Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Písek
 
Pozadi
Písek
Adresa: Burketova 52 , Písek , 397 01
Telefon:724 291 512
Email:omspisek@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omspisek
Jednatel:Kateřina Zborníková
Předseda:Jan Matulka
  
Úřední hodiny
Po:7.30 - 16.00
Út:na telefonu
St:7.30 - 16.00
Čt:na telefonu
Pá:na telefonu
   
IČO:67777554
Účet:7300002122/8040
Banka:Oberbanka
Blok informací levého panelu
Domů

Kancelář OMS Písek

Prohlášení předsedy OMS Písek


Přátelé myslivci,

dnešním dnem začala platit přísnější opatření, díky kterým bude od zítřka uzavřena většina provozoven v ČR.
Kancelář OMS Písek bude v úředních hodinách nadále otevřena, ale žádám, aby osobní kontakt byl pouze po telefonické dohodě. Dále si Vás dovoluji požádat o placení členských příspěvků buď hromadně nebo přes účet.
Hromadně znamená, že: jeden pověřený člen spolku přijde po telefonické dohodě zaplatit příspěvky min za 5 členů.
Bankovním převodem znamená, že: člen zaplatí příspěvek na účet OMS Písek - číslo účtu 7300002122/8040 pod variabilním symbolem - Vaše rodné číslo bez znamínka lomeno a do poznámky jméno, příjmení a rok, na který je příspěvek placen. Do pěti dnů od připsání platby na účet Vám bude zaslána členská průkazka na adresu trvalého bydliště.

Dále Vám oznamuji přeložení kynologických zkoušek a to:
ZVVZ na březen 2021
Podzimní zkoušky ostatních plemen a ohařů na květen 2021
HZ jsou plánovány na konec listopadu 2020 pokud situace dovolí. Pokud ne, budou letošní HZ zrušeny úplně.

Z ostatních akcí rušíme Svatohubertskou mši troubenou svatou.

Děkuji za pochopení. Přeji Vám v této nelehké době pevné zdraví a těším se na setkání v lepších časech.

                                                                              "Myslivosti zdar"

                                                                                          Jan Matulka
                                                         předseda 


Okresní myslivecký spolek Písek je organizační jednotkou Českomoravské myslivecké jednoty a je zájmovým občanským sdružením s právní subjektivitou s 850 členy. Posláním Okresního mysliveckého spolku  je sdružování myslivců a přátel přírody, výchova k ochraně přírody a výchova k chovu zvěře. Nedílnou součástí je pořádání kynologických, střeleckých a kulturních akcí. Lektoři Okresního mysliveckého spolku pořádají kurzy uchazečů o první lovecký lístek a kurzy mysliveckých hospodářů. K uvedeným činnostem využívá Okresní myslivecký spolek spolupráce s lesnickými školami Bedřicha Schwarzenberga v Písku a spolupráce s Lesy Města Písku. Praktické přípravy adeptů provádí uchazeči o první lovecký lístek v honitbách okresu Písek. Každoročně se naši členové podílí na přípravách hodnocení a výstavy trofejí pořádaných státní správou životního prostředí v Písku a státní správou životního prostředí v Milevsku. Za nemalou podporu našich kynologických, střeleckých a kulturních akcí vděčíme našim sponzorům.

Okres Písek má 76 honiteb, z toho v oblasti působnosti MěÚ Písek 53 honiteb s celkovou výměrou 65.243 ha, MěÚ Milevsko 23 honiteb s výměrou 35.112 ha.
Na území okresu Písek máme dvě samostatné bažantnice : Radany - Wotan Forest a.s. - o výměře 909 ha a bažantnice Orlík - Orlík nad Vltavou s.r.o. - o výměře 650 ha, sedm uznaných bažantnic spravuji milevské spolky. Dále dvě obory : obora Pekárkův mlýn s výměrou 57 ha, obora Květov  s výměrou 1441 ha, Orlík nad Vltavou

 
Vážené dámy a pánové,
 

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. 9. 2020 platí, že se až na výjimky zakazují akce s účastí přesahující ve stejný čas 20 osob, koná-li se akce ve venkovních prostorech, nebo 10 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech staveb.  Organizátor hromadné akce je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet účastníků akce.

Z uvedeného vyplývá, že pořádání zkoušek loveckých psů není zakázáno. Vzhledem k tomu, že zkoušky loveckých psů probíhají ve venkovním prostředí, platí, že zkoušek loveckých psů se může účastnit pouze přihlášený pes se svým vůdcem, a rozhodčí z výkonu loveckých psů. Ostatní příznivci lovecké kynologie nebudou do prostoru probíhajících zkoušek vpuštěni.

Doporučujeme vždy

- dodržovat základní hygienická pravidla

- používat rozmístěnou či vlastní desinfekci

- dodržovat rozestupy 2 m

- nosit roušku

 

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k textu Usnesení vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření pro podnikatelské a obdobné činnosti ve vztahu k rybářství a myslivosti

 

S ohledem na četné dotazy na dopady Usnesení vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření do oblasti myslivosti a rybářství Ministerstvo zdravotnictví sděluje po konzultaci s Ministerstvem zemědělství, že

 

zákaz hromadných akcí v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech v době od 5. října do 18. října podle bodu I. odst. 1 usnesení vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření, se nevztahuje na:

 

- výkon rybářského práva v rybářských revírech – výlov rybníka jako rybářského revíru nebo jeho součásti uživatelem rybářského revíru včetně jím pověřených osob, činnosti, uživatele rybářského revíru, které nelze odložit (např. zarybňování, lov elektrickým agregátem, hospodářská činnost na revírech), společný lov organizovaný uživatelem rybářského revíru v rámci výkonu rybářského práva

- rybníkářství – výlov rybníka, další hospodářská činnost, která nesnese odkladu (např. oprava a údržba rybníka a rybničního zařízení)

- výkon práva myslivosti – společný lov organizovaný uživatelem honitby za účelem plnění plánu lovu, plnění mimořádných veterinárních opatření a předcházení škodám zvěří (např. společný lov drobné nebo spárkaté zvěře)

 

Tyto činnosti jsou považovány ve smyslu bodu I. odst. 1 výše uvedeného usnesení vlády za „jiné obdobné činnosti“ a uvedený zákaz se na ně nevztahuje.

 

Provádění těchto činností je možné, ale bez dalších navazujících společenských shromáždění účastníků, která by byla v rozporu s výše uvedeným usnesením vlády.

 


Pondělí 

7:30  - 16:00      

Úterý 

po telefonické domluvě

Středa 

7:30 - 11:30      13:00 - 16:00
 

Čtvrtek 

po telefonické domluvě 

Pátek 

po telefonické domluvě 

 


                                           Konzultační hodiny MILEVSKO
                                            každou první středu v měsíci
                                            (mimo měsíce červen, červenec a srpen)
                                    ( Listopad, prosinec, leden - každou středu)
                                          Vždy od 13:00 hodin - 15:30 hodin

 
Složení členského příspěvku :


Skladba ČP Plná výše Důchodci nad 65,
Studenti, invalidé
Myslivci a lesníci z povolání
OMS   504 Kč 223 Kč 540 Kč
Halali   300 Kč 300 Kč      0 Kč
Sekretariát   191Kč 122 Kč 205 Kč
FPR ČMMJ       5 Kč     5 Kč      5 Kč
CELKEM 1000 Kč 650 Kč 750 Kč


Vyhlášení voleb do MR ČMMJ – volba člena MR za kraj Jihočeský

Volby-clena-myslivecke-rady-za-Jihocesky-kraj.pdf 

Volby do předsednictva myslivecké a dozorčí rady ČMMJ

MR ČMMJ vyhlašuje dle Stanov ČMMJ, z.s. ve znění novely Stanov ČMMJ, z.s. ze dne 11. 7. 2020 https://www.cmmj.cz/interni-predpisy/ volby pro funkční období od 18. 11. 2020 do 18. 11. 2025:

Do DR ČMMJ a předsednictva MR ČMMJ pro tyto volené funkce:

  • předseda,
  • místopředseda pro spolkovou činnost,
  • místopředseda pro ekonomiku a legislativu.

Kandidáti zasílají vyplněné kandidátky viz příloha emailem na adresu iva.dvorakova@cmmj.cz nebo poštou na Českomoravská myslivecká jednota, z.s., k rukám Ing. Ivy Dvořákové, Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 do 15.9.2020 (rozhoduje den doručení).

přílohy  viz ke stažení v odkaze Kancelář OMS

https://www.cmmj.cz/volby-do-predsednictva-myslivecke-a-dozorci-rady-cmmj/


NABÍDKA:

Nabízíme k zakoupení DVD 

MYSLIVCI V MILEVSKU 2007 - 2018

DVD je k zakoupení v kanceláři OMS Písek.

CENA: 100 Kč


DVD-(1).jpg

 
MYSLIVCI   PŘI   OCHRANĚ  SRNČAT

  TERMOVIZNÍMI   DRONY


K největší úmrtnosti volně žijících živočichů, která je způsobena v průběhu
sklizně pícnin dochází při senosečích v měsících květnu a červnu, kdy většina
druhů zvěře vyvádí svá mláďata. Největší ztráty jsou na srnčatech, která se narodí přibližně v půlce měsíce května. Základním pravidlem snížení počtu usmrcených srnčat je dodržování zákona při samotné sklizni. Dalším důležitým faktem je spolupráce myslivců a zemědělců při senosečích.

Jednou z metod, kterou je možné snížit úmrtí volně žijících živočichů, je instalace takzvaných plašičů. Jedná se o různé druhy zařízení, která mají za úkol zvěř těsně před sklizní pícnin z dané lokality vytlačit do okolních (bezpečných) pozemků, ať už se jedná o porosty dalších zemědělských plodin, nebo remízky, případně lesní porosty. Tradiční a nejčastěji používanou technikou vyhánění zvěře je klasická metoda procházení lučních porostů těsně před sečí. V tomto případě ovšem může myslivec snadno malé srče přehlédnout. Efektivitu tohoto postupu je možné zvýšit nasazením loveckých psů ze skupiny ohařů. Pes, který narazí na pach srnčete, zůstane strnulý a nehnutě čeká na další pokyny svého majitele. Ten pak může srnče odnést do bezpečí. Bohužel ani tento způsob není dokonalý, jelikož srnčata právě narozená jsou v prvních dnech přirozeně chráněná proti vydávání jakéhokoliv pachu. V této době totiž, pokud jsou srnčata zdravá, nevydávají žádný pach a jsou pro šelmy nezjistitelná. Vlk, liška i pes je nenavětří, i když je od nich pouze jeden metr. To, co je po miliony let chránilo před šelmami, to se jim nyní stává osudným při střetu s moderními sekačkami pícnin. Jakmile srnčata uslyší zvuk sekačky, instinktivně se přitisknou k zemi, a to se jim stane osudným. Toto období trvá zhruba čtyři týdny.

Proto přichází myslivci okresu Písek s novou technologií vyhledávání srnčat tzv. termovizním dronem. V pondělí v ranních hodinách byly provedeny první zkušební lety v honitbách MS Jížiny, v katastrálním území Křenovice, na loukách ve správě zemědělského družstva Bernartice. Příbramská firma zabývající se prodejem dronů představila práci této nové technologie v terénu za účasti budoucího pilota Okresního mysliveckého spolku v Písku pana Ivana Kaliny a místopředsedy MS Jížiny pana Václava Volfa. Výsledkem bylo rychlé nalezení tří srnčat, která by určitě letošní senoseč nepřežila.
V současné době jsou již v Dánsku s úspěchem testovány termovizní přístroje, které jsou instalovány přímo na žací lištu traktoru s cílem zastavení stroje po detekci zvěře. Na tyto technologie si ovšem musíme ještě chvíli počkat, jelikož jsou stále předmětem výzkumu. Teď před myslivci stojí hlavní úkol a to, přesvědčit státní instituce, aby uvolnili dostatek finančních prostředků na nákup technologií sloužící myslivcům a zemědělcům k záchraně populace této krásné zvěře.
                                                                                                          Jan Matulka
                                                                                                          předseda OMS Písek                          
                                 
                                                                        
 


NABÍDKA:

Nabízíme k zakoupení DVD z konání 79. ročníku Memoriálu

Karla Podhajského, který se konal v roce 2017 v okrese

Písek.

DVD je k zakoupení v kanceláři OMS Písek.

CENA: 100 Kč.


IMG_20180314_090241.jpg

 

.


 

 

Přiložené dokumenty

 Memoriál Karla Podhajského 2017 Písek (pdf - 301,24 KB)

výsledky

 


Českomoravská myslivecká jednota,o.s., okresní myslivecký spolek Písek - netkatalog.czOrganizace a sdružení - netkatalog.cz