Českomoravská myslivecká jednota, z.s., PROSTĚJOV
 
Pozadi
PROSTĚJOV
Adresa: Pod Kosířem 16 , Prostějov , 796 01
Telefon:724 033 009
Email:vostmysli@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsprostejov
Okresní myslivecký sněm > sněm 8.4.2015
Kliknutím na zvýrazněná slova, se vám otevře dokument, který specifikuje toto slovo. Je zde zveřejněna pozvánka, program sněmu, počet zaslaných nominací jednotlivým kandidátům, konečné výsledky hlasování, usnesení ze sněmu, zápis ze sněmu a jiné. 
Okresní myslivecký sněm 8.4.2015


Okresní sněm je základním orgánem pobočného spolku a je taktéž tím nejvyšším orgánem pobočného spolku, tedy OMS Prostějov. Pouze na sněmu je možno rozhodovat o některých záležitostech, které jsou specifikovány ve stanovách ČMMJ. Sněm dne 8.4.2015 byl shromážděním delegátů, kdy byly zaslány pozvánky hospodářům, starostům HS a dále pozvánky nečlenům MS nebo HS s informacemi, co je třeba doložit, aby se mohl delegát účastnit sněmu a také přitom zastupovat daný spolek. Každý delegát má tolik hlasů, kolik odpovídá součtu jeho hlasu a hlasů jemu udělených na základě písemného zmocnění. Počet hlasů souhlasil s počtem členů ČMMJ. Do tohoto se počítali také adepti, kteří v daném spolku vykonávali praxi v tomto období. Zvlášť se také posílala pozvánka kandidátům, kteří byli navrženi do myslivecké rady či dozorčí rady. Každý na této pozvánce měl označit, zda se svou kandidaturou souhlasí či nikoliv. Ti, co svoji kandidaturu odmítli, převážně uvedli rodinné a pracovní důvody.

Jednání sněmu svolává myslivecká rada, a to zpravidla jedenkrát do roka. Tento sněm byl naplánován na 8.4.2015 a konal se v prostorách prostějovské střelnice. Po pětiletém období končil mandát zvoleným zástupcům. Každý myslivecký spolek, honební společenstvo nebo i jednotlivý člen ČMMJ měl příležitost navrhnout svého kandidáta do funkcí OMS Prostějov.

Počet nominací, kolikrát který kandidát byl navržen, nebyl rozhodující, ale také je k nim třeba přihlížet, neboť svědčí o tom, jak by si lidé představovali zástupce OMS. Rozhodující však bylo, kolik daný kandidát dostal celkových hlasů na sněmu.

Každý příchozí se zapisoval do prezenční listiny – ať už to byla prezenční listina delegátů z MS a HS nebo členů ČMMJ, kteří nejsou evidováni v žádném spolku. Byla připravena také prezenční listina pro volené kandidáty, zvlášť prezenční listina pro hosty a zvlášť prezenční listina pro stávající mysliveckou radu a okresní dozorčí radu. Delegát odevzdal při příchodu pověření o zastupování, obdržel hlasovací lístek s počtem hlasů, kterými disponoval, a dvě listiny – kandidátku do OMR a kandidátku do ODR, do nich křížkem označil zástupce, které si vybral. Tyto listiny se při volbě odevzdávaly do zapečetěné urny.

Okresní sněm se řídil programem sněmu. Byla provedena volba pracovního předsednictva, komisí a určeno, kdo provede zápis z okresního sněmu. Proběhlo také schválení jednacího řádu a schválení volebního řádu sněmu. Zprávu o činnosti a hlavní směry činnosti OMS Prostějov za období 2010-2015 přečetl jednatel OMS Prostějov Jiří Procházka. Potom byla předána vyznamenání.

Četla se zpráva mandátové komise. V návaznosti po diskuzi proběhlo představení kandidátů na funkce OMS Prostějov. Každý o sobě řekl několik základních informací pro ty delegáty, kteří ho ještě neznali a nevěděli, komu mohou dát svůj hlas. Bylo zahájeno samotné hlasování o zástupcích OMS Prostějov. Výsledky byly sčítány volební komisí. Přečetla se zpráva volební komise a byly vyhlášeny konečné výsledky těchto voleb. Do okresní myslivecké rady se volilo na funkce předseda OMS, dva místopředsedové, předseda myslivecké komise, předseda kulturně propagační komise, předseda střelecké komise, předseda ekonomické komise, předseda kynologické komise a předseda právní komise. Do okresní dozorčí rady byli voleni 3 zástupci. Zde naleznete sčítací archy, podrobné výsledky voleb do okresní myslivecké rady a zvlášť výsledky voleb do okresní dozorčí rady.

Návrhová komise přečetla usnesení, které bylo schváleno.

Veškeré dokumenty ohledně okresního sněmu jsou archivovány na OMS Prostějov.

Jitka Procházková 17.10.2015
 PLÁN


AKCÍ

OMS

PROSTĚJOV

 


 

ODCHOVNA

BAŽANTŮ

DOLOPLAZY