ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

USNESENÍ Sboru zástupců Českomoravské myslivecké jednoty

konaného dne 19. června 2004 v Praze  red
Zasedání Sboru zástupců Českomoravské myslivecké jednoty konané dne 19. června 2004 projednalo po volbě pracovního předsednictva a komisí zprávu o činnosti Myslivecké rady Českomoravské myslivecké jednoty od zasedání SZ ČMMJ konaného dne 22. srpna 2003 v Benešově a kontrolu plnění usnesení. Dále projednal zprávu o činnosti Dozorčí rady ČMMJ od 22. srpna 2003 do dnešního dne.V hlavních bodech Sbor zástupců Českomoravské myslivecké jednoty projednal změnu Stanov společnosti Interlov Praha s.r.o., výsledek hospodaření ČMMJ za rok 2003, stanovisko Dozorčí rady ČMMJ k výsledku hospodaření ČMMJ za rok 2003, výsledek hospodaření Interlovu Praha s.r.o. za rok 2003, výsledek hospodaření Všeobecné pojišťovny Halali a.s. za rok 2003, výsledek hospodaření s.r.o. Myslivost za rok 2003 a výsledek hospodaření Myslivecké nadace za rok 2003. Sbor zástupců byl informován o stanovisku zástupců Dozorčí rady ČMMJ v obchodních společnostech k výsledku jejich hospodaření za rok 2003. Dále sbor projednal návrh rozpočtu ČMMJ na rok 2004 a vyslechl stanovisko Dozorčí rady ČMMJ k návrhu rozpočtu ČMMJ na rok 2004.V dalším bloku programu jednání projednal rekonstrukci střelnice Kotojedy, okr. Kroměříž, uspořádání Mistrovství Evropy v lovecké střelbě 2006 s investicí ČMMJ 1,5 miliónu korun. Dále projednal návrh plánu činnosti Myslivecké rady ČMMJ na II. pololetí roku 2004 a Sboru zástupců ČMMJ na rok 2005, návrh mezinárodní výstavy myslivosti, rybářství a včelařství NATURA VIVA 2005 a návrh na změnu Mysliveckého řádu ČMMJ. Po diskusi a připomínkách návrhová komise složená ze schválených zástupců Českomoravské myslivecké jednoty předkládá Sboru zástupců Českomoravské myslivecké jednoty návrh tohoto <
FONT COLOR=DARKGREEN>
USNESENÍ:
Sbor zástupců Českomoravské myslivecké jednoty na svém zasedání dne 19. června 2004

a) schvaluje:
1. Zprávu o činnosti Myslivecké rady ČMMJ od 22. srpna 2003.
2. Kontrolu plnění usnesení SZ ČMMJ ze zasedání 22. srpna 2003.
3. Zprávu o činnosti Dozorčí rady ČMMJ od 22. srpna 2003.
4. Změnu Stanov společnosti Interlov Praha s.r.o. a to v rozsahu změn předmětu činností Interlovu Praha s.r.o.
5. Výsledek hospodaření sekretariátu ČMMJ za rok 2003.
6. Zisk ČMMJ ve výši 12 448 000 Kč ponechat na účtu nerozděleného zisku minulých let.
7. Stanovisko Dozorčí rady ČMMJ k výsledku hospodaření ČMMJ za rok 2003.
8. Výsledek hospodaření Interlovu Praha, s.r.o. za rok 2003, zisk ve výši 2 995 00 Kč, s tím, že dosažený zisk bude použit na rozvoj Interlovu Praha, s.r.o.
9. Vyrovnaný rozpočet sekretariátu ČMMJ na rok 2004.
10. Stanovisko Dozorčí rady ČMMJ k rozpočtu sekretariátu ČMMJ na rok 2004.
11. Uvolnění finančních prostředků v celkové výši 1,5 miliónů korun na rekonstrukci střelnice Kotojedy, OMS Kroměříž.
12. Plán činnosti Sboru zástupců ČMMJ na rok 2005.
13. Uspořádání Mezinárodní výstavy myslivosti, rybářství a včelařství NATURA VIVA 2005 v Lysé nad Labem.
14. Změny Mysliveckého řádu ve smyslu připomínek z diskuze.

b) bere na vědomí:
1. Výsledek hospodaření Halali, všeobecné pojišťovny, a.s. za rok 2003 s výsledkem hospodaření se ziskem 2 578 067 Kč a rozdělení zisku z výsledku hospodaření všeobecné pojišťovny Halali, a.s. za rok 2003 v poměru podílu společníků, a to ve výši 1 989 752 Kč pro ČMMJ a 588 315 Kč pro Interlov Praha, s.r.o.
2. Výsledek hospodaření Myslivost, s.r.o. za rok 2003 s výsledkem po zdanění ve výši 1 429 169 Kč, s tím, že bude pokryta účetní ztráta za rok 2001 a rozhodnutí valné hromady na rozdělení zisku v poměru podílu společníků.
3. Výsledek hospodaření Myslivecké nadace za rok 2003.
4. Stanovisko zástupců Dozorčí rady ČMMJ v obchodních společnostech k výsledku jejich hospodaření za rok 2003.
5. Založení obchodní společnosti Služby myslivosti s.r.o.
6. Delimitace majetku ČMMJ v roce 1998 nebyla provedena u OMS Plzeň-sever a OMS Plzeň-jih a v důsledku toho majetek užívaný OMS je majetek ČMMJ jako celku.
7. Plán činnosti Myslivecké rady ČMMJ na II. pololetí roku 2004.
8. Vysvětlení zástupce OMS Benešov, že z důvodu vyhlášeného konkurzu na Union banku a.s., kde měli uloženy finanční prostředky nemohli včas zaplatit podíl z členských příspěvků na sekretariát ČMMJ.

c) z m o c ň u j e :
1. Mysliveckou radu ČMMJ k provádění změn schválené rozpočtu na rok 2004 ve vyrovnaných nákladech a výnosech.

d) pověřuje:
1. Jednatele ČMMJ pana Vladimíra Broukala, aby zajistil formou notářského zápisu změnu zakladatelské listiny obchodní firmy Interlov Praha, s. r. o..

e) konstatuje:
1. Že nebyla dokončena delimitace majetku ČMMJ v Plzni, budovy OMS Plzeň-sever, Ruská 16, indentifikované pod č.p. 2358, na parc. č. 2877/10 v k.ú. Plzeň-město.

f) ukládá:
I. Myslivecké radě ČMMJ:
1. Reinvestovat částku, o kterou byl snížen základ daně z příjmu právnických osob z výsledku hospodaření ČMMJ za rok 2003 do hlavní činnosti ČMMJ.
2. Čtvrtletně jako valná hromada Interlovu Praha s.r.o. projednávat výsledky hospodaření a sledovat plnění platby vzniklé pohledávky.
3. Uvolnit finanční prostředky na rekonstrukci střelnice Kotojedy, OMS Kroměříž do celkové výše 1,5 mil Kč a průběžně sledovat čerpání finančních prostředků ze strany OMS Kroměříž včetně dohledu nad časovým harmonogramem výstavby a splátek dlužných částek.
4. Smluvně zajistit podíl sdružených prostředků ČMMJ při realizaci rekonstrukce střelnice Kotojedy, OMS Kroměříž.
5. Zajistit naplnění plánu činnosti SZ ČMMJ na rok 2005.
6. Zajistit včasnou přípravu a realizaci Mezinárodní výstavy myslivosti, rybářství a včelařství NATURA VIVA 2005 v Lysé nad Labem.
7. Zajistit uspořádání Mezinárodní výstavy myslivosti NATURA VIVA 2005 v takové dimenzi nákladů, které neohrozí rozpočet ČMMJ v roce 2005.
8. K uspořádání Mez. výstavy NATURA VIVA 2005 hledat další finanční zdroje.
9. Zveřejnit změny Mysliveckého řádu ČMMJ ve Věstníku ČMMJ a na webových stránkách ČMMJ.
10. Provést příslušná administrativně-právní opatření k zápisu vlastnických změn u budovy OMS Plzeň-sever, Ruská 16, kú. Plzeň-město na ČMMJ jako celek. ČMMJ Jungmannova 25, 115 25 Praha 1, IČ 00443174.
11. Vypracovat u obchodní společnosti Interlov Praha, s. r. o. postupový plán a provést veškeré potřebné právní kroky, včetně příslušných opatření v personální oblasti pro případ, že dlužná částka nebude v termínu do 31. 12. 2004 splacena.
12. Dále se nezabývat anonymem "Situace v ČMMJ a její řešení".

II. Dozorčí radě ČMMJ :
1. Sledovat naplnění usnesení SZ ČMMJ zejména u dlouhodobě sledovaných a neplněných úkolů.

Ing. CHMEL Jiří - předseda návrhové komise
prof. Ing. HROMAS Josef, CSc. - předseda ČMMJ
Ing. DVOŘÁKOVÁ Iva - tajemnice návrhové komise
BROUKAL Vladimír - jednatel ČMMJ

Zpracování dat...