Českomoravská myslivecká jednota, z.s.,  Českomoravská myslivecká jednota z.s., okresní myslivecký spolek Nový Jičín
 
jelen%20pasouci%20se%20v%20lese
Českomoravská myslivecká jednota z.s., okresní myslivecký spolek Nový Jičín
Adresa: Kunín 291 , Kunín , 742 53
Telefon:731 482 607
Email:oms.nj@centrum.cz
Web:www.myslivost.cz/omsnovyjicin
Vyznamenání

 

Členům, právnickým osobám nebo organizačním jednotkám ČMMJ, které se na velkou měrou buď v minulosti nebo v současnosti podílí na rozvoji myslivosti, věnují se kynologii, zabývají se ochranou zvěře a jejího životního prostředí a rozvojem mysliveckých tradic nebo vykonávají jinou činnost ve prospěch ochrany přírody a myslivosti, je možné propůjčit některé vyznamenání či udělit věrnostní medaili, čestné uznání nebo čestné členství.

Všechna tato ocenění jsou udělována podle Směrnice k propůjčování vyznamenání ČMMJ. 


Postup:
  1. V případě zájmu o udělení některého z ocenění se v první řadě ubezpečte, že člen, kterého hodláte na ocenění navrhnou je pro aktuální rok členem ČMMJ. V případě, že členem ČMMJ není, pak samozřejmě Váš návrh nebude k projednání OMR vůbec předložen..
  2. Dále vyberte, které z ocenění chcete navrhnout. Při výběru postupujte podle Směrnice k propůjčování vyznamenání ČMMJ a podmínek uvedených v této směrnici.
  3. Posledním krokem je vyplnění tiskopisu na konkrétní ocenění. K tomuto tiskopisu připojte razítko MS, které ocenění navrhuje a telefonní číslo na kontaktní osobu v MS.
Vyznamenání „Za zásluhy o myslivost“ a podmínky jejich propůjčování

Čestný myslivecký řád a podmínky jeho propůjčování

1. Nejvyšším vyznamenáním ČMMJ je Čestný myslivecký řád, který je propůjčen jen výjimečně pouze fyzickým osobám a je výrazem hluboké úcty a vysokého uznání za zcela mimořádné zásluhy o rozvoj myslivosti. Může být propůjčen pouze osobám, které mají příkladné morální a charakterové vlastnosti. Výběr navrhovaných je prováděn odpovědně a s váhou nejvyšší možné pocty.
2. Nutným předpokladem k jeho propůjčení je dlouholetá aktivní odborná a veřejná činnost v myslivosti se zcela mimořádnými úspěchy širokého významu v celostátním a mezinárodním významu na úseku organizátorském, vzdělávacím, vědeckém, uměleckém, na úseku mysliveckého výzkumu, chovatelském, ochrany zvěře a jejího životního prostředí, zachovávání mysliveckých tradic a mezinárodní spolupráce apod.
3. Návrh na propůjčení Čestného mysliveckého řádu podává MR ČMMJ, OMS, klub ČMMJ, jednatel, DR ČMMJ, schvaluje a propůjčuje MR ČMMJ. Navrhovaný nemusí být nositelem vyznamenání „Za zásluhy o myslivost“.

Čl. 3
Vyznamenání „Za zásluhy o myslivost“ a podmínky jejich propůjčování

1. Vyznamenání „Za zásluhy o myslivost“ mohou být propůjčeny pouze fyzické osobě. Myslivecká vyznamenání se propůjčují od III. stupně až k I. stupni, nejdříve po 5-ti letech od obdržení nižšího stupně.

2. I. stupeň – Zlatý odznak
Může být propůjčen za dlouholeté mimořádné zásluhy v myslivecké činnosti nebo za zvlášť důležitou a aktivní činnost ve prospěch naší myslivosti na úseku chovatelském, organizátorském, vzdělávacím, vědeckém, uměleckém a zachovávání mysliveckých tradic na celostátní a mezinárodní úrovni. Vyznamenání se předává při význačných akcích pořádaných ČMMJ. Propůjčení navrhují OMS, kluby ČMMJ, MR ČMMJ a schvaluje MR ČMMJ.

Zlatý odznak se propůjčuje za:
a/ činnost ve vrcholných orgánech a komisích ČMMJ alespoň v 1 funkční období, tj. 5 let
b/ činnost v okresních orgánech, komisích ČMMJ a klubech alespoň 2 funkční období, tj. 10 let
c/ dlouholetá vědecká a publikační činnost v oblasti myslivosti
d/ funkce v mezinárodních komisích a mezinárodních mysliveckých organizacích
e/ činnost kynologických a střeleckých rozhodčích, činnost v orgánech chovatelských klubů v rozsahu alespoň 20 let
f/ činnost lektorů a zkušebních komisařů a výchova mládeže v rozsahu alespoň 20 let

3. II. stupeň – Stříbrný odznak
Může být propůjčen za dlouholetou obětavou práci ve prospěch myslivosti, za uskutečnění zvlášť důležitých úkolů na úseku organizátorském a vzdělávacím, vědeckém, zachovávání mysliveckých tradic, chovatelském, ochrany zvěře a jejího životního prostředí apod., které svým významem přesahují rámec okresu. Vyznamenání se předává při vhodných akcích pořádaných OMS. Propůjčení navrhují uživatelé honiteb, OMS. Vyznamenání schvaluje příslušný OMS.
Stříbrný odznak se propůjčuje za:
a/ činnost v okresních orgánech, komisích a klubech ČMMJ alespoň v 1 funkčním období, tj. 5 let
b/ dlouholeté úspěšné vedení líhňařských středisek, střelnic, umělých nor a jiných úseků činnosti ČMMJ
c/ funkce v orgánech mysliveckých spolků alespoň 20 let,
d/ činnost kynologických a střeleckých rozhodčích, činnost v orgánech chovatelských klubů v rozsahu alespoň 15 let
d/ činnost lektorů a zkušebních komisařů a výchovu mládeže v rozsahu alespoň 15 let
e/ mimořádný přínos ve prospěch myslivosti v rámci okresu a kraje

4. III. stupeň – Bronzový odznak
Může být propůjčen za trvale prospěšnou činnost pro myslivost, na úseku organizátorském, zachovávání mysliveckých tradic, ochrany zvěře a jejího životního prostředí, na úseku chovatelském a za zásluhy o rozvoj myslivosti apod., které mají regionální význam.
Vyznamenání se předává při vhodných akcích pořádaných OMS. Propůjčení navrhují uživatelé honiteb, OMS. Vyznamenání schvaluje příslušný OMS.

Čl. 4
Věrnostní medaile a podmínky jejího udělení
1. Věrnostní medaile může být udělena členům, kteří se aktivně účastní myslivecké činnosti a jsou nepřetržitě členy ČMMJ nejméně 30 let a může být opakovaně udělena po dalších 10 letech nepřetržitého členství.
2. Medaile jsou uděleny při slavnostních příležitostech uživatelů honiteb, jubilejních výročích atd. Přidělení věrnostní medaile navrhují a schvalují uživatel honitby, OMSy, kluby, MR ČMMJ.
Čl. 5
Čestné uznání a podmínky jeho udělení
1. Čestné uznání může být opakovaně uděleno fyzické i právnické osobě za záslužnou a obětavou práci nebo za konkrétní úkon v mysliveckých organizacích, občanům nebo organizacím z řad nemyslivecké veřejnosti, za plnění úkolů v oblasti kulturní, organizační, zachovávání mysliveckých tradic, společenské a na úseku loveckého střelectví, kynologie a práce s mládeží, případně další činnosti související s myslivostí. Podle rozsahu činnosti čestné uznání navrhují a schvaluji uživatelé honiteb, OMS, kluby ČMMJ, MR ČMMJ.
2. Spolu s čestným uznáním se při vhodné příležitosti předává i odznak čestné uznání.
Čl. 6

Čestné členství a podmínky jeho udělení
1. Čestné členství může být uděleno:
a) členům, nebo dřívějším členům ČMMJ, zejména těm, kteří dlouhodobě pracovali v myslivosti a zasloužili se o její rozvoj a pro věk, nebo zdravotní důvody nemohou v celém rozsahu plnit povinnosti vyplývající pro členy ČMMJ ze stanov ČMMJ
b) členům, nebo dřívějším členům, kteří se podílejí významným způsobem na rozvoji myslivosti nebo dosáhli význačných výsledků v mysliveckém výzkumu, nebo se zasloužili vědeckou, literární nebo uměleckou činností nebo jinou prací o českou myslivost
c) významným osobám veřejného života v ČR, jako projev jejich celospolečenské práce
d) cizím státním příslušníkům, kteří se zasloužili o rozvoj myslivosti a na tomto úseku spolupracovali s ČMMJ
2. Podle charakteru, rozsahu a působnosti osob veřejného života ČR navrhuje, schvaluje a hradí vzniklé náklady čestným členstvím na úrovni ČR sekretariát ČMMJ. Na úrovni okresu nebo regionu navrhuje, schvaluje a hradí náklady příslušný OMS nebo klub ČMMJ.
3. Čestní členové ČMMJ, jimž bylo členství uděleno podle odst. 1 písm. a/, b/, mají veškerá práva řádného člena ve smyslu Stanov ČMMJ. Tito členové jsou osvobozeni od placení členských příspěvků. Za tyto členy platí navrhovatel pouze část členského příspěvku rovnající se výši pojistného pro člena ČMMJ.


 
 

Přiložené dokumenty

 novy-formular-na-vyznamenani (doc - 39,94 KB)
 smernice-vyznamenani-nova (pdf - 264,53 KB)
 

Sekretariát našeho OMS Nový Jičín sídlí v areálu Mlékárny Kunín, hned v budově naproti vstupní brány,v 1.patře.

Provozní doba:
Pondělí: 9.00- 17:00

Středa:  9:00 – 16:00

tel. 731 482 607

 

1
2