Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Ústí nad Orlicí
 
Pozadi
OMS Ústí nad Orlicí
Adresa: Malé Hamry 355 , Ústí nad Orlicí , 562 01
Telefon:734 508 715
Email:cmmj.uo@tiscali.cz
Web:www.myslivost.cz/omsustino
Ekonomická komise

EKONOMICKÁ KOMISE


Ekonomická komise


 

Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 přináší tyto novinky:
  • znovuzavedení jednoduchého účetnictví, ve kterém se především neúčtuje o výnosech a nákladech, ale o příjmech a výdajích, dále se v něm účtuje o majetku a závazcích (§ 2 odst. 2). Jednoduché účetnictví upravuje nově vložený § 13b a jeho vedení je umožněno v § 1f jen určitému okruhu účetních jednotek (např. spolky, církve, honební společenstva), které současně splňují tato kritéria:
  • nejsou plátci dph
  • příjmy za poslední účetní období do 3 mil. Kč
  • hodnota majetku do 3 mil. Kč.


Na fyzické osoby se úprava jednoduchého účetnictví nevztahuje – tyto nadále mohou
pro daňové účely vést daňovou evidenci dle § 7b zákona o daních z příjmů popř. vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu (nepodléhají-li auditu).


  • v návaznosti na zavedení jednoduchého účetnictví se zavádí i sankce pro jednoduché účetnictví (§ 37a odst. 4) – pokuta 100 tis. Kč (např. za to, že jednoduché účetnictví není vůbec vedeno) a pokuta 50 tis. Kč (např. za neuschovávání účetních záznamů nebo za nezveřejnění přehledu o majetku a závazcích). Stávající sankce – např. pokuta dle § 37a ve výši 6 % hodnoty aktiv za nevedení účetnictví či 3 % hodnoty aktiv za nezveřejnění účetní závěrky či výroční zprávy – se nemění.
  • účetní závěrka musí nadále zveřejňovat účetní jednotky zapsané v obchodním rejstříku (některé jsou nově zproštěny povinnosti zveřejnit výkaz zisku a ztráty). Nově musí účetní závěrku (v případě účetních jednotek vedoucích jednoduché účetnictví přehled o majetku a závazcích) zveřejňovat účetní jednotky zapsané v jakémkoli rejstříku (např. tedy i spolky zapsané v rejstříku spolků) - § 21a odst. 2 a 4.
  • zavedení lhůty pro zveřejnění účetní závěrky, a to nejpozději do 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované závěrky (§ 21a odst. 2 a 4). Pro účetní jednotky s povinným auditem zůstává 30denní lhůta od jejího ověření auditorem resp. od jejího schválení.

UPOZORNĚNÍ:
Upozorňujeme jednotlivé uživatele honiteb, kteří se transformovali na spolky dle NOZ, že tímto krokem jim mj. vznikla povinnost každoročně ukládat do sbírky listin vedené Krajským soudem v Hradci Králové též Výroční zprávu, přehled o příjmech a výdajích a přehled o majetku a závazcích. Tuto povinnost mají všechny spolky bez ohledu na to, zda podávají daňové přiznání nebo nikoliv. Pokud účtujete v soustavě účetnictví (dříve „podvojného účetnictví“), tak samozřejmě zaslat Rozvahu a přílohu k účetní závěrce.

Termíny: za rok 2014 uplyne 31.3.2016, za rok 2015 uplyne 30.11.2017 a od roku 2016 platí lhůta 12-ti měsíců od rozvahového dne – tedy konce účetního období (prakticky vždy do 1 roku od konce účetního období).

Upozorňujeme, že povinnost se týká všech spolků již za rok 2014, i když se transformovali v r. 2015 nebo i r.2016, ve veřejném rejstříku totiž byly zapsáni již 1.1.2014 a to ex lege ze zákona.

Tyto povinnosti vyplývají z NOZ ve spojení s novelizovaným zákonem o účetnictví (novela č. 221/2015 Sb.).

Dokumenty je možné zaslat pouze elektronicky ve formátu .pdf, nebo na CD nosiči (pak poštou nebo osobně)

 

Členské příspěvky
Usnesením Sboru zástupců ČMMJ o.s. , konaného v Praze dne 14.6.2008 byly od roku 2010 navýšeny členské příspěvky. Základní členský příspěvek na 1 rok činí Kč 800,-,snížený členský příspěvek( důchodci od 65 let, plně invalidní a studenty) je Kč 500,- a lesníci z povolání Kč 550,-. Součástí členského příspěvku je úrazové a odpovědnostní pojištění z výkonu práva myslivosti.Od 1.7.2010 Halali, všeobecná pojišťovna a.s. rozšířila pojištění odpovědnosti pro členy ČMMJ do zahraničí státu EU a EHP, vyjma Rakouska, Francie a Velké Británie. V praxi to znamená, že pokud je uhrazený členský příspěvek a cestuje se do zahraničí, v kanceláři OMS bude vystavena "pojistka-potvrzení o pojištění". Toto platí po celou dobu platnosti členství v ČMMJ.Bližší informace získáte v sekci Pojištění- Halali a.s..
Členské příspěvky lze hradit na 1- 3 roky v kanceláři OMS, nebo převodem na účet 1320394349/0800, v.s. rodné číslo člena. Potvrzení o platbě bude potvrzeno v kanceláři do členského průkazu.Bližší informace v sekci členské příspěvky

Přiložené dokumenty

 2013 Sb.-cestovní náhrady 2014 (pdf - 0,19 KB)
 Ucetni-a-danove-novinky-od-roku-2014 (doc - 55,30 KB)
 
 
pardubicky kraj