Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Ústí nad Orlicí
 
Pozadi
OMS Ústí nad Orlicí
Adresa: Malé Hamry 355 , Ústí nad Orlicí , 562 01
Telefon:734 508 715
Email:cmmj.uo@tiscali.cz
Web:www.myslivost.cz/omsustino
Členské příspěvky


 ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY –

VČETNĚ POVINNÉHO POJIŠTĚNÍ
VÝŠE PLATBY NA ROK 2021:

Řádný členský příspěvek…..pro členy do 65 let…..…1 000,- Kč

Členský příspěvek snížený pro členy nad 65 let,

pro členy plně invalidní a pro studenty do 26 let

a učně do věku 18 let ………… ………………..........… 650,- Kč

Členský příspěvek snížený pro myslivce z povolání… 750,- Kč

Členství lze uhradit na rok 2021, 2022 a 2023.

V případě invalidity je nutné doložit rozhodnutí správy sociálního zabezpečení, nestačí pouze průkaz. U studentů a učňů bude požadován doklad o studiu a členství lze potvrdit pouze na jeden rok.

Platné pojištění musí mít všichni držitelé loveckého lístku,

i když myslivost aktivně nevykonávají. Členské příspěvky

musí být zaplaceny podle Stanov ČMMJ §5 odst.5 písmena

c/
do 31.12. běžného roku na následující rok jinak členství

včetně pojištění zaniká! 

Způsob úhrady:

1/ Prodlužování členských příspěvků přímou platbou v hotovosti na sekretariátu OMS v Ústí nad Orlicí v úřední dny v pondělí od 9°° hod. – do 16°° hod., ve středu od 8°° hod. – do 16°° hod. V ostatní dny po telefonické domluvě od 9°° hodin do 12°° hodin.

2/ Přímou platbou na účet OMS v Ústí nad Orlicí u České spořitelny: 1320394349/0800,v tomto případě je nutné do variabilního symbolu uvést Vaše rodné číslo , jinak není možno platbu rozlišit a správně zaúčtovat.

V případě, že platbu budete poukazovat složenkou nebo přímou platbou na účet je vždy nutné si nechat platbu následně vyznačit do členského průkazu na sekretariátu OMS.

Pouze ústřižek složenky není pro kontrolní orgány dostačujícím dokladem o povinném pojištění.

Při prodlužování členství není nutná osobní přítomnost člena. Předkládání členských průkazů je možné i za celé myslivecké sdružení hromadně. Tento způsob velice urychluje vyřizování na sekretariátě a zároveň slouží i jako kontrola pro mysliveckého hospodáře.

CO VŠE ZAHRNUJE POJIŠTĚNÍ V RÁMCI PLATBY ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU ČMMJ:

V platbě čl. příspěvku je zahrnuto povinné pojištění podle § 48 zákona o myslivosti pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu práva myslivosti ublížením na zdraví nebo usmrcením jiných osob. Toto pojištění v současné době lze sjednat u celé řady i jiných pojišťoven a splňuje povinnost pojištění na odpovědnost.Je však velký rozdíl mezi výhodami člena ČMMJ u Halali a nečlena u jiné pojišťovny.

V poplatku mimo povinného pojištění odpovědnosti je zahrnuto pojištění na úraz při výkonu práva myslivosti a s činnostmi souvisejícími (brigády, přikrmování zvěře apod.) a dále se pojištění vztahuje na škody způsobené lovecky upotřebitelným psem, které jsou v souladu se zákonem o používání loveckých psů.

Nově je každý člen pojištěn na území státu Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.

Při ��kodné události člena ČMMJ je poškozený vždy odškodněn v plné výši. Ten kdo zavinil pojistnou událost a při tom hrubě porušil zákon, je individuálně projednán a může být od něho vyplacená částka vymáhána maximálně do výše 70 %. Toto je veliká výhoda, jiná pojišťovna to nemá a určitě v těchto případech bude požadovat vrátit celou částku.

Ve výluce z pojištění nejsou rodinný příslušníci, což je vzhledem ke skutečnosti, že mnoho členů je v příbuzenském poměru (syn, bratr, otec, děda, manželka, dcera), velmi důležité, protože tato výluka často bývá u jiných pojišťoven.

Velmi důležité je, že pro členy ČMMJ v rámci individuálních pojistek u Halali je sjednána možnost skupinového pojištění pro myslivecká sdružení, honební společenstvo, lovecká společnost, apod.

Pokud má myslivecký spolek 80 % členů ČMMJ platí:

1/ Na společném honu, naháňce apod., pořádaném touto organizací, jsou pojištěni všichni účastníci (honci) na úraz,

2/ Na všech ostatních akcí, např. myslivecké dny, práce s dětmi, kulturní akce, které pořádají tyto organizace, jsou na úraz pojištěny všichni účastníci.

3/ Na společných mysliveckých brigádách, které pořádají tyto organizace, jsou na úraz pojištěni všichni účastníci.

4/ Při střelbách na uznané střelnici, které pořádá výše uvedená organizace, jsou na úraz pojištěni všichni účastníci. Člen ČMMJ je navíc pojištěn na střelnici i na odpovědnost.

Pro statutární orgány mysliveckého spolku, honebního společenstva nebo lovecké společnosti je důležité vědět, že pojištění člena ČMMJ u pojišťovny Halali je nenahraditelné u mysliveckých hospodářů. Tento funkcionář je pojištěn jako člen ČMMJ na odpovědnost z výkonu své funkce. Z titulu členství v ČMMJ je pojištěn na odpovědnost i ten, kdo je pověřen vedením honu, lovu, naháňky, a i ten, kdo je pověřen jen dílčím vedením honu‑zaváděním střelců, vedením honců apod. Uživatel honitby, který splňuje podmínku 80% členů

ČMMJ, má takto pojištěny všechny své akce

Dovolujeme si zvláště upozornit , že střelba na střelnicích není výkon práva myslivosti a nevztahuje se na tuto činnost zákonné pojištění odpovědnosti uzavřené u jiných pojišťoven, než je pojišťovna Halali.

Členové ČMMJ jsou dále zvýhodněni zejména při pořádání při konání kynologických akcí, kdy mají 50% slevu na poplatcích.

ODPOVĚDNOSTNÍ POJIŠTĚNÍ ČLENŮ ČMMJ, o.s. V ZAHRANIČÍ

Halali, všeobecná pojišťovna, a.s. od 1. 7. 2010 rozšířila pojištění odpovědnosti pro členy Českomoravské myslivecké jednoty do zahraničí - států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.

Smlouva (SPSO 2010) se vztahuje na povinné pojištění členů ČMMJ, o.s. při provádění myslivosti v souladu se zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti a s obecně závaznými právními předpisy v jednotlivých zemích Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru, v platném znění, proti následkům odpovědnosti při této činnosti.

Smlouva SPSO 2010 se vztahuje i na škody způsobené loveckým psem a loveckým dravcem pojištěného.

Plnění pojišťovny za škody způsobené na zdraví nebo usmrcením je omezeno limitem pojistného plnění dle zákona o myslivosti v jednotlivých státech. Pokud výše limitu v některém státě není stanovena, platí pro území tohoto státu limit pojistného plnění ve výši 20 000 000 Kč na jednu pojistnou událost.

Plnění pojišťovny za škody na věcech, věcnou a finanční škodu zahrnující léčebné výlohy je omezeno limitem pojistného plnění za škody na věcech a věcnou škodu ve výši 500 000 Kč a finanční škodu zahrnující léčebné výlohy ve výši 1 000 000 Kč.

Pojistná ochrana se vztahuje i na případy, kdy ke vzniku škody dojde v důsledku neopatrného chování pojištěného.

„ Toto pojištění do zahraničí je součástí Vašeho pojištění, které máte již uhrazené v rámci členského příspěvku.

Pro prokázání člena ČMMJ na území EU a EHP je vytvořen tiskopis „POJISTKA – potvrzení o pojištění do zahraničí“, který je vytištěn v sedmi nejpoužívanějších jazycích.

V případě potřeby při Vaší cestě do zahraničí za účelem lovu Vám bude „POJISTKA -

– potvrzení o pojištění do zahraničí“ vystavena v příslušném jazyce na sekretariátu OMS, Malé Hamry 355, Ústí nad Orlicí

 
 
pardubicky kraj