ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Posouzení zvěře před ulovením

Myslivost 10/2020, str. 48  Miroslav Vodňanský
Důkladné posouzení zvěře před ulovením jako předpoklad pro získávání kvalitní zvěřiny V předcházejících částech této série zaměřené na zvěřinu bylo popsáno, jak je nutné postupovat a na co je třeba dbát po ulovení zvěře, aby z ní získaná zvěřina se dostala na stůl konzumentů v co nejvyšší kvalitě. V této souvislosti byl zdůrazněn zejména význam rychlého usmrcení lovené zvěře vhodným umístěním zásahu a jejího správného ošetření po ulovení. Zároveň bylo poukázáno na to, jak snadno a velmi rychle zvěřina ztrácí svou kvalitu v důsledku nesprávného postupu při jejím získávání a manipulaci.
Kromě dodržování těchto zásad je dalším nezbytným předpokladem pro získání kvalitní zvěřiny ale také to, že musí pocházet výlučně ze zdravé zvěře. Všeobecně sice platí, že naprostá většina zvěře žijící volně v naší přírodě je zdravá, ale přesto u ní nelze nikdy předem vyloučit učitý, byť zpravidla ojedinělý výskyt nějaké poruchy zdravotního stavu, která by mohla být z hlediska ochrany lidského zdraví a z důvodu nezbytného zajištění nezávadnosti potravin problematická. Proto je na zodpovědnosti nejen proškolené osoby, ale již samotného lovce, ulovenou zvěř důkladně prohlédnout a posoudit, zda se u ní nevyskytují odchylky, které by ukazovaly na možnost jejího případného onemocnění.
Výrazné změny zdravotního stavu jsou u živé zvěře zpravidla snadno rozeznatelné. Proto může pozorný lovec s dostatečnými mysliveckými znalostmi při pozorování daného kusu zvěře ještě před jeho ulovením získat důležité informace o tom, v jakém stavu se nachází a zda je nebo není podezření na případný výskyt nějakého onemocnění.
 
Nejprve je důležité všimnout si celkového dojmu, jakým zvěř působí, a zaměřit se určité fyziologické znaky a projevy.
V prvé řadě je to výživný stav. Při výrazněji zhoršeném nebo dokonce velmi špatném výživném stavu jsou již na první dojem dobře patrné vystupující kosti lopatky a pánve, stejně tak jako žebra. Příčinou tohoto stavu může být celá řada nemocí, případně zranění, ale také nedostatečná výživa nebo vysoký věk. U starších jelenů a daňků může však být příčinou tohoto stavu také nadměrná pohlavní aktivita v říji.
Důležitým ukazatelem zdravotního stavu je držení těla a způsob pohybu. Nápadně nepřirozené držení těla a pohybové poruchy jsou obvyklým projevem různých zranění, nemocí, parazitárních invazí, bolestivých procesů, vrozených anomálií, ale také různých orgánových či infekčních nemocí.
Zvláště častou příčinou poruch pohybového aparátu jsou zranění. Přitom u otevřených zlomenin kostí, pokud nejsou způsobeny bezprostředně před ulovením v důsledku špatného zásahu (např. na běh), je nutné brát v úvahu, že každá otevřená rána je vstupní branou pro infekci. Sem patří také zranění zemědělskou mechanizací či silniční dopravou.
Ve zvláštních případech je nutné také zvažovat jako možnou příčinu pohybových poruch otravy (např. řepkou) a různá onemocnění (např. vzteklina). U některých druhů pernaté zvěře je ale známé, že slepice v době reprodukce někdy předstírá pohybové problémy, aby na sebe soustředila pozornost predátora a odvrátila tak nebezpečí od svých kuřat.
Dalším dobrým ukazatelem zdravotního stavu zvěře je také její chování. Veškeré odchylky od běžného (normálního) způsobu chování, jako například nápadně snížená opatrnost, může znamenat, že se jedná o nemocný či poraněný kus zvěře.
Při posouzení zvěře je důležité všímat si, jakou má kůži a srst, neboť jejich konzistence a zbarvení do značné míry představují zrcadlo celkového zdravotního stavu. Většina prodělávaných chronických onemocnění má za následek změny na kůži i srsti.
Častým nápadným znakem jak různých zdravotních poruch, tak i špatného výživného stavu je zježená, matná a špatně zbarvená srst. Další častou příčinou změn na kůži a srsti jsou vnější parazitární a plísňová onemocnění. Tato onemocnění nezpůsobují pouze primární poškození, ale také mohou výrazné svědění, které vede často ke vzniku dalších, většinou již na první pohled nápadných lysých míst a povrchových odřenin.
V tomto ohledu je třeba zmínit jarní a podzimní výměnu srsti (přebarvování) u spárkaté zvěře jejíž průběh je velmi dobrým ukazatelem zdravotního stavu a kondice zvěře. Zpožděné a neprvidelné přebarvování by proto mělo být důvodem k průběrnému odstřelu.  Výjimkou jsou však vodící srny a laně, u nichž časově posunuté přebarvování srsti jak na jaře, tak i na podzim běžným fyziologickým znakem a důkazem toho, že se jedná o dobré matky. To ale samozřejmě za předpokladu, že jejich srnčata nebo kolouši ukazují dobrý tělesný a výživný stav.
Zde platí pravidlo, že matky a jejich potomstvo je třeba posuzovat vždy společně.
Kromě toho je nutné věnovat pozornost také tělním otvorům zvěře. Poranění na svíráku, jazyka či sliznice dutiny ústní, ale také některé nemoci (např. vzteklina) vedou ke zmnožení a následnému zjevnému výtoku slin (slinění). Špatná výživa, zkažené krmivo (např. plesnivé obilí), žaludeční a střevní parazité a různé choroby způsobují průjmy a s nimi spojené znečištění obřitku a zadních končetin.
Nakonec je třeba zmínit i hlasové projevy zvěře, které také mohou být ukazatelem případných poruch zdravotního stavu zvěře. Zvláště kašlání, funění, sípání či chroptění jsou způsobovány různými parazitárními chorobami (střečci, plícnivky) nebo jinými onemocněními (např. TBC). Nápadné hlasové projevy (naříkání) mohou mít také příčinu v silné bolesti nebo velkém strachu.
 
Celkové posouzení zvěře před ulovením se zvláštním zaměřením na její kondici, držení těla, chování, stav srsti a kůže, průběh přebarvování, tělní otvory, jakož i případné nápadné hlasové projevy představuje základní prvotní zdravotní kontrolu, zda se skutečně jedná o zdravou zvěř, což je nezbytnou podmínkou pro získání kvalitní a hlavně zdravotně nezávadné zvěřiny.
Následující kontrola probíhá bezprostředně po ulovení při vyvrhování ulovené zvěře posouzením vnitřních částí tělních dutin a vyjmutých orgánů, zda na nich nejsou patrné nějaké nápadné změny, které by mohly nasvědčovat o případném narušení jejího zdravotního stavu. Tomu, jak při tom správně postupovat a čeho je třeba si všímat, bude věnován další příspěvek v příštím čísle Myslivosti. 
Dr. Miroslav VODŇANSKÝ
Středoevropský institut ekologie zvěře, z.ú.
Brno-Wien-Nitra
 

srnec-web.jpg
Projevy tělesné slabosti a nápadné odchylky od normálního chování jsou zřetelným ukazatelem, že se jedná o nemocnou zvěř

 
Jaroslav-Pesat-IMG_6954.jpg
Znečištění okolí konečníku při průjmovém onemocnění bývá častým důsledkem silného napadení vnitřními parazity nebo zažívacích poruch po přijetí nevhodné potravy, ale může být také průvodním projevem některých závažných infekčních onemocnění
 
IMGP4048-zdenek-kratochvil.JPG
Zdravý kus srnčí zvěře – Onemocnění nejsou u volně žijící spárkaté zvěře časté. Přesto je třeba před ulovením si všímat, zda zvěř přece jenom nejeví známky nějaké poruchy zdravotního stavu. Důležitím vodítkem je mimo jiné průběh jarního a podzimního přebarvování. Pokud je výrazně opožděné, může to být ukazatel zhoršeného zdravotného a výživného stavu. Pozor však na vodící matky, u nichž je opožděná a prodloužená výměna srsti v důsledku vysokého zatížení organizmu laktací normálním (fyziologickým) jevem.
 
 
 
 

Zpracování dat...