Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Příbram
 
Pozadi
OMS Příbram
Adresa: Čs. armády 12 , Příbram , 261 01
Telefon:318 624 445
Email:myslivci@pb.cz
Web:www.myslivost.cz/omspribram
Jednatel:Ing. Zdeněk Dubský
Předseda:Vratislav Cíza
  
Úřední hodiny
Po:07.30 - 15.00
Út:07.30 - 14.30
St:07.30 - 17.00
Čt:07.30 - 14.30
Pá:07.30 - 13.00
   
IČO:67777635
Účet:520440309 / 0800
Banka:Česká spořitelna, a.s. Příbram
Sestavuji aktuální kalendář ...
 
Domů


Úvodní strana okresního mysliveckého spolku


Okresní myslivecký spolek ČMMJ Příbram má sídlo u vlakového a autobusového nádraží. Sídlí ve vlastním domě.

Adresa:                                           
OMS ČMMJ Příbram z.s. 
ČS. armády 12
261 01 Příbram 

Adresa-OMS.jpg


    Kapacita zasedací místnosti je 50 míst. Část domu je komerčně využita, takže nejsme plně ekonomicky závislí na členských příspěvcích, což nám umožňuje zajišťovat vedle běžných činností vyplývajících ze Stanov ČMMJ i řadu netradičních činností pro členy ČMMJ, uživatele honiteb i honební společenstva.Poslání Českomoravské myslivecké jednoty

a/ podporuje rozvoj myslivosti a spolupracuje se státními orgány na úkolech, které tyto orgány plní v myslivosti, s výzkumnými ústavy a s jinými institucemi na řešení výzkumných úkolů a zavádění výsledků vědy a výzkumu do myslivecké praxe
b/ podporuje chov a ochranu zvěře, zazvěřování honiteb, výrobu, nákup a prodej krmiv a léčiv vhodných pro zvěř
c/ provozuje voliérové chovy zvěře, odchyt, nákup, zpracování a prodej zvěřiny
d/ pečuje o rozvoj myslivecké kynologie a sokolnictví, organizuje a provádí zkoušky lovecké upotřebitelnosti psů a sokolnické zkoušky podle pověření MZe a vnitřních prováděcích předpisů k nim vydaných, provozuje výcviková kynologická zařízení
e/ pečuje o rozvoj loveckého střelectví, organizuje střelecké soutěže podle vnitřního prováděcího předpisu, organizuje a provádí výuku a výcvik ve střelbě ze zbraní, provozuje střelnice, poskytuje svým členům bezplatné poradenství v souladu s posláním ČMMJ 
f/ podporuje zájmové činnosti členů týkající se myslivosti
g/ působí na soustavný růst odborné a společenské úrovně svých členů, dbá o zachování mysliveckých zvyků a tradic, vede členy k ochraně přírody a k účasti na akcích s ní spojených
h/ propaguje myslivost
i/ vydává odborné monografie a časopisy, názorné pomůcky a propagační materiál
j/ sjednává pojištění vztahující se k činnosti ČMMJ a jejích členů a účastní se likvidace pojistných událostí
k/ organizuje a provádí odborné kurzy, zkoušky z myslivosti a zkoušky pro myslivecké hospodáře podle pověření MZe a vnitřních prováděcích předpisů k nim vydaných
l/ získává a organizuje mládež pro činnost v ČMMJ
m/ spolupracuje se zahraničními mysliveckými organizacemi nebo fyzickými osobami
n/ plní další úkoly na základě pověření nebo na podkladě právních předpisů
o/ vystavuje potvrzení pro členy ČMMJ, kteří chtějí provozovat myslivost v zemích EU a zemích EHP o pojištění odpovědnosti
Netradiční činnosti Okresního mysliveckého spolku ČMMJ Příbram

a/  vydávání ročních Přehledů o stavu a vývoji chovu a lovu zvěře spárkaté i drobné na okrese Příbram, včetně zdokumentování škod způsobených zvěří v honitbách
b/  poradenskou činnost při čerpání dotací na podporu mysliveckého hospodaření v honitbách podle nařízení vlády 30/2014 Sb. 
c/  vydává pravidelně Oběžníky Okresního myslievckého spolku ČMMJ Příbram za účelem informování členů ČMMJ, na základě Dohody o spolupráci s uživateli honiteb
d/  prostřednictvím uživatelů honiteb umožňuje hromadné vybírání členských příspěvků a pojištění v místě provozování myslivosti
e/  všem nezapojeným členů v MS zasílá v předstihu upozornění na končící platnost členství v ČMMJ a pojištění zákonné odpovědnosti při provozování myslivosti, včetně podávání aktuálních informací
f/  zajišťuje pro uživatele honiteb semináře prohlížitelů ulovené zvěře, za účelem získání odborné způsobilosti k osvědčování nezávadnosti ulovené zvěře a jejímu následnému prodeji konečnému spotřebiteli

g/ teoretická příprava členů ČMMJ na výkon funkce myslivecké stráže (předpisy, pravomoci, pokuty apod.)
h/ pomoc držitelům honiteb při uvádění honiteb do souladu se zákonem č. 449/2001 Sb. o myslivosti
i/ kompletní dokladové zpracování návrhu na stanovení jakostních tříd honiteb, minimální a normované stavy zvěře pro honitbu, věkovou skladbu populace, KOP, souhrnné počty jedinců v honitbě, podle vyhl. 491/2002 Sb.

 

 
Počasí radar