliveckého spolku Liberec.


 

Myslivosti zdar!


 

Petr Mužák

OMS Liberec


 

 

Přiložené dokumenty

 Sbornik-referatu,-myslivecka-konference-2019 (pdf - 5,62 MB)
 pozvanka-k-ankete-Osobnost-v-myslivosti-2019 (pdf - 144,99 KB)
 Pozvanka-mysl-konference-2019 (pdf - 697,51 KB)