Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Přerov
 
Pozadi
OMS Přerov
Adresa: U Strhance 2179/2 , Přerov , 750 02
Telefon:+420 703 346 211
Email:omsprerov@seznam.cz
Web:http://myslivost.cz/omsprerov
Předseda: Josef Hrdlička tel.+420 728 519 151
  
Úřední hodiny
Po:9 - 12 hod.
Út:podle tel. dohody
St:13 - 16 hod.
Čt:podle tel. dohody
Pá:podle tel. dohody
   
IČO:67777627
Účet:22535831 / 0100
Banka:Komerční banka, a.s. Přerov
 

 
Kurz pro uchazeče o zkoušky z myslivosti

Přihláška do kurzu myslivosti - word

Přihláška do kurzu myslivosti - pdfKURZ ADEPTŮ PRÁVĚ PROBÍHÁ

Zahájení kurzu uchazečů o první lovecký lístek OMS Přerov 8. února 2020

V sobotu 8. února 2020 proběhlo zahájení Kurzu uchazečů o první lovecký lístek    OMS Přerov. Začátek byl v 8 hodin v salonku restaurace Dukla v Přerově.
Dostavilo se devět zájemců ze třinácti přihlášených.
Slavnostní zahájení si vzal na starost místopředseda OMS Přerov pan Josef Hrdlička. Představil uchazečům některé lektory, kteří je budou vyučovat z mysliveckých předmětů a připravovat na zkoušky, kterými se po roce kurz zakončuje. Adepti byli seznámeni s organizací kurzu, jak bude probíhat výuka, praxe ve sdruženích, praktické střelby, aj.
Slavnostní atmosféru dotvořil pan Vladimír Sekera skvostným doprovodem na borlici.
              Ihned po zahájení se adepti se slečnou jednatelkou Ing. Martinou Slawikovou věnovali „papírové práci“, a pak už zasedli ke své první lekci. Ta se konala pod taktovkou zkušeného, dlouholetého myslivce, učitele, lektora pana Vratislava Vítka, který se věnuje prvnímu učebnímu okruhu:  Myslivecké tradice.
              Přejeme novým zájemcům o vstup do naší milé myslivecké rodiny mnoho úspěchů při studiu. Ať je učení o krásách myslivosti baví a hřeje na duši a těšíme se na všechny u závěrečných zkoušek!
 
 „MYSLIVOSTI ZDAR!“
 
                                                       Text a foto: Daniela PalíkováZkoušky uchazečů o první lovecký lístek OMS Přerov 1. února 2020
 
V sobotu 1. února 2020 se konaly Zkoušky uchazečů o první lovecký lístek OMS Přerov v historické budově Střední školy zemědělské v Přerově.
Dostavilo se 17 uchazečů.

              Složení zkušebního senátu:
Předseda: Zdeněk GLAUDER, místopředseda: Josef HRDLIČKA, členové: Vratislav VÍTEK, Ing. Vladimír ZAVADIL, Jindřich BĚLÍK, Tomáš KLVAŇA, Ing. Stanislav HEJNÍK, Ing. Vladimír VELICKÝ, Ing. Ladislav ZDRÁHALA.
Slavnostní zahájení v rozlehlé vstupní hale proběhlo za hudebního doprovodu Trubačů OMS Přerov. Zástupci senátu všechny účastníky přivítali, představili zkušební komisi, sdělili organizační pokyny a popřáli všem hodně štěstí a pevné nervy.
Poté se adepti rozešli k příslušným zkoušejícím, kde si vylosovali okruh otázek k danému předmětu, připravili se, a pak své znalosti prezentovali.
Někdo trému zvládal lépe, někdo hůř, ale studenti byli opravdu dobře nachystaní.
A i když měl někdo menší problém s vyjadřováním, zkušení lektoři ho podpořili a informace potřebné ke složení zkoušky od něj vyzvěděli. Na závěr se zpracovaly výsledky a dokumentace.
Po celou dobu bylo nachystáno bohaté občerstvení, které zajistili sami uchazeči.
Zkoušky byly velmi dobře organizačně zajištěny a také výborně dopadly. Všech sedmnáct uchazečů zkoušky úspěšně dokončilo, sedm dokonce s vyznamenáním! Odnesli si Potvrzení o vykonaných zkouškách z myslivosti a drobné upomínkové předměty a hlavně dobrý pocit sami ze sebe. Nejlepším uchazečem byl vyhlášen MUDr. Theodor KABILKA. Blahopřejeme přezkušovaným, že přípravu nepodcenili a snažili se nabyté vědomosti „prodat“ a velice si vážíme profesionálního přístupu členů zkušebního senátu.


Všem, kteří se na akci jakkoli podíleli, srdečně děkujeme!
„MYSLIVOSTI ZDAR!“
 
                            Text a foto: Daniela Palíková


Vážení myslivci a přátelé myslivosti!
 
 
Okresní myslivecký spolek Přerov, připravuje v roce 2021 kurz myslivosti, pro zájemce o získání loveckého lístku. Přihlášku lze vyzvednout v kanceláři spolku, nebo je ke stažení v přiloženém souboru.  (uzávěrka přihlášek je 31. 12. 2020).
Kurz uchazečů o 1. Lovecký lístek bude započat v měsíci únoru 2020.
 
                                               Cena kurzu je 5 000,- Kč.
 
Zkoušky z myslivosti pořádá ČMMJ OMS Přerov na základě "Pověření č.2/2002" vydaného Ministerstvem zemědělství ČR a podle Směrnice k organizování zkoušek ČMMJ. Úspěšné složení zkoušky z myslivosti je jednou z podmínek pro vydání loveckého lístku v ČR.

 
Kurz  2021/2022 bude zahájen v měsíci únoru 2020.
Pro kurz 2021/2022 budou platné nové výukové osnovy, které v průběhu kurzu budou zpracovány a veřejně vyvěšeny.
Informovat přihlášené o průběhu kurzu budeme začátkem měsíce ledna 2021!


Kurz má část teoretickou a praktickou. Teoretickou přípravu zajišťuje OMS Přerov v průběhu měsíce února až března 2021. Přednášky probíhají v sobotu od 8.00 hod. s polední přestávkou. Přednáší se celkem 74 hodin. Učební látka je rozvržena do sedmi zkušebních předmětů (vyhláška MZeČR č.244/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 350/2003 Sb. §21-§24):
I. skupina
1. dějiny lovectví a myslivosti a myslivecké spolkové činnosti
2. význam myslivosti, myslivecká kultura, myslivecká etika
3. osobnost myslivce, myslivecká mluva, myslivecké zvyky a tradice.
II. skupina
1. právní předpisy o myslivosti, o zbraních a střelivu, o ochraně přírody a krajiny, veterinární předpisy, předpisy o ochraně zvířat proti týrání, právní předpisy Evropské unie a mezinárodní úmluvy týkající se myslivosti,
2. řízení myslivosti,
3. plány mysliveckého hospodaření a myslivecká statistika
III. skupina
Myslivecká zoologie a biologie zvěře (znalost hlavních rozpoznávacích znaků zvěře a způsobu jejího života)
IV. skupina
1. chov zvěře (včetně umělého chovu zvěře a základní technologie),
2. péče o zvěř (včetně přikrmování zvěře, výstavby a údržby mysliveckých zařízení),
3. ekologie a ochrana přírody, ochrana zvěře a zlepšování životního a přírodního prostředí zvěře, předcházení škodám působených zvěří, vztah k ostatním volně žijícím živočichům, etologie její využití v myslivecké praxi a pohoda zvěře
V. skupina
1.  myslivecká kynologie (znalost plemen a skupin loveckých psů, řádného chovu, výchovy a výcviku, vedení a použití loveckých psů),
2. nemoci loveckých psů (příznaky nemocí a jejich léčení)
3. nemoci zvěře (znalost nejdůležitějších nemocí zvěře, předcházení nemocím a jejich léčení
VI. skupina
1. lovecké zbraně, střelivo, pomůcky a zařízení (pravidla jejich používání a bezpečnostní opatření)
2. základy první pomoci při úrazech při provádění práva myslivosti
VII. skupina
1. způsoby lovu zvěře včetně odchytu a lovecká pravidla
2. lovecké stopařství
3. ošetřování zvěřiny, úprava a hodnocení loveckých trofejí.
Praktická příprava: současně se zahájením teoretické přípravy probíhá i praktická příprava uchazeče o zkoušku z myslivosti v délce 1 roku, a to:
  • výcvik v zacházení se zbraní a střelba  na schválených střelnicích v okrese Přerov pod vedením zkušebního komisaře, na přání účastníků kurzu OMS Přerov zajistí i školení a dohodne uspořádání zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu.
  • praktická příprava v honitbě - cílem této přípravy je seznámit se s činností a úkoly myslivce v průběhu celého mysliveckého roku v konkrétní honitbě pod vedením zkušeného myslivce. Respektujeme přání účastníka kurzu vykonávat praktickou přípravu v honitbě, ke které má osobní vztah a její uživatel s tím souhlasí.
  • praktická příprava na akcích pořádaných OMS Přerov - cílem této přípravy je seznámení se v praxi s přípravou a průběhem akcí kynologických, střeleckých, mysliveckých a  kulturních   (jedná se např. o zkoušky z výkonu loveckých psů, střelecké přebory a soutěže, hodnocení trofejí a podobně).
Na dobu přípravy ke zkoušce z myslivosti sjednává OMS Přerov pojištění odpovědnosti (výcvik se zbraní) a úrazové pojištění účastníků kurzu myslivosti.
Konzultace adeptů kurzu proběhnou před závěrečnou zkouškou dle vzájemné domluvy v budově OMS Přerov.
Pro zahájení kurzu je třeba 15-ti přihlášených uchazečů.