Českomoravská myslivecká jednota, z.s., PROSTĚJOV
 
Pozadi
PROSTĚJOV
Adresa: Pod Kosířem 16 , Prostějov , 796 01
Telefon:724 033 009
Email:vostmysli@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsprostejov
Jednatel:Jiří Procházka 724033009
Předseda:Jan Toman 725131095
  
Úřední hodiny
Po:8.00 - 16.00
Út:8.00 - 16.00
St:8.00 - 16.00
Čt:8.00 - 16.00
Pá:8.00 - 14.00
   
IČO:67777619
Účet:255710725/0300
Banka:Poštovní spořitelna


SMUTEČNÍ 

OZNÁMENÍ


Honitby OMS Prostějov

>DOKUMENTY KE STAŽENÍ NÍŽE POD TEXTEM


Mapa honiteb okresu Prostějov
  - pro zvětšení klikněte na obrázek


Seznam honiteb okresu Prostějov

ORP Konice

pro zvětšení klikněte na tabulku                          

ORP Prostějov

pro zvětšení klikněte na tabulku
   

 


 


 

aktuální metodika -

Prevence a snižování škod působených zvěří

a na zvěři při zemědělském hospodaření


 


 
 

Stanovisko Ministerstva zemědělství
k posuzování prokazování odborné způsobilosti k výkonu rybářského práva a k výkonu práva myslivosti v době nouzového stavu

(vyhlášeného Usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro územní České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky)

Z důvodu omezení pohybu osob i činnosti řady institucí ze zdravotních důvodů se doporučuje aplikovat následující postup:

1.     Prokazování odborné způsobilosti k výkonu rybářského práva

Osoby, jimž skončila platnost rybářského lístku po dni 1. března 2020, mohou během nouzového stavu na území České republiky vykonávat rybářské právo (lovit ryby) a prokazovat odbornou způsobilost k výkonu rybářského práva i nadále tímto neplatným dokladem.

2.     Neprojednání přestupků na úseku státní správy rybářství

Příslušné správní orgány (včetně rybářské stráže) upustí od projednání přestupků, jejichž skutkovou podstatou je porušení povinnosti mít u sebe platný rybářský lístek podle § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), a došlo k nim po 1. březnu 2020.

3.     Prokazování odborné způsobilosti k výkonu práva myslivosti

Osoby, jimž skončila platnost loveckého lístku po dni 1. března 2020, mohou během nouzového stavu na území České republiky vykonávat právo myslivosti (lovit zvěř) a prokazovat odbornou způsobilost k výkonu práva myslivosti i nadále tímto neplatným dokladem.

4.     Neprojednání přestupků na úseku státní správy myslivosti

Příslušné správní orgány (včetně myslivecké stráže) upustí od projednání přestupků, jejichž skutkovou podstatou je porušení povinnosti mít u sebe platný lovecký lístek podle § 46 odst. 1 zákona č. 499/2001 Sb., o myslivosti, a došlo k nim po 1. březnu 2020.

Uvedená opatření lze aplikovat pouze po dobu trvání nouzového stavu.

Ministerstvo zemědělství současně upozorňuje příslušníky rybářské stráže a myslivecké stráže na stanovisko Ministerstva vnitra ze dne 20. 3. 2020 (Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu), podle kterého občané, u nichž v občanském průkazu nebo v cestovním pase skončila doba platnosti těchto dokladů po dni 1. března 2020, mohou na území České republiky prokazovat svoji totožnost i nadále těmito neplatnými doklady.  Je-li občan držitelem alespoň jednoho platného dokladu (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz) upřednostňuje se prokazování totožnosti některým z těchto stále platných dokladů. Ministerstvo zemědělství doporučuje strážím, při užití jejich oprávnění požadovat od kontrolovaných osob prokázání jejich totožnosti, aplikovat stanovisko Ministerstva vnitra. 
Změny provozů všech pracovišť SVS

Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje, že v rámci aktuálního nouzového stavu upravila a sjednotila úřední hodiny všech svých pracovišť v krajských městech. Až do odvolání byly úřední hodiny pro všechny krajské veterinární správy, Městskou veterinární správu SVS v Praze i Ústřední veterinární správu SVS stanoveny na pondělí a středu od 9.00 do 12.00.

Zároveň upozorňujeme, že aktuální opatření v žádném případě nezpůsobila zastavení příjmu vzorků k povinnému vyšetření ulovené zvěře vnímavé na trichinelu. Krajské veterinární správy i nadále zajišťuji příjem vzorků a jejich předávání svozovým linkám Státních veterinárních ústavů.

Vzorky je možné jednotlivým krajským veterinárním správám odevzdávat minimálně ve výše uvedených úředních hodinách. Pracoviště v krajských městech mimo uvedené úřední hodiny a na inspektorátech přijímají vzorky do schránek a boxů pro příjem vzorků (tam kde tento systém fungoval i před vyhlášením nouzového stavu). Ve všech ostatních případech je nezbytné se předem telefonicky domluvit.

Kontakty na jednotlivá pracoviště SVS jsou k dispozici na webu SVS. Po této telefonické domluvě je nastaven režim tak, aby cizí osoby nevstupovaly do budov a budou přijímány vzorky i mimo úřední hodiny. Státní veterinární ústavy vyšetřování vzorků provádí v rámci svých možností, jako při běžném provozu. SVS nestanovila žádné omezení lovu zvěře vnímavé na trichinelu.

https://www.svscr.cz/upozorneni-pro-verejnost-zmeny-v-provozu-svs-v-souvislosti-s-nouzovym-stavem/

https://www.cmmj.cz/zmeny-provozu-vsech-pracovist-svs/

  

Změna režimu odborů pro zbraně

Ministerstvo vnitra omezilo činnost odborů pro zbraně a střelivo Policie ČR. Agendu těchto odborů nepovažuje za neodkladné úřední záležitosti. U všech lhůt dle zákona o zbraních lze prominout nedodržení.

Přepážky odborů Služeb pro zbraně a bezpečnostní materiál budou uzavřeny. S policisty lze komunikovat elektronicky. Neodkladné záležitosti lze řešit individuálně. V případě elektronické komunikace běžným emailem (bez podpisového certifikátu) vyzvou policisté žadatele k podepsání podání po skončení mimořádných opatření a prominou mu nedodržení lhůty. K úhradě správních poplatků budou policisté vyzývat. Správní poplatky nehraďte hotově s korespondenčními podáními, takové úhrady nelze přijmout.

Jsou pozastaveny zkoušky odborné způsobilosti. Uchazeči, kteří měli opakovat praktickou část zkoušky, k tomu budou vyzváni po skončení mimořádných opatření.

Pokud platnost vašeho zbrojního průkazu končí za méně než 6, ale více než 3 měsíce, doporučuje ministerstvo posečkat s podáním žádosti. Pokud platnost vašeho ZP končí za méně než 3 měsíce, podejte žádost elektronickou či korespondenční cestou i bez nutných dokladů (potvrzení o zdravotní způsobilosti, fotografie a podobně). Policie vás následně vyzve k doplnění. Pokud platnost vašeho ZP skončí, policie vám nový ZP vydá po doplnění žádosti po skončení mimořádného opatření se zpětnou platností.

Registraci zbraní řešte s policisty telefonicky. K předložení zbraně budete vyzváni až po skončení mimořádných opatření. Ohlášení převodu zbraně a odevzdání průkazu zbraně lze provést korespondenčně. U registrace a ohlášení převodu lze následně prominout nedodržení lhůt.


https://www.cmmj.cz/zmena-rezimu-odboru-pro-zbrane/


 
 

Současná opatření nezakazují výkon práva myslivosti

Ministerstvo zemědělství na základě dotazů veřejnosti sděluje následující:

Výkon práva myslivosti

Výkon práva myslivosti, zejména individuální lov, péče o zvěř a nezbytné provozní povinnosti uživatelů honiteb jsou v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.

Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě.

Společné lovy, stejně jako jakékoli shromažďování myslivců z jiných důvodů (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o zvěř a výkon práva myslivosti – lov zvěře, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich. Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena.

Výkon rybářského práva

Výkon rybářského práva, zejména individuální lov a plánované zarybňování, včetně využití hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně jako zajištění výtěru ryb a chovu ryb v rybochovných zařízeních či dalších provozních činností je v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.

Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě.

Společné lovy (např. rybářské závody), stejně jako jakékoli shromažďování rybářů z jiných důvodů (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o ryby (zvířata) a jejich lov, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich; s výjimkou hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně i jako dalších provozních činností v chovu ryb. Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena.

Včelařství

Péče o včelstva – včelařství je v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.

Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě.

Jakékoli shromažďování (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o včely a jejich chov, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich. Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena.


https://www.cmmj.cz/soucasna-opatreni-nezakazuji-vykon-prava-myslivosti/ 
  

Vážení přátelé,

Českomoravská myslivecká jednota se stala partnerem projektu Ukliďme Česko. Dovolte mi Vás požádat o pomoc s rozšířením povědomí o tomto projektu mezi Vašimi členy, mysliveckými spolky ve Vašem okolí, a mezi mysliveckými kroužky. Ti všichni se můžou registrovat jako organizátoři úklidů na webu projektu (https://www.uklidmecesko.cz/zapojitse/organizator/).

Jako organizátora v případě zapojení do akce prosím uvádějte Českomoravskou mysliveckou jednotu.

Proč? Protože pak budeme vidět. Momentálně jsme v očích veřejnosti a často i médií těmi, kdo jen střílí, aby si naplnili mrazák. Pojďme tedy společně ukázat to, co opravdu děláme – my myslivci jsme hospodáři v krajině. Trávíme desítky hodin brigádami, úklid lesa je náš denní chléb. Stejně jako další činnosti spjaté s ochranou přírody a krajiny je pro nás vlastně takovou samozřejmostí, že už se jím ani nechlubíme. Je třeba začít!

 

Uložte si prosím do diářů, naplánujte si úklidové brigády na dvě konkrétní data. Tím, že 4. dubna a 19. září vyrazíme spolu s ostatními dobrovolníky uklízet černé skládky a další nepořádek jako zástupci naší organizace a české myslivosti, ukážeme jen zlomek toho, co běžně děláme pro krajinu. Rádi bychom, aby mapa Ukliďme Česko svítila zeleně – symboly dobrovolníků, organizovanými přes ČMMJ. Třeba tak pomůžeme změnit názor na myslivost a myslivce alespoň u části naší veřejnosti.

 

Prosím Vás proto o součinnost. Rozešlete leták na své kontakty z řad mysliveckých spolků, členů Vašich OMS a mysliveckých kroužků, které u Vás působí. 

Podrobnosti a další postup naleznete na www.cmmj.cz/uklid anebo v přiloženém letáku, případně na mailu naší koordinátorky Lucie Kolouchové(lucie.kolouchova@cmmj.cz.)

 

Upoutávku k projektu najdete zde: https://www.youtube.com/watch?v=bjYvlampPI0

 

Děkuji,

 

 

S pozdravem „Myslivosti zdar!“

 

Lucie Kolouchová

tajemník kulturně – propagační komise

 

+420 221 592 965

+420 723 910 671

 

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.

Lešanská 1176/2a

141 00 Praha 4

www.cmmjcz


 


  

Dobrý den,

Žádám všechny OMS aby oslovily uživatele honiteb s objednávkou záchrany srnčat pro jaro 2020.

V příloze zasílám pro osvěžení paměti loňský článek z časopisu Myslivost. Tato metoda zachránila již v loňském roce stovky srnčat a od všech uživatelů honiteb, kteří tuto metodu záchrany srnčat využili jsou hlášeny výborné výsledky a prakticky stoprocentní účinnost.

Protože loni jsme začínali poměrně pozdě a navíc pak v situaci, kdy mnoho uživatelů žádalo dodávku ihned a my nebyli schopni velké množství realizovat, žádám již nyní o sběr objednávek od uživatelů honiteb.  Včasné objednání nám také umožní minimalizovat náklady na dopravu – za určitých podmínek jsme schopni dovézt za cenu nafty.

 

Zároveň sděluji, že ceny pro letošní rok zůstávají na stejné úrovni jako v roce loňském.

 

To samé platí i pro pachové ohradníky HAGOPUR.

 

Myslivosti zdar!   

 

       Ing. Miloš Fischer, MBA

       jednatel Myslivost, s.r.o.

           tel. : 733 785 798

           www.myslivost.cz

             

 


ČLÁNEK Z ČASOPISU MYSLIVOST - ZDE


  

Všechny vás zdravím!

 

V příloze posílám tři dokumenty: informace ke svozu trofejí, předávací protokoly OMS/majitel a OMS/ČMMJ.

 

 

            Dále informuji, že dnes byla vydána nová verze Evidence myslivosti 7.13, která obsahuje i úpravy v oblasti hodnocení trofejí.

 

Pro základní hodnocení trofejí na jednotlivých OMSech je nutné použít tuto verzi, neboť byla upravena i funkce pro export dat k jejich sehrání na svozových místech.

 

Instalace nové verze nemá vliv na již pořízená data a uživatelé se tedy nemusí obávat, že by přišli o dosud provedená hodnocení.

           

Kontakt na pana Janečka v případě potíží s SW Yamaco:

 

tel.: +420 731 616 511
 

               

 

Bc. Štěpánka Fišerová
tajemník střelecké komise a myslivosti

tel: +420 604 564 393
e-mail: stepanka.fiserova@cmmj.cz


Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Lešanská 1176/2a
141 00 Praha 4
www.cmmj.cz


 

INFORMACE PRO OMS

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PRO OMS - LOVEC

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PRO OMS ČMMJ TROFEJE


 


  

SVS ruší zákaz antiparazitik

Státní veterinární správa (SVS) k 31. 12. 2019 zruší mimořádná veterinární opatření vydaná v závěru minulého roku, která zakazovala myslivcům v České republice používání přípravků proti parazitům u spárkaté zvěře. Změna vyplývá z nařízení zveřejněného na úřední desce SVS. Uživatelé honiteb s prokázaným výskytem parazitů u spárkaté zvěře v posledním roce budou po splnění s tím souvisejících povinností moci v únoru 2020 provést ošetření tak, jak tomu bylo před zákazem.

Uvedený zákaz souvisel s výskytem afrického moru prasat v ČR a s tím, že bylo nutné maximálně podpořit lov prasat divokých. V honitbách, kde byla antiparazitika používána, byla totiž na několik týdnů znemožněna konzumace zvěřiny včetně masa z divočáků. Existovaly proto obavy, že v důsledku této skutečnosti by v těchto oblastech klesl odlov černé zvěře, což se však následně nepotvrdilo. V odůvodněných případech bylo možno získat od SVS ze zákazu výjimku. O její udělení zažádalo zhruba šest desítek mysliveckých sdružení.

Podmínky pro použití antiparazitik v roce 2020 jsou uvedeny v nedávno zveřejněném dokumentu Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2020. Použít přípravky proti parazitům v příštím roce bude moci uživatel honitby, který doloží pozitivní výsledek parazitologického vyšetření provedeného v posledních dvanácti měsících.

Uživatel honitby, který se rozhodne antiparazitární přípravky použít, musí o svém záměru písemně informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu (KVS) a to nejpozději do 10. 1. 2020. Nejedná se o žádost, která by podléhala schválení KVS, pouze o oznámení, které KVS zaeviduje. Použití antiparazitik je v příštím roce možné pouze v termínu od 3. února do 23. února.

Před aplikací antiparazitárních přípravků je uživatel honitby povinen informovat o plánované akci všechny uživatele sousedních honiteb včetně přeshraničních. Od roku 2021 budou platit pro používání antiparazitik přísnější pravidla. Jejich použití budou uživatelé honiteb muset doložit výsledkem monitoringu parazitóz provedeného v předchozím roce u stanoveného procenta ulovené zvěře.

ODKAZ ZDE - 

https://email.seznam.cz/htmlframe/1iPN92SPo7NHW-tZo92smfva9zV_ZFfTuoydLoONFcnmf_ZidasQhDTr-KMAdlcvagMWhX8

 


  

Dobrý den,
 
blíží se konec roku a tak je možné zaslat na OMS Prostějov návrhy na vyznamenání.  Návrhy zašlete, prosím, nejpozději do 31.12.2019.
Přikládám směrnici, pro oživení podmínek udělení vyznamenání. Pokud někdo potřebuje zjistit, jaká vyznamenání již dotyčný člen má, rád poradím. 

 

 

 

Děkuji za spolupráci 

 

Jiří Procházka  jednatel  OMS Prostějov 

VYZNAMENÁNÍ ČMMJ -

SMĚRNICE K VYZNAMENÁNÍ

+ TISKOPISY V TEXTUEVIDENČNÍ LIST KE STAŽENÍ - ZDE

 

https://www.cmmj.cz/vyznamenani/  

Nová rubrika „Zvěřina“ včetně nové příručky pro lovce na webu SVS

 https://www.svscr.cz/nova-rubrika-zverina-vcetne-nove-prirucky-pro-lovce-na-webu-svs/

Rádi bychom informovali především uživatele honiteb a oprávněné účastníky lovu, že v sekci Potraviny na internetových stránkách Státní veterinární správy nově vznikla samostatná rubrika Zvěřina. Na jednom místě nyní lovci naleznou potřebné informace k laboratornímu vyšetřování divokých prasat na trichinely, aktualizované údaje o počtu provedených vyšetření, ale také například novou příručku pro lovce a v ní praktické informace o tom, jak mohou uplatnit ulovenou volně žijící zvěř na trhu a o povinnostech, které je třeba ve vztahu k uvádění zvěřiny na trh splnit. Rubrika bude průběžně aktualizována o další informace ve vztahu ke zvěřině. 

 

 
  

Vážený pane předsedo, pane hospodáři,

 

dovoluji si Vás požádat o pomoc a spolupráci při distribuci „Souhlasu se zpracováním kontaktních údajů“ ve vztahu k údajům o držitelích zbrojního průkazu vedených v Centrálním registru zbraní s odkazem na GDPR. Tento souhlas umožní Policii ČR, Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál mít u jednotlivých držitelů zbrojního průkazu uvedeny kontaktní údaje a to tel. číslo a emailovou adresu (email je důležitější). Tyto kontaktní údaje slouží k upozornění jednotlivých držitelů o blížící se době skončení platnosti zbrojního průkazu nebo lékařské prohlídky u držitelů zbrojního průkazu skupiny D.

 

Z uvedeného důvodu Vás tímto žádám o předání formuláře členům Vašeho sdružení. Vyplněný a podepsaný formulář lze doručit osobně nebo poštovní přepravou na Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Prostějov, Aloise Krále 2655/3, popř. oskenovaný na E-mail: krpm.oszbm.pv.podatelna@pcr.cz.

 

Děkuji za předání této zprávy co možná největšímu počtu Vašich kolegů, držitelů zbrojních průkazů. V případě dotazů je možné mě kontaktoval na níže uvedeném emailu a tel. čísle.

 

 

S pozdravem a přáním krásného dne

 

por. Bc. Pavel Spurný
komisař

+420 974 781 300

pavel.spurny@pcr.cz

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
odbor služby pro zbraně a bezp. materiál
oddělení správního řízení Prostějov


Třída Kosmonautů 189/10
771 36 Olomouc

FORMÁT WORD

FORMÁT PDF

FORMÁT PNG 
 
Vážení přátelé myslivosti,

 

prosím vás o vyplnění krátkého anonymního dotazníku k diplomové práci na České zemědělské univerzitě v Praze, která se zabývá stavem venkovské krajiny a možných agroenvironmentálních opatření pro její obnovu. Výsledky budou prezentovány a mohou pomoci ke zlepšení stavu naší krajiny.

odkaz na dotazník:
 

Děkuji za ochotu a váš čas

 

Myslivosti zdar!

 

 Bc. Aleš Řezníček


 


 
Dobrý den,

moc bychom Vás chtěli poprosit o spolupráci při vytváření obsahu našich
mysliveckých zpráv.

Zašlete nám zprávu z akcí, které jste uspořádali, případně chystáte –
plesy, hony, oceňování, zkoušky, přehlídky

Spolkový život – schůze, brigády, nová políčka, krmelce, kazatelny;
výročí členů

Zajímavé úlovky

Může jít i o věci, které vám připadají malé, ale se kterými se určitě
rádi pochlubíte.

Budeme rádi, pokud ke zprávě přiložíte i jednu dvě fotografie.

Uvidíte, bude vám to dělat radost!


Prosím o odpověď, že jste zprávu dostali a zda máte zájem o spolupráci.

Děkuji.


Patricie Stránská
Hunter TV


 

Vážení,

rádi bychom v příštím roce předstihli média, která se na nás průběžně obracejí v rámci aktuálních /sezónních témat, která se týkají myslivosti a chtějí za nás myslivce vyjádření. Některá témata bychom chtěli zpracovat s dostatečným předstihem a novinářům předávat za ČMMJ s co největší objektivností a  odborností se záměrem vytvářet pozitivní obraz myslivosti. Zlepšit povědomí o myslivcích a jejich záslužné celoroční činnosti pro přírodu a společnost.

 

Cílem je představit činnost Okresních mysliveckých spolků a jejich členů, myslivce a myslivost ve zcela jiném světle a jiných souvislostech, než s jakými bývá tradičně spojována. Návrhem je představit myslivce jako ochránce původní přírody a hospodáře v této krajině.  Rozpínavost civilizace stále více vytlačuje přírodu. Živočichům ubývá životní prostor i možné přirozené zdroje potravy. Lidé touží v masovém měřítku po výletech do přírody, sportu a pohybu v přírodě buď pěšky, nebo na nejrůznějších dopravních prostředcích. Tím vším vstupují do přirozeného domova zvěře a narušují její život.

Myslivec bude prezentován jako zastánce tradičního vztahu k přírodě, ochránce její rozmanitosti a bohatství, které je jedním z našich nejcennějších bohatství. 

V tomto směru lze velmi dobře využít aktuálních témat, jako jsou škody na zvěři během senosečí, kdy lze předvést, jak se myslivci snaží zachránit co nejvíce mláďat. Z odborného hlediska také nezbytná pomoc myslivců při africkém moru prasat. Myslivec může být představen jako ten, kdo respektuje přírodní cykly a chrání zvěř, zejména na jaře, kdy se rodí mláďata nebo v zimě, kdy každým pohybem ztrácí zvěř energii, kterou nemá kde doplnit. Výsledný dojem, o který usilujeme, je představit myslivce nikoli jako vraha, ale hospodáře, ochránce.

S tímto zaměřením lze komunikovat i další aktuální témata, která nás jako myslivce trápí, tedy otázku diversifikace krajiny, dominující velkoplošné zemědělské produkce řepky a kukuřice, což má dopady na rovnováhu v přírodě. Téma je vysoce celospolečensky aktuální v souvislosti s otázkou (ne)zadržování vody a hrozícím suchem. 

 

Viz níže zasílám návrh témat a budu velice ráda za další vaše podněty, zkušenosti, komentáře a případně konkrétní činy, odborníky na danou problematiku, myslivce, kteří by nám mohli za jednotlivé regiony poslat informace, spolupracovat a spolupodílet se na tvorbě pozitivní prezentace myslivosti. Kontakty na myslivecké osobnosti z vašeho okolí. Samozřejmě uvítám i regionální zástupce, kteří by byli schopni vystupovat na TV obrazovce a uměli se za nás myslivce reprezentativně vyjadřovat. Tím podněcuji i mladé tváře.

 

 

Např. návrhy

Březen: chovatelské přehlídky, jarní svody psů,

čištění studánek, pramenů a toku, zlepšení přístupů k čisté vodě,

končí starý myslivecký ro a začíná novy – ochrana mláďat před toulavými psy a kočky

Květen: záchrana srnčat před senosečí

Červenec: zavážení vody do lesa / obnova tůní a mokřad

Říjen: udržování stavů zvěře

Prosinec: přikrmování zvěře, intenzivní péče o zvěř

 

Forma: rozhovory, odborné články na dané téma

 

 

Předem děkuji za spolupráci

 

Bc. Andrea Güttlerová

PR specialista

+420 727 828 739

 

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Lešanská 1176/2a
141 00 Praha 4
www.cmmj.cz


 
  

V KANCELÁŘI OMS PROSTĚJOV

JSOU JE JIŽ MOŽNO K ZAKOUPENÍ

STOLNÍ A NÁSTĚNNÉ KALENDÁŘE

NA ROK 2020 !  

NAVRHOVANÉ ZMĚNY DOBY

LOVU ZVĚŘE - ZDE


  

LETÁK - DOPORUČENÍ

MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ


  

Vážení uživatelé honiteb, myslivečtí hospodáři,

při vyplňování objednávek na laboratorní vyšetření na veterinární správě (zejména vyšetření na svalovce u divokých prasat) používejte celá čísla honiteb, viz . příloha.

 

S pozdravem

 

 

Ing. Michal Pojezný

odbor životního prostředí

Magistrát města Prostějova,

Školní 4, 796 01 Prostějov

tel.: 582 329 405

e.mail: michal.pojezny@prostejov.eu

 


ČÍSLA HONITEB  - ZDE

  

POSLANECKÁ  SNĚMOVNA 

NOVĚ SCHVÁLILA 

VYVLASTŇOVACÍ PŘÍLEPEK

ZÁKONA O MYSLIVOSTI

 

Školení mysliveckých hospodářů

Zveme Vás na školení mysliveckých hospodářů, které se uskuteční na čtyřech místech po republice.

Zástupce Policie ČR se dotkne témat bezpečnosti, novinek v legislativě, práv myslivecké stráže, způsobů a možností spolupráce, řešení krizových situací, 
nahrávek a jejich využití, vztahů s motorkáři, majiteli psů, koní, majiteli pozemků, 
uložení zbraní či srážek se zvěří.

Krajská veterinární správa pohovoří o zásadách bezpečnosti, manipulaci se zvěří, ukládání zvěře (kontrola, prohlížitelé, teploty...), přikrmování a medikaci zvěře, zoonózách či odevzdávání vzorků. Hosté ze Státní správy myslivosti pak o tématech chyb ve výkaznictví, způsobu zařazování honitby, normování zvěře, škodách zvěří a termínech hlášení, povolení k mimořádnému odlovu apod.

A konečně zástupce ČMMJ nabídne informace o navázaných organizacích ČMMJ, členských poplatcích, způsobech využití lokálních médií pro pozitivní prezentaci myslivosti, řešení krizových situací (návštěvníci lesa, ochránci přírody...), škodách způsobených zvěří a na zvěři a podobně.

Školení se uskuteční
4. 10. 2019 na Krajském úřadě v Jihlavě, Žižkova 1882/57.
Registrace do 20. 9. 2019.

18. 10. 2019 na Krajském úřadě v Plzni, Škroupova 1760/18.
Registrace do 4. 10. 2019.

14. 11. 2019 na Krajském úřadě v Olomouci, Jeremenkova 1191/ 40A.
Registrace do 31. 10. 2019.

5. 12. 2019 na Krajském úřadě v Liberci, U jezu 642/2A.
Registrace do 15. 11. 2019.

Prezence je vždy od 9.00 hodin, zahájení v 10.00 a předpokládané ukončení ve 14.00 hodin. Na školení se prosím registrujte emailem (stepanka.fiserova@cmmj.cz) nebo telefonicky (604 564 393) do uvedených termínů.

 

Bc. Štěpánka Fišerová
tajemník střelecké komise a myslivosti

tel: +420 604 564 393
e-mail: stepanka.fiserova@cmmj.cz


Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Lešanská 1176/2a
141 00 Praha 4
www.cmmj.cz

 

V Bílovicích byl dnes ráno 9.9.2019 nalezen větší pes, pravděpodobně ohař, dlouhosrstý, hnědé barvy, viz foto v příloze.


Ing. Miroslav Hochvald

 

starosta obce Bílovice-Lutotín

 

Tel.: 588 00 22 73 (kancelář v Lutotíně)

Mobil: 792 251 793

e-mail: starostabilovicelutotin@gmail.com
  

PETICE PROTI PLOŠNÉMU

ŠÍŘENÍ JEDU V KRAJINĚ


 
Dobrý den, 
oslovujeme Vás s nabídkou bezplatného závozu! 

V termínu 5.8.2019 - 15.8.2019 budeme zavážet zákazníky, kteří jsou na 
naplánované trase, do které spadáte také. Proto Vám zasíláme 
objednávkový formulář (ceník). V případě, že budete mít zájem o závoz, 
reagujte objednávkou na tento mail vyplněnou objednávkou v příloze. Nebo 
můžete volat na uvedený telefon na konci tohoto mailu. 
-- 
S pozdravem 

Lucie Štěpánková 

Tel: 724 291 330 
web: https://www.pacholek.cz/ 

EKOPLANT, s. r. o. 
Kolbenova 886/9a 
190 00 Praha 9 
IČ: 25719602


OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ KE STAŽENÍ - ZDE  

Krajská veterinární správa SVS pro Olomoucký kraj


již přijala všech 32 kusů lišek na proplacení


zástřelného


pro rok 2019. Pokud by samozřejmě došlo ke kontaktu


" podezřelé" lišky ( krotké, agresivní) se zvířetem


nebo člověkem, pak je důvod lišku vyšetřit,


ale bez vyplaceného zástřelného. 
 

 
 

ZÁPIS ZE SBORU ZÁSTUPCŮ

ZE DNE 8.6.2019


 
Vážení přátelé,

 

prosíme Vás o součinnost a rozeslání ankety myslivecké komise ČMMJ na myslivecké spolky ve Vaší působnosti se žádostí o vyplnění připravené ankety.

Anketa poslouží myslivecké komisi ČMMJ jako podklad pro vypracování statistiky.

 

Vyplněnou anketu, prosím, zasílejte na e-mail: cmmj@cmmj.cz do 30. 7. 2019.

 

Předem Vám děkuji a přeji všem příjemný pracovní týden.

 

Ivona Karlíková

 

 

 

Ivona Karlíková
asistentka jednatele

Tel: +420 221 592 961
Fax: +420 224 948 459
Email: ivona.karlikova@cmmj.cz 

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Lešanská 1176/2a
141 00 Praha 4

www.cmmj.cz

  

ANKETA PRO ČMMJ

ZDE


 


  

Dobrý den,

Školicí středisko SVÚ Praha pořádá ve dnech 12.-13.6.2019 školení osob způsobilých k vyšetření těl ulovené volně žijící zvěře, které je povinné pro všechny nové zájemce o prohlížitele zvěřiny. U tohoto termínu zbývá ještě několik volných míst a ty si vám dovoluji touto cestou nabídnout. Pro upřesnění přidávám další informace:  platby za školení se provádí při prezenci v hotovosti, prezence školení je v 8.00 hodin v místě konání. Pro snadnější dojezd přikládám i popis dopravních spojení. Parkování je možno v areálu SVÚ Praha zdarma, součástí ceny školení jsou i obědy a drobné občerstvení. Pro případné zájemce přikládám v příloze přihlášku, v případě zájmu vyplněnou přihlášku zašlete zpět na jednu z níže uvedených e-mailových adres.

Předem děkuji za váš zájem a těším se na další spolupráci

Ing. Jiří Chaloupka

vedoucí Školicího střediska SVÚ Praha

Sídlištní 136/24, Praha 6 - Lysolaje

e-mail: j.chaloupka.svua@svscr.cz, recepce.svua@svscr.cz

tel.: 220  921 869

GSM: 606 837 955, 602 319 438

www.svupraha.cz

 

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ - ZDE

DOPRAVNÍ SPOJENÍ KE STAŽENÍ - ZDE

 
MALÁ POMŮCKA :o)


 

NA SEKRETARIÁTU OMS JE MOŽNO

VYZVEDNOUT VYZNAMENÁNÍ PRO ČLENY

VAŠICH SPOLKŮ, O KTERÉ

JSTE SI POŽÁDALI .

 

 

PŘIHLÁŠKA VE FORMÁTU PDF


PŘIHLÁŠKA VE FORMÁTU WORD


PŘIHLÁŠKA VE FORMÁTU PNG  


 


  

 

PROSÍME ČLENY, KTEŘÍ PLATILI  4. 1. 2018 NA OMS
PROSTĚJOV ČLENSTVÍ - POJIŠTĚNÍ, ABY SI
ZKONTROLOVALI PRŮKAZ. NEDOPATŘENÍM SE
PLATBA PROVEDLA NA JINÉHO ČLENA - PRŮKAZKA JE VYSTAVENA NA JMÉNO PAN ABRAHÁM ALOIS Z LIPOVÉ. JE NUTNÉ PROVÉST OPRAVU.  STAČÍ ZAVOLAT JEDNATELI OMS JIŘÍMU PROCHÁZKOVI, OPRAVU PROVEDE A NOVÝ PRŮKAZ ZAŠLE POŠTOU.  JE TO NUTNÉ VZHLEDEM K TOMU, ŽE KDO MÁ NYNÍ TENTO NEPLATNÝ PRŮKAZ, NENÍ POJIŠTĚN NA SVÉ JMÉNO!!!

 

PROSÍME I FUNKCIONÁŘE, ABY SE PŘI SETKÁNÍ SE ČLENY TAKÉ ZEPTALI.  JINAK SE JEDNÁ O DOKLAD 22/2018.   

 

 

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI ! 

Přiložené dokumenty

 Evidence-lovu-a-spotreby-zvere (xls - 29,70 KB)
 Evidence-plomb (xls - 26,62 KB)
 Evidence-povolenek (xls - 29,18 KB)
 Objednavka-laboratorniho-vysetreni-divokych-prasat-2015 (doc - 224,77 KB)
 Povinnost-predlozit-ucetni-zaverku-a-vyrocni-zpravu (docx - 168,73 KB)
 Sazebnik-minimalnich-hodnot-upytlacene-zvere (pdf - 62,15 KB)
 Seznam-trofeji-za-dany-rok (doc - 1,45 MB)
 Tabulka-k-planu-spolecnych-lovu-zvere (doc - 57,86 KB)
 Vyhlaska-c-553-2004-o-podminkach,-vzoru-a-blizsich-pokynech-vypracovani-planu-mysliveckeho-hospodare (docx - 20,92 KB)
 vyhlaska-c-553-2004-priloha-1-plan-chovu-a-lovu-pro-zver-sparkatou (pdf - 280,31 KB)
 Vyhlaska-c-553-2004-priloha-2-plan-chovu-a-lovu-pro-zver-drobnou (pdf - 169,34 KB)
 Vyhlaska-c-553-2004-priloha-3-plan-lovu-ostatnich-druhu-zvere (pdf - 94,38 KB)
 Vyhlaska-c-553-2004-priloha-4-plan-pece-o-zver (pdf - 101,41 KB)
 Vyhlaska-c-553-2004-priloha-5-plan-spolecnych-lovu-zvere (pdf - 86,27 KB)
 Vyhlaska-c-553-2004-priloha-6-plan-poctu-loveckych-psu (pdf - 115,85 KB)
 Vyhlaska-c-553-2004-priloha-7-vysledky-scitani-zvere (pdf - 189,10 KB)
 Vyhlaska-c-553-2004-priloha-8-mesicni-hlaseni-o-plneni-planu (pdf - 94,03 KB)
 Vyhlaska-c-77-1961-o-hajeni-a-o-dobe-zpusobu-a-podminkach-lovu-nekteryh-druhu-zvere (docx - 22,63 KB)
 PLÁN


AKCÍ

OMS

PROSTĚJOV

 


 

ODCHOVNA

BAŽANTŮ

DOLOPLAZY