Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Náchod
 
Pozadi
OMS Náchod
Adresa: Krámská 731 , Náchod , 547 01
Telefon:491 426 660
Email:omsnachod@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsnachod
Jednatel:Jana Jirmanová
Předseda:Petr Urban
  
Úřední hodiny
Po:13:00 - 18:00
Út:8:00 - 14:00
St:-
Čt:-
Pá:-
   
IČO:67777414
Účet:561657002/5500
Banka:Raiffeisenbank a.s.

počítadlo.abz.cz  

 

 

 

 

  
Myslivecká komise

Myslivecká komise OMS Náchod

TV spot - Vlk na Broumovsku pohledem myslivců

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. - okresní myslivecký spolek Náchod v návaznosti na výskyt zvláště chráněného živočicha - vlka obecného nechala natočit TV spot - Vlk na Broumovsku pohledem myslivců. Jedná se dokument, který odborně a prakticky přibližuje jak laické, tak odborné veřejnosti v celé oblasti výskytu této šelmy, její dopady na volně žijící zvěř. Celý spot byl vytvořen za účelem přiblížení všech faktorů, kterými tato šelma působí na volnou krajinu, která je hojně využívána pastevectvím, chovem dobytka a péčí o volně žijící zvěř ze strany myslivců a mysliveckého zákona. Celý obsah detailně popisuje limitující faktory, ke kterým dochází při střetu s tímto živočichem v současné urbanizované krajině. Vystihuje z praktického hlediska možné negativní a pozitivní dopady vrcholového predátora na celý ekosystém. Celkově je tak tímto přiblížením důsledků výskytu vlka v naší krajině nastíněno několik zásadních faktorů pro budoucí soužití v člověkem hojně osídlené a využívané krajině. Projekt byl podpořen z rozpočtu Královéhradeckého kraje.Hodnotitelské tabulky význačných trofejí získaných v okrese Náchod v roce 2018


ZDE


Pachová a optická zradidla za finanční podpory Královéhradeckého kraje
 

Českomoravské myslivecké jednotě, z.s. - okresní myslivecký spolek Náchod (dále jen OMS Náchod) byla poskytnuta podpora ve výši 60.000,- v souladu s uzavřenou smlouvou č.  19RGI02-0227 na nákup pachových a optických zradidel zabraňujícím střetu se zvěří na silnicích I., II. a III. tříd v působnosti OMS Náchod. Zradidla byla rozdělena v závislosti na provedený průzkum nehodovosti z důvodu střetu se zvěří za spolupráce Policie České republiky, dopravního inspektorátu Náchod. Celkem bylo rozděleno 45 litrů koncentrovaného repelentu a 45 nádob PU pěny jako nosiče. Dále byla rozdělena reflexní páska jako optické zradidlo, která byla instalována na úsek komunikací v celkové délce cca 25 kilometrů nových kilometrů. Pachová zradidla byla aplikována v celkem 21 honitbách podél komunikací v celkové délce cca 40 kilometrů. Celkové náklady na pořízení pachových a optických zradidel činí 68.545,-.

Z pozitivního ohlasu jednotlivých uživatelů honiteb OMS Náchod je zřejmé, že na chráněných rizikových úsecích komunikací, bylo zaznamenáno snížení množství srážek s divokou zvěří.Přehlídka trofejí okresu Náchod

 

Výstava proběhla ve dnech 18.– 20.5.2018 v Polici nad Metují v Pellyho domech. Výstavu slavnostně zahájil předseda OMS Náchod Petr Urban. Jako hosté se zahájení výstavy zúčastnili mimo jiné i předseda hodnotitelské komise ing. Petr Zvolánek, radní Královehradeckého kraje Bc. Pavel Hečko a starostka města Police nad Metují Mgr. Ida Jenková.

Opravdu vkusně uspořádaná expozice v prostorách Pellyho domu dávala přehled o trofejích ulovené zvěře v jednotlivých honitbách náchodského okresu. Velký obdiv návštěvníků získávaly trofeje muflonů z Machovska, které patří k nejsilnějším na světě. K pohodě všech návštěvníků sloužilo připravené občerstvení včetně zvěřinové kuchyně. Celá výstava probíhala nejen v přátelském duchu setkávání kamarádů myslivců, ale také k získávání nových poznatků.

Pro děti byl v pátek připraven i doprovodný program z oblasti poznávání naší přírody a myslivosti.

Během výstavy si bylo možno zakoupit nože a mysliveckou literaturu.

Této chovatelské přehlídce předcházela ve dnech 16.-17.5.2018 lesní pedagogika pro děti

základních a mateřských škol pod záštitou LČR . Tato velká akce probíhala vždy po celý den v Broumově a Polici nad Metují. Pro děti byl připraven bohatý program spolu s občerstvením. Děti procházely po skupinkách jednotlivá stanoviště s různými úkoly, co se týká myslivosti a přírody,

a měly tak možnost se nejen pobavit, ale i něco nového se naučit.

 

Jitka Vaňková Přibylová,

členka KPK OMS Náchod27.1.2018          POZOR NOVĚ! 

                     Mimořádná veterinární opatření zakazují použití
                     antiparazitárních přípravků pro léčení spárkaté zvěře
                     na území ČR!
                     MVO jsou vyvěšena na úřední desce MZe od 26.1.2018
                     nebo ZDE

  
 


                  

Aktuální informace k Africkému moru prasat najdete zde.
Tisková zpráva k aktuální situaci výskytu Afrického moru prasat 
Dne 27. 6. 2017 bylo ohlášeno první ohnisko výskytu Afrického moru prasat v České republice. Nález viru byl potvrzen u dvou jedinců prasete divokého na Zlínsku.
 
Českomoravská myslivecká jednota, z.s., jako organizace zastupující 62 tis. myslivců v ČR, považuje současnou situaci za kritickou. Výskyt Afrického moru prasat a jeho případné rozšířené na zbytek území České republiky bude mít katastrofické dopady pro populaci divokých prasat, ale také pro velkochovatele i malochovatele domácích prasat.
 
Podle zkušeností z Pobaltských států, kde se Africký mor prasat vyskytuje od rok 2014, předpokládáme velice rychlé šíření viru. Neexistují účinná opatření k zabránění šíření viru, s výjimkou totální depopulace černé zvěře, která v současných podmínkách není možná. Masivní rozšíření nákazy s sebou přinese mnoho negativních jevů. Rozsáhlými opatřeními budou postihnuti zemědělci, myslivci i zpracovatelé masa.
 
Myslivci jsou zároveň jedni z nejdůležitějších složek systému, který bude mít v rychlosti šíření a eradikace nákazy významnou roli. Zejména ve fázi odhalování nakažených kusů a jejich odstraňování z volné přírody, kdy je nutné kadáver uhynulého zvířete objevit a zlikvidovat co nejdříve, protože představuje nejpravděpodobnější zdroj přenosu viru. K tomu, aby byl systém funkční, je nutné postupovat koordinovaně a co nejefektivněji. Proto Českomoravská myslivecká jednota vyzývá státní autority, aby bezodkladně začaly jednat a připravovat nástroje k eradikaci nákazy na základě aktuálních vědeckých poznatků a zkušeností z Pobaltských republik, a to s aktivním zapojením myslivců.
 
Zároveň vyzývá svoje členy, aby realizovali preventivní opatření související s šířením nákazy. Tím je zejména výrazné snížení populační hustoty divokých prasat tak, aby se omezila pravděpodobnost přenosu viru. Zkušenosti z Pobaltí ukazují, že limitující hodnota je 5 ks divokých prasat na 1000 ha. V oblastech s vyšší hustotou dochází k téměř 100% úmrtnosti divokých prasat a rychlému postupu virů. Dále myslivce a všechny, kdo se pohybují v přírodě, žádáme, aby neprodleně oznámili výskyt mrtvého kusu černé zvěře Státní veterinární správě (www.svs.cz, KVS pro Zlínský kraj tel: +420 720 995 201). Neohlášení uhynulého kusu černé zvěře je velice nezodpovědné a pouze přispěje k rychlejšímu šíření nákazy, protože uhynulý kus je zdrojem infekce po týdny, někdy až měsíce.
 
Ing. Jiří Janota
předseda ČMMJ, z.s

Africký mor prasat (AMP) – základní informace

Africký mor prasat (AMP) je akutní, vysoce nakažlivé onemocnění prasat podobné klasickému moru prasat. AMP je charakteristický vysokou, téměř 100 % letalitou. Touto nákazou může onemocnět prase domácí i divoké všech věkových kategorií. Původním rezervoárem bylo prase bradavičnaté, od kterého se infikovala klíšťata.
Virus se nachází v krvi, tkáňových tekutinách, vnitřních orgánech a sekretech a exkretech nemocných zvířat. Je vysoce rezistentní vůči nízkým teplotám i vysušení. Virus se může vylučovat sekrety a exkrety již 1-2 dny před klinickými příznaky, nejvíce však v době septikémie.
Onemocnění se projevuje vysokou horečkou až 42 °C, která může podle průběhu trvat i několik dnů. První příznaky se objevují při poklesnutí teploty. Zvířata jsou malátná, těžce dýchají, nepřijímají potravu, trpí krvavým průjmem, zvrací a mají cyanotickou kůži. Klinické příznaky se podobají klasickému moru prasat (KMP), ale průběh je rychlejší.
Patologickoanatomické změny charakterizuje výrazné zvětšení sleziny na rozdíl od KMP, petechie v mízních uzlinách, ledvinách a dalších vnitřních orgánech.
Potvrzení diagnózy spočívá v identifikaci viru nebo protilátek. Odebírá se nesražená krev, slezina, játra, plíce, ledviny, gastrohepatické a submandibulární mízní uzliny a tonzily.
Diferenciálně diagnosticky je třeba odlišit KMP. Odlišení virů lze provést biologickým pokusem – inokulace prasat imunních a neimunních proti viru KMP.
Základním opatřením pro ochranu nezamořených území je zákaz dovozu prasat a produktů ze zamořených oblastí. Dodržování zákazu krmení zvířat kuchyňskými odpady. Vakcinace je v EU zakázaná a ani ve světě vakcína proti této nákaze v současné době neexistuje. 
V případě vzniku nákazy je nutné včasné odhalení ohniska, jeho neprodlená izolace a vytvoření ochranného pásma. Všechna prasata v ohnisku se utratí a neškodně odstraní.
V České republice se africký mor prasat nikdy nevyskytoval. V roce 2008 byl africký mor prasat potvrzen v Azerbajdžánu. Odtud se nákaza postupně šíří na západ, až v letošním roce byla potvrzena v Litvě, z čehož vyplývá reálné nebezpečí i pro Českou republiku. Výskyt v členském státu EU znamenal omezení obchodu celé EU s Ruskou federací. Kromě omezení obchodu, může výskyt nákazy vyvolat nutnost vyšetřováním prasat, s čímž jsou spojeny další nemalé náklady.
V současné době Ústřední veterinární správa státní veterinární správy zahájila monitoring u divokých prasat. Vyšetření je zaměřeno na uhynulá divoká prasata. Tato prasata budou vyšetřována virologicky. Vyšetření zajišťuje Národní referenční laboratoř při SVÚ Jihlava.
V případě, že by se nadále zhoršovala nákazová situace a vzniklo by minimálně podezření na výskyt této nákazy, bylo by nutné zahájit vyšetřování podle diagnostické příručky afrického moru prasat v souladu s vyhláškou MZe č.202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat. 

V případě potvrzení výskytu afrického moru prasat by místně příslušná KVS podle § 15 a § 49 odst. 1, písm. c) a § 54 zákona č.199/1999Sb., o veterinární péči nařídila v rámci mimořádných veterinárních opatření následující:
– vymezení ohniska nákazy a jeho výstražné označení,              
– zřízení ochranného pásma o poloměru min. 3 km a pásma dozoru o poloměru minimálně 10 km (ochranné pásmo je součástí pásma dozoru) a vnějšího nárazníkového pásma.  V případě potřeby vyhlášení i dalšího pásma s omezením,
– soupis hospodářství se zvířaty vnímavých druhů v pásmech,
– v ohnisku nákazy vykonávání soustavného veterinárního dozoru,
– stanovení úředního veterinárního lékaře, pověřeného řízením odborných veterinárních prací v ohnisku,
– utracení všech prasat a neškodné odstranění utracených a uhynulých zvířat v ohnisku tak, aby se vyloučila jakákoliv možnost přenosu nákazy,
– preventivní utracení prasat v ochranných pásmech, hrozí-li nebezpečí šíření nákazy,
– zamezení pronikání volně žijících zvířat do ohniska,
– provádění průběžné dezinfekce,
– vyčištění a dokonalou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci ustajovacích a souvisejících prostor ohniska,
– další opatření nezbytná k zdolání nákazy,
– mimořádná veterinární opatření se stanoví i při výskytu nákazy v sousedním státě v příhraniční oblasti.


Přílohy:
Africký mor prasat a možnost předchazení nákaze
Diagnostická_příručka_afrického_moru_prasat
Výskyt_AMP_v_Evropě_-_mapa_-_zdroj_ADNS

Finanční příspěvek Královéhradeckého kraje


Okresnímu mysliveckému spolku v Náchodě byla v roce 2017 poskytnuta podpora ve výši 60.000,- z rozpočtu Královéhradeckého kraje na nákup pachových zradidel zabraňujícím střetu se zvěří na silnicích I., II. a III. tříd v působnosti OMS Náchod. Poskytnutá podpora byla použita v souladu s uzavřenou smlouvou č. DS2017/01795. Zradidla byla rozdělena v závislosti na provedený průzkum nehodovosti z  důvodu střetu se zvěří za spolupráce Policie České republiky, dopravním inspektorátem Náchod. Celkem bylo rozděleno 85 ks koncentrační pěny a 51 ks koncentrační látky. Pachová zradidla byla aplikována v celkem 20 honitbách okresu Náchod podél komunikací v celkové délce cca 50 kilometrů. Celkové náklady na pořízení pachových a optických zradidel činily 60.299,-.

Z celkového pozitivního ohlasu jednotlivých uživatelů honiteb OMS Náchod je zřejmé, že na chráněných úsecích rizikových komunikací, bylo zaznamenáno snížení srážek s divokou zvěří.


 
Naši sponzoři:
lcr-logo-ctverec.png


 
logo.png

            MAJKA 
ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
u_3431.jpg
stanek.jpg

wikov-(1).jpg

stazeny-soubor.png 

 

logo-Terezka-(2).jpg


     541cs_1.png
3148354_nachod-v0.jpg


Deva-png-(1).png