Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Liberec
 
Pozadi
OMS Liberec
Adresa: Zemědělská 201 / 20 , Liberec , 460 08
Telefon:737 131 346
Email:oms.liberec@volny.cz
Web:www.myslivost.cz/omsliberec
Okresní sněm

Okresní volební sněm se konal 24.června 2020 od 17,oo hodin v Koloseu v Pavlovicích.

Po schválení programu, který byl včas všem zaslán následovala zpráva o činnosti OMSu a MR za pětileté období. Zprávu přednesla jednatelka Věra Bouzková, s finančním hospodařením a rozpočtem na rok 2020 seznámil přítomné Mgr. Tomáš Princ. Dále vystoupil předseda DR MUDr Josef Rozkovec, který přednesl plnění a kontrolu usnesení od posledního volebního sněmu a konstatoval, že usnesení bylo splněno, pak seznámil přítomné se zprávou DR a informoval o inventarizaci majetku OMSu. Všechny přednesené zprávy byly jednohlasně schváleny. Po té bylo předáno myslivecké vyznamenání, včetně Věrnostních medailí i čestných uznání. Panu MUDr Rozkovcovi bylo předáno Čestné členství v ČMMJ. Při zahájení, předání vyznamenání a v závěru slavnostně troubil trubač Mgr Jakub Hušek. O přestávce bylo provedeno sčítání hlasů Myslivecké rady a DR, kdy tajným hlasováním byli všichni stávající členové MR i DR  opět zvoleni. V diskusi mj. vystoupil přítomný předseda  ČMMJ Ing Janota, který podal informace z ČMMJ, o pojišťovně Halali, o smlouvách uzavřených pro výhody řadových členů, zdůraznil také, že bychom měli všichni podporovat pojišťovnu Halali i tím, že bychom si nechali pojistit nemovitosti, které jsou levnější a výhodnější než u jiných pojišťoven, o přípravě Stanov, o problémech s výkupem zvěřiny a další informace, např. o tom, že bychom měli přijímat do svých řad mladé myslivce, kteří mají zájem pracovat ve spolcích. Usnesení z OVS přednesl člen návrhové komise pan Vlastimil Servít , které všemi hlasy bylo schváleno. Po závěrečném slovu předsedy Josefa Žďárského, byl sněm ukončen. 
 


Okresní sněm v roce 2019 se  konal 27.dubna, po CHPT a JS od 14, oo hodin v sále PKO v Liberci. Po schválení programu, který byl včas všem zaslán následovala zpráva o činnosti OMSu a MR od posledního jednání OS v dubnu loňského roku. Zprávu přednesla jednatelka Věra Bouzková, s finančním hospodaření m a rozpočtem na rok 2019 seznámil přítomné Mgr. Tomáš Princ. Dále vystoupil předseda DR MUDr Josef Rozkovec, který přednesl zprávu DR a informoval o inventarizaci majetku OMSu. Všechny přednesené zprávy byly jednohlasně schváleny. Přítomní zmocněnci také schválili doplnění do DR pana Ing Martina Štěpinu za Mgr. Tomáše Prince , který byl schválen jako předseda ekonomické komise OMSu za zemřelého Ing Tomáše Prince.  Následovalo ohodnocení členů ČMMJ vyznamenáním a předáváním Věrnostních medailí i čestných uznání.V diskusi dále vystoupil současný předseda ČMMJ Ing Jiří Janota  , který poinformoval o otázkách myslivosti a změnách v ČMMJ, o pojišťovně Halali, vrátil se k problematice zbraní, hovořil o budově v Jungmannově ulici v Praze, o zvýšených čl. příspěvcích, důležitosti provádět zkoušky z myslivosti dle schválených směrnic apod. Po další diskusi přítomných členů bylo schváleno usnesení- viz v příloze. Zahájení a zakončení OS bylo provedeno slavnostně troubením trubače Mgr. Jakuba Huška. Po skončení OS byla také zakončena CHPT, kdy si uživatelé trofeje rozebrali.

OKRESNÍ SNĚM V ROCE 2018
Sněm se  konal dne 14.dubna od 13,oo hodin v sále PKO v Liberci. Po schválení programu následovala tradičně zpráva o činnosti OMSu a MR od posledního jednání OS loňského roku, kterou přednesla jednatelka Věra Bouzková, s finančním hospodařením OMSu a jeho komisí seznámil přítomné předseda EK Ing Tomáš Princ, který ještě informoval o návrhu rozpočtu na rok letošní. Po té seznámil OS MUDr Josef Rozkovec se zprávou dozorčí rady .Všechny přednesené zprávy byly jednohlasně schváleny. Měl být přítomen Ing Jiří Janota předseda ČMMJ , který se omluvil, měl neodkladné jednání na OS v Nymburce a Ing Václav Vomáčka se omluvil z důvodu nemoci. Všichni přítomní se na zástupce ČMMJ těšili a proto byla také poměrně vysoká účast. Zahájení , průběh OS  a závěr přednesl slavnostním troubením pan Jerie. Na OS byli také ohodnoceni členové ČMMJ Věrnostní medailí, vyznamenáním II. a III. stupně. Po skončení OS byla také ukončena i chovatelská přehlídka trofejí.


OKRESNÍ SNĚM V ROCE 2017 
V souladu se Stanovami ČMMJ Vás zveme na Okresní sněm, který se koná dne 29.dubna 2017 od 15,oo hodin v areálu Kulturního a společenského centra PKO v Liberci s tímto programem:

1. Zahájení a volba předsedajícího sněmu
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu, volba návrhové a mandátové komise
3. Zpráva o činnosti OMSu za období 2016-2017 a schválení plánu práce na rok 2017
4. Zpráva o hospodaření za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017
5. Zpráva předsedy DR OMS za rok 2016
6. Předání vyznamenání a jiného ohodnocení členům ČMMJ
7. Diskuse k předneseným zprávám
8. Usnesení a závěr

Předpokládáme Vaši účast a děkujeme předem! Pokud se nemůžete z jakýchkoliv důvodů zúčastnit, žádáme Vás, aby byl za Váš spolek nebo honební společenstvo vyslán jiný člen ČMMJ, /evidovaný u OMS Liberec/, který bude mít u sebe nové pověření od dalších členů Vaší organizace .

Původní písemná pověření s počtem hlasů /plné moci/ jsou od většiny z Vás stále založeny na OMS. Pokud ale došlo ke změnám je nutné doložit nová s aktuálními údaji.
 


OKRESNÍ SNĚM  V ROCE 2016
Okresní  sněm  se konal v sobotu dne 23.dubna od 15,oo hodin v sále Kulturního a společenského centra v Lidových sadech v Liberci. Od 10,oo hodin se konala pro veřejnost chovatelská přehlídka trofejí a také jarní svod loveckých psů.
Program byl na OS obvyklý, kde byla přednesena zpráva o činnosti za uplynulé období, zpráva o finančním hospodaření okresního mysliveckého spolku s návrhem rozpočtu a revizní zpráva. Při slavnostním troubení bylo také předáváno vyznamenání ,Věrnostní medaile a čestná uznání členům ČMMJ zasloužilým členů ČMMJ za  obětavou , záslužnou , dlouholetou a aktivní  činnost. V diskusi vystoupil předseda ČMMJ Ing Jiří Janota, který byl naším hostem a informoval přítomné o činnosti myslivecké rady ČMMJ, odpovídal na dotazy a hovořil o tom, co se připravuje a řeší v poslední době v myslivosti. Dále pak vystoupili předsedové komisí a podali informace z jednotlivých činností a plánů akcí v letošním roce. Schůze byla zakončena v 18,oo hodin a po té byla skončena i přehlídka trofejí .Usnesení je níže v přiložených dokumentech./ originál usnesení s podpisy je uložen ve složce OS na OMSu/ 

Přiložené dokumenty

 Usneseni-z-Okresniho-volebniho-snemu-OMS-LIBEREC-2020 (doc - 22,02 KB)
 Jednaci-rad-OVS-2020 (doc - 15,87 KB)
 Volebni-rad-OVS-2020 (doc - 14,85 KB)
 pozvanka-na-OVS-24-6-2020 (doc - 15,36 KB)
 info-k-pozvance-na-OVS-2020 (doc - 13,31 KB)
 usneseni-ze-snemu-2019 (doc - 17,41 KB)