Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Liberec
 
Pozadi
OMS Liberec
Adresa: Zemědělská 201 / 20 , Liberec , 460 08
Telefon:737 131 346
Email:oms.liberec@volny.cz
Web:www.myslivost.cz/omsliberec
Pojišťovna HALALI

Veškeré nové informace , platné od 2019 jsou uvedeny na web.stránkách pojišťovny : halali-pojistovna.cz 

Halali a.s., všeobecná pojišťovna od 1.7.2010 rozšířila pojištění odpovědnosti pro členy ČMMJ do zahraniční států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.

Pro prokazování se člena ČMMJ na území EU a EHP Halali a.s., vytvořila potvrzení o pojištění do zahraničí. Je vytištěna v sedmi nejpoužívanějších cizích jazycích. Každý člen ČMMJ, který pojede do zahraničí za myslivostí si musí nechat vystavit v kanceláři OMS toto potvrzení.Smlouva SPSO 2010 se vztahuje na povinné pojištění členů ČMMJ o.s. při provádění myslivosti v souladu se zákonem č. 449/2010 Sb. o myslivosti a s obecně závaznými právními předpisy v jednotlivých zemích EU a EHP, v platném znění, proti následkům odpovědnosti při této činnosti.Tato smlouva se vztahuje i na škody způsobené loveckým psem a loveckým dravcem pojštěného.Pojištění kryje škodní události vzniklé na území států EU: Česká republika, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko,Irsko,Itálie,Kypr,Litva Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko,Slovinsko, Španělsko,Švédsko, a států EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko.
K 27.9.2010 se toto týká i států Francie, Rakouska a Velké Británie ( Anglie, Skotsko, Wales a Severní Irsko).

Halali a.s. všeobecná pojišťovna, upravila limity pojistné plnění u odpovědnostního pojištění pro myslivost s ohledem na výši limitů pojistného plnění v EU a EHP a přizpůsobila k tomu Skupinovou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti SPSO 2010.
Článek III VPPO 2010, pojistné částky zní nově takto:
1. Plnění pojišťovny za škody způsobené ublížením na zdraví nebo usmrcením je omezeno limitem pojistného plnění podle zákona o myslivosti v ejdnotlivých státech, článek I., odst. 2 této SPSO 2010. PPokud výše limitu pojistného plnění v některém státě není stanovena, nebo omezena platí pro území tohoto sátu limit pojistného plnění ve výši Kč 75 000 000,- na jednu pojistnou událost.
2. Plnění pojišťovny za škody na věcech, věcnou škodu a finanční škodu zahrnující léčebné výlohy je omezeno limitem pojistného plnění ve výši podle zákona o myslivosti v jednotlivých státech, článek I, ost.2 této SPSO 2010. POkud výše limitu pojistného plnění v některých státech není stanovena, nebo omezena platí limit pojistného plnění jako v ČR za škody ve věcech a věcnou škodu ve výši 500 000,- Kč a finanční škodu zahrnující léčebné výlohy ve výši Kč 1 000 000,-.

Pojistné podmínky SPSM 2010- lovečtí psi
Pojištěni jsou psi na společných lovech na černou zvěř a při norování za podmínky, že v MS nebo HS je 80% členů ČMMJ, viz SPSM 2010, čl. 1, odst. 5. Pes je pojištěni na maximální pojistnou částku Kč 15 000,- na jednu pojistnou událost.


Pojištění domácnosti- standard

pojištění domácnosti zahrnuje pojistná rizika:
-pojištění pro případ poškození nebo zničení věcí živelní událostí
-pojištění pro případ poškození nebo zničení věcí vodou unikající z vodovodních zařízení
-pojištění pro případ odcizení věcí krádeží nebo loupeží
Výše pojistného je např. u počtu 3místností Kč 650,-/rok a je pojištěna hodnota zařízení ve výši Kč 400 000,-.pojištěnou domácností jsou rozuměny všechny obytné místnosti včetně kuchyně, pokud tato přesahuje rozměrem podlahové plochy 12m2.Ve smlouvě lze sjednat pojištění odpovědnosti za škodu občana-vlastníka, držitele nebo nájemce domácnosti ve výši Kč 320,-/rok.

Úrazové připojištění při výkonu práva myslivosti

Pro členy ČMMJ jako členskou výhodu připravila pojišťovna Halali a.s. možnost připojištění úrazového pojištění při výkonu práva myslivosti až na pětinásobek.
Základní pojištění v členském příspěvku činí Kč 50,- a výše pojistné částky je:
bolestné.................. 30 000,- Kč
trvalé následky......... 70 000,- Kč
smrt úrazem............ 50 000,- Kč
Při připojištění na pětinásobek zaplatí člen ČMMJ částku Kč 200,- a výše krytí je:
bolestné................. 150 000,- Kč
trvalé následky........ 350 000,- Kč
smrt úrazem............250 000,- Kč

Pojištění zahraničních lovců

Cizí státní příslušník, který chce na území ČR provozovat myslivost musí být povinně pojištěn proti škodám způsobenými při provozu myslivosti.Pojištění lze získat podepsáním smlouvy, ke které jsou potřeba tyto údaje:příjmení a jméno lovce,datum narození,číslo pasu a státní příslušnost.Na základě vystaveného dokladu o pojištění zákonné odpovědnosti bude vydán lovecký lístek pro zahraniční lovce.
Pojistná sazba
1 den............ 300,- Kč
5 dní............. 450,- Kč
30 dnů.......... 600,- Kč
6 měsíců....... 900,- Kč
1 rok............1200,-Kč

Náležitosti loveckého lístku
zahraniční lovec musí vedle cestovního pasu předložit i kopii jeho loveckého lístku, která je nezbytná pro vydání loveckého lístku pro cizince.Pokud žádá cizinec o lovecký lístek na 30 dní a více, je nezbytné předložit Výpis z rejstříku trestů, vystavený ČR.
Lovecký lístek pro cizince vydávají pověřené obce, odbory životního prostředí.

Sazby za lovecký lístek
1 den..............30,- Kč
5 dnů..............50,- Kč
30 dnů............70,- Kč
6 měsíců........100,- Kč
1 rok.............150,- KčPojištění-psi

Halali a.s.,všeobecná pojišťovna vytvořila nový pojišťovací produkt na pojištění loveckých psů s průkazem původu.Nové pojištění se vztahuje na riziko:
-běžného úrazu a úrazu při pracovní činnosti plemene a s tím spojené léčebné výlohy
- uhynutí nebo utracení psa v důsledku získané nemoci, operace, potratu, porodu, akutní otravy nebo v důsledku živelné události.
Pojistné je stanoveno na základě pojistné hodnoty loveckého psa. Hodnota psa se určuje na základě údajů v průkazu původu psa a vyplněného "dotazníku" o psu navrhovaném do pojištění. Na hodnotu psa mají vliv zejména kupní cena psa, dosažené zkoušky z výkonu, u fen chovnost a výstavy.Hodnotu psa stanovuje znalec v oboru kynologie určený pojišťovnou. Znalec vystavuje Certifikát hodnoty psa.Sazba ročního pojistného je 12% ze sjednané pojistné částky psa nejméně však Kč 1 200,- za rok. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.V případě, že MS/HS pojistí všechny psy držené povinně na honitbu jako právnická osoba, dostává 10% slevy na pojistném. Pojistné plnění v případě úrazu a s ním spojených léčebných výloh je hrazeno do výše hodnoty psa.V případě neúspěného léčení dostává pojištěný 50% ceny na nákup štěněte.Pojistné plnění v případě úhynu nebo utracení je hrazeno ve výši 80% hodnoty psa v době pojistné události.

Přiložené dokumenty

 Nove-produkty-2017 (pdf - 1,78 MB)
 Nove-produkty-pro-cleny-CMMJ-2018 (docx - 10,97 KB)
 Halali-srovnani-pojisteni-soucasne-s-novymi-produkty (jpg - 703,18 KB)
 hranice-pojistneho (pdf - 46,24 KB)
 Sazebník pojistného platný od 1.1.2014 (pdf - 201,77 KB)
 ZDŮVODNĚNÍ ZVÝŠENÍ ČL.PŘÍSPĚVKU (doc - 37,38 KB)
 Dotazník o psu navrhovaném do pojištění (pdf - 254,37 KB)
 Pojištění majetku (pdf - 202,00 KB)
 Pojištění odpovědnosti na dobu neurčitou (pdf - 96,14 KB)
 Pojištění odpovědnosti na dobu určitou (pdf - 61,13 KB)
 Pojištění odpovědnosti za škodu pro cizince (pdf - 78,07 KB)
 Pojištění proti živelným škodám (pdf - 269,75 KB)
 Pojištění psů na úraz nemoc a život (pdf - 1,12 MB)
 Pojištění rekreační domácnosti (pdf - 211,43 KB)
 Pojištění škod způsobených vodou a z vodovodních zařízení (pdf - 269,75 KB)
 Pojištění věcí proti zcizení (pdf - 269,75 KB)
 Sazebník platný od 1.6.2012 (doc - 375,81 KB)
 Smlouva o pojištění domácnosti nadstandard (pdf - 221,16 KB)
 Smlouva o pojištění domácnosti standard (pdf - 351,02 KB)
 Dodatek č.1 ke Skupinové smlouvě o pojištění majetku členů ČMMJ-loveckých psů (pdf - 116,12 KB)
 Dodatek č.2 ke Skupinové smlouvě o pojištění majetku členů ČMMJ-loveckých psů (pdf - 93,80 KB)
 Zápis o škodě vzniklé při výkonu práva myslivosti (pdf - 53,32 KB)
 dopis na OMS - zápis události (doc - 352,77 KB)