Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Liberec
 
Pozadi
OMS Liberec
Adresa: Zemědělská 201 / 20 , Liberec , 460 08
Telefon:737 131 346
Email:oms.liberec@volny.cz
Web:www.myslivost.cz/omsliberec
Členské příspěvky-informace

 Na základě dotazů podáváme tuto informaci o členských příspěvcích ,včetně povinného pojištění :

Výše platby na rok 2019:

Řádný členský příspěvek.....pro členy do 65 let .............1000,-Kč
Členský příspěvek snížený pro členy nad 65 let,pro členy plně invalidní a pro studenty do 26 let a učně do věku 18 let ..........................650,-Kč
Členský příspěvek snížený pro myslivce z povolání........750,-Kč


V případě plné invalidity je nutné doložit rozhodnutí správy sociálního zabezpečení,nestačí pouze průkaz.U studentů a učňů bude požadován doklad o studiu a členství lze potvrdit pouze na 1 rok.Způsob úhrady:
1/Prodlužování členských příspěvků přímou platbou v hotovosti na sekretariátu OMS v Liberci v úřední dny v pondělí a ve středu od 8,oo do 17,oo hodin .V ostatní dny po telefonické domluvě.
2/Přímou platbou na účet OMS v Liberci u Komerční banky 29933461/0100, v tomto případě je nutné do variabilního symbolu uvést vaše rodné číslo,jinak je velice zdlouhavé Vaši platbu rozlišit a správně zaúčtovat.

V případě ,že budete platbu poukazovat složenkou nebo přímou platbou na účet je vždy nutné si nechat platbu následně vyznačit do členského průkazu na OMSu v Liberci s razítkem OMSu.
Pouze ústřižek složenky není pro kontrolní orgány dostačujícím dokladem o povinném pojištění.
Při prodlužování členství není nutná osobní přítomnost člena.Předkládání členských průkazů je možné i za celé myslivecké sdružení hromadně.Tento způsob velice urychluje vyřizování na sekretariátě a zároveň slouží i jako kontrola pro myslivecké hospodáře.

CO VŠE ZAHRNUJE POJIŠTĚNÍ V RÁMCI PLATBY ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU ČMMJ a změny od roku 2019.

Zvýšení členského příspěvku od r. 2019 s realizací od 1.10.2018 (MINIMUM)

základní ČP snížený ČP I. snížený ČP II.

OMS 540 255 540

Halali 250 250 0

Sekretariát 205 140 205

PR ČMMJ 5 5 5

Celkem 1000 650 (důchodci ) 750 (lesník z povolání)

Zvýšená výše členských příspěvků platí pro členský příspěvek vybíraný na rok 2019 a následující roky od 1. 10. 2018. Do 30. 9. 2018 je členský příspěvek na rok 2019 a následující roky ve stávající výši. Doplatky u již předplacených ČP nebude prováděn. Pro rok 2018 platí dosavadní výše členského příspěvku. Výše varianty členského příspěvku STANDARD a EXCLUSIVE se odvíjí od zvýšeného ČP ve variantě MINIMUM.

Podrobné informace jsou uvedeny v časopise Stráž myslivosti , Svět myslivosti , kde je uvedena přehledná tabulka odvodu všech variant ČP.

pro rok 2019 a předplatné na další roky zaplacené od 1.10. 2019

 

ZÁKLADNÍ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK

varianta MINIMUM

varianta STANDARD

varianta EXCLUSIVE

výše ČP celkem

1000 Kč

1200 Kč

1700 Kč

 

pro rok 2018 a předplatné na další roky zaplacené do 30. 9. 2018

 

ZÁKLADNÍ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK

varianta MINIMUM

varianta STANDARD

varianta EXCLUSIVE

výše ČP celkem

800 Kč

1 000 Kč

1 500 Kč

 V platbě či příspěvku je zahrnuto povinné pojištění podle § 48 zákona o myslivosti pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu práva myslivosti ublížením na zdraví nebo usmrcením jiných osob.Toto pojištění v současné době lze sjednat u celé řady i jiných pojišťoven a splňuje povinnost pojištění na odpovědnost.Je však velký rozdíl mezi výhodami člena ČMMJ u Halali a nečlena u jiné pojišťovny.


ODPOVĚDNOSTNÍ POJIŠTĚNÍ ČLENŮ ČMMJ,o.s. v ZAHRANIČÍ

Halali,všeobecná pojišťovna ,a.s. od 1.7.2010 rozšířila pojištění odpovědnosti pro členy Českomoravské myslivecké jednoty do zahraničí-států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.
Smlouva (SPSO 2010) se vztahuje na povinné pojištění členů ČMMJ ,o.s. při provádění myslivosti v souladu se zákonem č.449/2001 Sb. o myslivosti a s obecně závaznými právními předpisy v jednotlivých zemích Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru, v platném znění,proti následkům odpovědnosti při této činnosti.
Smlouva SPSO 2010 se vztahuje i na škody způsobené loveckým psem a loveckým dravcem pojištěného.
Plnění pojišťovny za škody způsobené na zdraví nebo usmrcením je omezeno limitem pojistného plnění dle zákona o myslivosti v jednotlivých státech.Pokud výše limitu v některém státě není stanovena,platí pro území tohoto státu limit pojistného plnění ve výši 20 000 000 Kč na jednu pojistnou událost.
Plnění pojišťovny za škody na věcech,věcnou a finanční škodu zahrnující léčebné výhody je omezeno limitem pojistného plnění za škody na věcech a věcnou škodu ve výši 500000 Kč a finanční škodu zahrnující léčebné výhody ve výši 1 000 000 Kč.
Pojistná ochrana se vztahuje i na případy,kdy ke vzniku  škody dojde v důsledku neopatrného chování pojištěného.
Toto pojištění do zahraničí je součástí Vašeho pojištění,které máte již uhrazené v rámci členského příspěvku.
Pro prokázání člena ČMMJ na území EU a EHP je vytvořen tiskopis "POJISTKA - potvrzení o pojištění do zahraničí",který je vytištěn v sedmi nejpoužívanějších jazycích.

V případě potřeby při Vaší cestě do zahraničí za účelem lovu Vám bude"POJISTKA"-potvrzení o pojištění do zahraničí vystavena v příslušném jazyce na sekretariátu OMS,Zemědělská 201/20,Liberec