Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Písek
 
Pozadi
Písek
Adresa: Burketova 52 , Písek , 397 01
Telefon:724 291 512
Email:omspisek@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omspisek
Myslivecká komise > 2020

V době nouzového stavu zvěř nouzí netrpí. Díky myslivcům


srnec.jpg

V březnu vláda vyhlásila kvůli koronaviru nouzový stav. Vyhlášení omezení volného pohybu osob pro celou republiku, kdy lidé mohou ven pouze v omezené míře, například do práce, nebo do přírody, však kromě mnoha nepříjemných věcí v našich životech přináší také nový rozměr vnímání pobytu člověka právě v přírodě. Březen je totiž také měsícem, kdy se civilizaci mnohdy vzdálený svět volně žijící zvěře připravuje na příchod jara, rozmnožování a období hojnosti. A právě v těchto těžkých časech pro mnoho z nás, které lidem přináší současný „koronavirový“ zákazový režim, se příroda bez ohledu na vývoj v našich městech a obcích pozvolna probouzí. A tak jako každý rok v naší novodobé historii myslivosti, také v tomto čase předjaří myslivci pečují o zvěř, myslivecká zařízení a krajinu ve svých honitbách. Zimní intenzivní péče o zvěř pomalu končí a může tak začít další etapa v „myslivcově roce“, plném mnoha dílčích činností v přírodě. A myslivci hrají v těchto procesech zcela nezastupitelnou roli, a to i v době současné epidemie. Naopak lze s určitou nadsázkou říci, že myslivci mají v současné době zákazů a nejrůznějších omezení sociálních kontaktů, mírnou výhodu v tom, že myslivost je z velké části individuální činnost spojená především s péčí o krajinu a pobytem v přírodě. A zdaleka nejde jen o lov zvěře. Právě s ohledem na současná restriktivní opatření je pobyt v přírodě ideální možností jak přijít na jiné myšlenky a jak při pobytu na čerstvém vzduchu nabrat tolik potřebné síly po zimě, právě při péči o zvěř, či třeba jen jejím pozorování. Jak uvádí Jan Matulka, předseda Českomoravské myslivecké jednoty z.s. - Okresního mysliveckého spolku Písek, „ČMMJ jako největší celorepubliková organizace sdružující téměř 70 tisíc myslivců napříč republikou, má jeden z hlavních předmětů činnosti ochranu životního prostředí a ochranu myslivosti jako kulturního dědictví, což má mimo jiné zakotveno ve svých stanovách. A právě myslivci jsou z pohledu celoroční péče o krajinu a zvěř nepostradatelnou součástí také v této době poměrně přísných zákazů“. A jak mohou tedy myslivci pečovat o zvěř v době koronavirové krize? Jak dodává Jan Matulka, „v současné době vyhlášeného omezení volného pohybu osob nelze sice provádět některé spolkové činnosti, které uživatelé honiteb běžně v jarním období organizovali, jako je například společný sběr kamene, stavění oplocenek chránící nově vysazené stromy v lese, či společné výsadby alejí a remízů při mysliveckých brigádách, při kterých je nutná účast více osob, přesto však zbývá v aktivitách myslivců mnoho činností, které lze v krajině provádět individuálně, tedy bez porušení současných omezení. Jedná se například o jarní přikrmování, desinfekce krmelců, čištění zásypů a v době kladení mláďat pak například aktivní vyhledávání srnčat před senosečí.
Poslední zmiňovanou aktivitu našich myslivců, tedy záchranu srnčat před senosečnými stroji, zavedl v minulém roce jako jeden z prvních v ČR právě Okresní myslivecký spolek Písek. „Podařilo se nám získat finanční prostředky na zakoupení termovizního dronu, s jehož pomocí vyškolený pilot dokáže vyhledat v honitbě srnčata, která by jinak byla odsouzena k smrti pod koly zemědělských strojů při senoseči. Takto se nám v roce 2019 podařilo zachránit ve spolupráci se zemědělci na Písecku mnoho srnčat. A vzhledem k tomu, že k těmto záchranným akcím není nutná účast více osob, zpravidla jen jednoho zástupce z honitby (např. mysliveckého hospodáře), pilota dronu a případně lovecky upotřebitelného psa, je právě toto jedna z činností, kterou můžou myslivci provádět i v době omezení spojených s koronavirem, dodává Jan Matulka.
Jak uvádí David Schwedt z odboru životního prostředí Městského úřadu Písek, který vykonává mj. státní správu myslivosti pro správní obvod ORP Písek „v době nouzového stavu zvěř nouzí trpět nemusí, naopak, a to právě díky myslivcům, kteří zajišťují plnohodnotnou péči o zvěř v honitbách i v tomto období. Myslivost jako soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři, jako součásti ekosystému, lze totiž provádět při respektování současných pravidel také v této době omezení pohybu osob. Myslivci jakožto uživatelé honiteb jsou v praxi často jedni z mála, kteří fakticky provádí péči nejen o zvěř, ale o krajinu jako celek. Tuto činnost tak lze v současném omezeném režimu provádět jako individuální činnost jednotlivců, tedy bez nutnosti sociálních kontaktů a bez rizika nákazy osob. Z příkladů dobré praxe u nás na Písecku, kde máme celkem 53 honiteb, lze uvést mnoho Mysliveckých spolků, které sami aktivně, nebo ve spolupráci s obcemi a zemědělci, realizují vhodná opatření v krajině, jako jsou výsadby remízů, alejí, nebo například biopásů. A tím zvyšují nejen úživnost honitby pro zvěř, ale celkově zlepšují stav krajiny. Velice nás pak těší zapojení škol a také široké veřejnosti v těchto aktivitách. V minulých letech vznikly některé krajinné prvky v honitbách právě ve spolupráci se žáky Lesnických škol Písek a žáky Střední zemědělské školy Písek, na kterých je myslivost vyučujícím předmětem, ale také např. se žáky Gymnázia Písek a členů spolku Voda a Zeleň v Písku, z.s. Výsadby v rámci honitby probíhali na pozemcích města Písku či Jihočeského kraje, kde zemědělsky hospodaří Školní statek Dobešice při SZEŠ, tedy vznikají za aktivní účasti nejen myslivců, ale i zemědělců a vlastníků pozemků, což považujeme za jeden z pilířů úspěšné realizace krajinných prvků, které pak slouží nejen zvěři, ale i lidem. Je však zřejmé, že tato spolková činnost bude muset být nyní na určitou dobu omezena. Jak dodává David Schwedt, v péči o zvěř však i v této době mohou myslivci jakožto uživatelé honiteb pokračovat. Naopak individuální pobyt v přírodě při zajišťování poslání myslivců může nyní nabývat na významu. Takové činnosti jako zakládání trvalých krajinných prvků, které plní mnoho funkcí nejen pro zvěř, pak bude nutno nechat na dobu, až bude omezení pohybu osob uvolněno, a to právě s ohledem na nutnost součinnosti více subjektů při těchto výsadbách, tedy nejen myslivců, ale i vlastníků pozemků, zemědělců, a jak již bylo řečeno často i škol a nemyslivecké veřejnosti. S ohledem na současný stav zemědělské krajiny devastované monokulturními plodinami s vysokou mírou splachu ornice, kdy takto zakládané prvky plní také funkce celospolečenské, jako zadržování vody v krajině, funkce protierozní a v neposlední řadě také funkce estetické, se nejen myslivci k těmto činnostem po uvolnění „koronavirových“ omezení zcela jistě zase vrátí, dodává David Schwedt. Jak již bylo řečeno, i když lze predikovat, že po určitou dobu nebudou nyní některé spolkové činnosti myslivců možné, jako jsou právě například uváděné společné výsadby zeleně, nebo některé činnosti související s mysliveckými tradicemi a zvyky, stále však zbývá mnoho individuálních činností myslivců v krajině, které provádět lze i v této době. Jak uvedla jednatelka OMS Písek Kateřina Zborníková, i když letošní jarní sčítání zvěře proběhlo ještě bez omezení, některé další akce, jako například hodnocení trofejí za uplynulý myslivecký rok, nebo kynologické a střelecké akce, a také některé akce v rámci vzdělávání dětí a mládeže, jako je například vzdělávací cyklus Myslivcův rok, nebo znalostní soutěž Zlatá srnčí trofej, musely být kvůli současným opatřením odloženy. Přesto jsme optimističtí, neboť pobyt v přírodě, který je i přes omezení volného pohybu osob možný, a zcela jistě pro lidské zdraví i psychiku lidí prospěšný, dává nejen myslivcům možnost plnohodnotně pečovat o volně žijící zvěř a krajinu, která tak ani v tomto období zákazů a omezení nemusí nijak strádat, shodují se všichni oslovení.  
Zdroj: z archivu Českomoravské myslivecké jednoty z.s. - Okresního mysliveckého spolku Písekpisecky.denik.cz/ctenar-reporter/v-dobe-nouzoveho-stavu-zver-nouzi-netrpi-diky-myslivcum-20200407.html?fbclid=IwAR2x_7crAEj4NadSnrciKb9MSILph4SWbSRx3IWmyGyliH5ctR_kR4YmADU
 


Českomoravská myslivecká jednota,o.s., okresní myslivecký spolek Písek - netkatalog.czOrganizace a sdružení - netkatalog.cz