Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Rychnov nad Kněžnou
 
Pozadi
Rychnov nad Kněžnou
Adresa: Střelnice - Na Láni 1833 , Rychnov nad Kněžnou , 516 01
Telefon:494 534 025
Email:oms.rk@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsrychnov
Jednatel:Anna Šteinerová
Předseda:Ing. Vladimír Šabata
  
Úřední hodiny
Po:9.00 - 17.00
Út:-
St:9.00 - 16.00
Čt:-
Pá:-
   
IČO:67777660
Účet:115-1138780227/0100
Banka:Komerční banka

"Hubertovi trubači" - tradiční partner kulturních akcí OMS Rychnov

kontakt a další info - v sekci Kulturně propagační komise
Kulturně propagační komise

Kulturně propagační komise

Předseda:
Jiří Vrána
mob.: 608 617 521, e-mail: jirka.crow@seznam.cz

Člen:
Vladimír Prchal
mob.: 730 863 434 , e-mail: vladimir.prchal@gmail.com

Kulturní akce, mládež
Kurz pro uchazeče o první lovecký lístek

Myslivec a jeho vlastnosti
V řadě historických populárních i odborných publikací jsou myslivci popisováni jako elita společnosti nejenom na venkově, ale i ve vyšší společnosti, kde patřili k uznávaným společníkům. Galantnost, etiketa, vzorné oblečení a často velmi bohaté znalosti byly ceněny a zdobily myslivecký cech. Společenská a odborná úroveň myslivců mohla být částečně přirozená, ale často odrážela výsledek dlouhé doby učení na některém panství pod vedením zkušeného a přísného učitele. Součástí profese bylo i vystupování a jednání se šlechtou.                 
     Srovnávat dnešní myslivce s mysliveckým personálem na dřívějších panstvích je poněkud obtížné. V současné době jsou vykonavatelé mysliveckého práva děleni do tří, případně až čtyř skupin.
     První skupinu představují myslivci z povolání, kteří splňují kvalifikační předpoklady pro výkon myslivecké profese. Patří sem bažantníci, oborníci, myslivečtí referenti, případně lovečtí průvodci. Ty je možné přirovnávat k myslivcům dřívějších dob, kdy bylo myslivecké povolání uznávanou výsadou. U nich je vyžadována vysoká odbornost, chovatelské a lovecké znalosti a zkušenosti, dodržování mysliveckých zvyků a tradic, znalost etologie zvěře, znalost terénu v honitbě, schopnost druhové determinace živé zvěře, odhad věku a hodnoty trofeje zvěře, ovládání lovecké strategie, předvídání vývoje počasí před zahájením lovu, schopnost poskytnutí první pomoci při úrazech nebo mimořádných událostech v honitbě, schopnost profesionálního ošetření a oddělení trofeje před preparací, provedení preparace lebky spárkaté zvěře, vyjmutí zbraní divočáků, předběžné neoficiální ohodnocení trofejí platnou metodou CIC, komunikativní schopnosti, jazykové znalosti a společenské vystupování.
     Druhou skupinu tvoří myslivci, kteří provozují myslivost jako svoji volnočasovou aktivitu. Mezi nimi se vyskytují také myslivci, kteří disponují schopnostmi na úrovni blížící se první skupině, přestože myslivost není jejich profesním oborem. Většina myslivců této skupiny patří mezi ty, kteří se věnují myslivosti pro potěšení a odpočinek. Kvalifikační požadavky mají splněny a podle toho jsou řadovými myslivci, mysliveckými hospodáři nebo mysliveckými strážemi. Povinnosti, které plní první skupina, nejsou pro myslivce, kteří vnímají myslivost jako zájmovou činnost, v celém rozsahu zavazující. Rozhodně ale musí mít myslivci této skupiny odpovídající znalosti pro chov a lov zvěře, musí ovládat bezpečné zacházení se zbraní, musí dodržovat myslivecké zvyky a tradice, musí zvládnout poskytnutí první pomoci sobě nebo druhé osobě, být čestní, kolegiální a dávat přednost vyjednávání před ukvapeným rozhodováním.
     Do třetí skupiny se řadí lovci, kteří si často říkají myslivci, ale jejich zájem je orientován pouze na lov zvěře. Zpravidla nejsou zapojeni do žádného mysliveckého kolektivu a zvěř loví na základě pozvání nebo zakoupení povolenky k lovu. U této skupiny není možné očekávat plnění základních povinností myslivce zapojeného do kolektivu v pronajaté honitbě.
     Mezi nepostradatelnými povinnostmi lovce figuruje kvalifikační předpoklad pro výkon práva myslivosti. Pro volný pohyb v honitbě se zbraní musí mít lovec potřebné doklady (platný lovecký lístek, zbrojní průkaz, průkaz zbraně, pojištění z odpovědnosti při výkonu práva myslivosti, řádně vyplněnou povolenku k lovu a v případě lovu bez loveckého průvodce je nutné mít plombu a list o původu zvěře). Lovec musí ovládat bezpečné zacházení se zbraněmi při lovu, mít u sebe balíček první pomoci, a pokud neloví s loveckým průvodcem musí zvládnout dokonalou kruhovou determinaci, určit věk živé zvěře, chovnou hodnotu pozorovaného jedince, hodnotu trofeje a zvládnout základní ošetření ulovené zvěře.
    Čtvrtou, naštěstí zatím nepříliš početnou skupinou jsou držitelé loveckých lístků, kteří vnímají lov pouze jako prestižní zábavu bez ohledu na to, co loví. Chtějí se spíše předvádět, kolik zvěře a jakou si mohou dovolit ulovit vzhledem ke svým finančním možnostem. Velmi často loví zvěř v miniobůrkách nebo dokonce na farmách. Lovecká etiketa a tradice jsou jim věcí neznámou nebo lhostejnou. Úlovky zaplňují komnaty zámeckých sídel, zpravidla bez logického a estetického uspořádání. Svým chováním se snaží být elitní skupinou v domnění, že napodobují šlechtice. Tito novopečení sběratelé úlovků zřejmě nevědí, že šlechtici svým vztahem ke zvěři, k myslivosti i svým vystupováním položili základy dnešní myslivosti.
 
Obecně lze pro všechny skupiny doporučit tyto zásady:
-          Myslivec má chovat zvěř s cílem dosažení optimálních početních stavů, s dobrým zdravotním stavem a velmi dobrou genetickou hodnotou. Lovit zvěř má s maximální mírou sebeovládání. S ulovenou zvěří má zacházet šetrně podle tradic a zvyků. Na veřejnosti vystupovat skromně, hájit přiměřenými prostředky zájmy naší myslivosti, nezakládat příčiny pro roztržky a nenávist. Být příkladem kolegům, ostatním občanům, být kamarádský, poctivý a nezištný.
-          Pokud je myslivec kterékoliv skupiny oděn v mysliveckém oděvu, musí se chovat příkladně, a to bez ohledu na to, ke které skupině patří. Veřejnost netuší, že jsou myslivci profesionální a ostatní, kteří provozují myslivost jen jako zálibu. Veřejnost pohlíží na myslivce bez jakékoliv hierarchie, a pokud myslivec hrubým způsobem poruší pravidla vystupování nebo spáchá přestupek či trestný čin, je pak vina zobecňována a viní se všichni myslivci. Etika myslivce vychází z jeho osobních vlastností, teoretických a praktických znalostí, úcty k lidem, ke zvěři a z citu k přírodě a všemu živému.
     (VACH Miloslav a kol. - Myslivost 1. díl Základy myslivosti)
 

Nově nás můžete sledovat i na

Facebooku