Českomoravská myslivecká jednota, z.s., PROSTĚJOV
 
Pozadi
PROSTĚJOV
Adresa: Pod Kosířem 16 , Prostějov , 796 01
Telefon:724 033 009
Email:vostmysli@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsprostejov
Jednatel:Jiří Procházka 724033009
Předseda:Jan Toman 725131095
  
Úřední hodiny
Po:8.00 - 16.00
Út:8.00 - 16.00
St:8.00 - 16.00
Čt:8.00 - 16.00
Pá:8.00 - 14.00
   
IČO:67777619
Účet:255710725/0300
Banka:Poštovní spořitelna


SMUTEČNÍ 

OZNÁMENÍ


Kurz pro myslivecké hospodářeKURZ PRO MYSLIVECKÉ HOSPODÁŘE

ROK 2018KURZ PRO MYSLIVECKÉ HOSPODÁŘE 


ZAHÁJENÍ KURZU 4.6.2018  hod OMS Prostějov - sekretariát
PÍSEMNÁ ZKOUŠKA 8.12.2018  hod OMS Prostějov - sekretariát
ÚSTNÍ ZKOUŠKA 15.12.2018  hod OMS Prostějov - sekretariát
OPRAVNÝ TERMÍN 5.2.2019  16:00 hod OMS Prostějov - sekretariát
NÁHRADNÍ TERMÍN 5.2.2019 16:00 hod OMS Prostějov - sekretariát
 OPRAVA TERMÍNŮ !!! 

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA - 1.2.2019

ÚSTNÍ ZKOUŠKA - 8.2.2019 a 9.2.2019
Odstavec předpisu 244/2002
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti § 5

§ 5
Způsob provádění zkoušek pro myslivecké hospodáře
(1) Zkoušky pro myslivecké hospodáře mají písemnou a ústní část. Písemná část se koná před částí ústní, trvá nejdéle čtyři hodiny a musí obsahovat otázky z těchto předmětů:
a) I. skupina
Práva a povinnosti mysliveckého hospodáře a s nimi související předpisy o myslivosti, ochraně přírody a krajiny, zbraních a střelivu, veterinární předpisy, předpisy o ochraně zvířat proti týrání - vše se zaměřením na práva a povinnosti mysliveckého hospodáře, právní předpisy Evropské unie a mezinárodní úmluvy týkající se myslivosti;
b) II. skupina
1. zařazování honiteb do jakostních tříd, minimální a normované stavy zvěře, chov zvěře v oblastech chovu zvěře,
2. plány mysliveckého hospodaření, vedení myslivecké evidence a statistiky, povolenky k lovu,
3. myslivecká zařízení, péče o zvěř, zásady chovu a ochrany zvěře a životního prostředí, zvláště chránění živočichové,
4. ekologie, etologie a její využití v myslivecké praxi, pohoda zvěře a ochrana přírody v České republice;
c) III. skupina
1. výživa zvěře,
2. nejdůležitější nemoci zvěře, předcházení těmto nemocím, postup při jejich zjištění, včetně léčebných prostředků a ochranných opatření,
3. ošetřování ulovené zvěře, jejích jednotlivých částí, úprava a hodnocení trofejí, systém chovatelských přehlídek,
4. myslivecká zoologie a kynologie;
d) IV. skupina
1. myslivecké zvyky a tradice, myslivecká kultura, myslivecká mluva,
2. lovectví, lovecké zbraně a střelivo a bezpečnost při zacházení s nimi, lovecká pravidla, způsoby lovu, včetně sokolnictví,
3. základy první pomoci při úrazech při provádění práva myslivosti,
4. systém kontroly ulovené zvěře a jejího označování.
(2) Při písemné části musí uchazeč vypracovat podle zadání návrh plánu mysliveckého hospodaření v honitbě, statistický výkaz o stavu honitby, záznam o ulovené zvěři, včetně její kontroly a označení, jejím prodeji a ostatních dispozicích s ní, dále podle zadání vypracovat evidenci vydaných povolenek k lovu a v honitbě používaných loveckých psů.
(3) Ústní část zkoušky pro myslivecké hospodáře se skládá ze všech předmětů uvedených v odstavci 1 před zkušební komisí, která je šestičlenná a tvoří ji předseda, místopředseda a čtyři zkušební komisaři. Před zkušební komisí může být ve stejném okamžiku zkoušen pouze jeden uchazeč.
(4) Zkušebním komisařem pro tyto zkoušky může být ten, kdo je držitel loveckého lístku pro české občany nejméně 5 let a prokáže, že
a) složil zkoušku z myslivosti při studiu ve studijním programu uskutečňovaném vysokou školou8) v oblasti lesnictví nebo zemědělství, nebo
b) je absolventem střední a vyšší odborné školy se studijními obory lesnictví, nebo veterinární prevence, pokud součástí učebního plánu byla povinná výuka předmětu myslivost, nebo
c) složil vyšší odborné myslivecké zkoušky, nebo
d) má vysokoškolské vzdělání v oboru právo podle dříve platných právních předpisů nebo získané studiem v bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních programech8) v oblasti právo, jde-li o I. skupinu předmětů, nebo
e) má vysokoškolské vzdělání podle dříve platných právních předpisů nebo získané studiem v bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních programech8) v oblasti veterinárního lékařství a hygieny, jde-li o III. skupinu předmětů.
(5) Předsedou nebo místopředsedou zkušební komise může být pouze ten, kdo je držitel loveckého lístku pro české občany alespoň 5 let a prokáže, že splňuje kvalifikační předpoklady uvedené v odstavci 4 písm. a), b) nebo c). Jeden zkušební komisař může zkoušet pouze jednu skupinu předmětů.
8) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb. a zákona č. 147/2001 Sb.


zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_Vyhlaska-2002-244-myslivost.html
KLIKNUTÍM NA TEXT SE VÁM OTEVŘE INTERNETOVÝ

ODKAZ NA STRÁNKÁCH EAGRI.CZ
 

§ 4 PRŮKAZ MYSLIVECKÉHO HOSPODÁŘE

§ 5 ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK PRO MYSLIVECKÉ HOSPODÁŘE

§ 6 TERMÍN KONÁNÍ ZKOUŠEK PRO MYSLIVECKÉ HOSPODÁŘE              URČÍ OSOBA PODLE § 8

§ 7 ZPŮSOB HODNOCENÍ ZNALOSTI UCHAZEČŮ

§ 8 MYSLIVECKÉ ORGANIZACE A ŠKOLY, KTERÉ MOHOU BÝT                  POVĚŘENY ORGANIZOVÁNÍM ZKOUŠEK PRO MYSLIVECKÉ                HOSPODÁŘE

 PLÁN


AKCÍ

OMS

PROSTĚJOV

 


 

ODCHOVNA

BAŽANTŮ

DOLOPLAZY