ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Vystoupení generálního ředitele podniku Lesy České republiky, s.p. Ing. Kamila Vyslyšela

na zasedání Sboru zástupců ČMMJ dne 19.6. 2004  Red
Dámy a pánové, členové ČMMJ, úvodem chci z pozice generálního ředitele LČR pozdravit vaše jednání Sboru zástupců ČMMJ. Rovněž chci poděkovat za pozvání na toto vaše shromáždění a zároveň svojí přítomností tak deklarovat zájem a snahu o znovuprohloubení spolupráce lesníků a myslivců, a to nejen na úrovni vrcholných představitelů ČMMJ a LČR. Je historicky známou skutečností, že po dobu osmdesátiletého trvání jednotné myslivecké organizace, které jsme v minulém roce vzpomínali, byli mezi jejími vrcholnými představiteli zastoupeni také lesníci. Je to logické, protože les je životním prostředím pro nepřeberné množství druhů živočichů a samozřejmě i zvěře.


Mojí snahou a snahou mých spolupracovníků je navázat na přerušený vzájemný dialog mezi lesníky a myslivci a hledat především společně cesty k dosažení optimálních, tzn. únosných stavů spárkaté zvěře, a dosáhnout tak stavu lesa, za který se před našimi potomky a následovníky nebudeme muset stydět. Pohledem do historie a z písemných dokumentů generací našich předchůdců je zřejmé, že se zvěří ve vztahu k pěstování lesa byly vždycky nějaké problémy, jde jen o to, aby dosažení vyváženého vztahu zvěř versus les bylo činěno na úrovni "člověka rozumného" z počátku třetího tisíciletí.
Nemyslím si proto a ani nepovažuji za korektní podsouvání informací veřejnosti, že současný stav, kdy všichni členové vedení LČR jsou myslivci, lze označit za situaci, kdy do vedení LČR pronikla myslivecká lobby, jak se již několikrát objevilo v některých médiích. To, že většina lesníků provozuje myslivost jako svoji zájmovou činnost považuji za zcela normální, zrovna tak však nepovažuji za nic mimořádného, pokud kterýkoliv lesník myslivost neprovozuje. Je to jen otázka vlastního rozhodnutí. Nejsem zastáncem zjednodušeného konstatování, které bývá občas prezentováno, že všechny nezdary v lesním hospodářství má na svědomí zvěř.
Nám lesníkům je nade vší pochybnost zřejmé, že vypěstovat v současné době les zcela beze škod zvěří, při intenzivní snaze o změnu druhové skladby ve prospěch listnáčů, není možné a naopak předpokládáme, že myslivci pochopí, že v lokalitách, ve kterých jsou početní stavy spárkaté zvěře limitujícím faktorem pro obnovu lesa, je nutno tyto stavy zredukovat. LČR jsou státním podnikem spravujícím majetek státu a hospodařící s ním. To znamená, že hospodaření podniku je pod permanentní kontrolou příslušných státních orgánů a musí proto vycházet z ustanovení příslušných zákonů a vyhlášek. V této souvislosti mám na mysli např. uplatňování a vymáhání škod působených zvěří na lese. Škody působené zvěří na lese jsou u LČR vyčíslovány v částkách mezi 13 - 18 mil. Kč. Naproti tomu vynakládané finanční prostředky na ochranu lesa proti působení zvěře se u LČR pohybují v posledních letech v rozmezí 300 - 350 mil.Kč. Nájemné z pronajímaných honiteb pak netvoří ani polovinu této částky.
Z tohoto místa vám mohu oznámit, že byl prakticky dokončen dodatek k nájemním smlouvám, jež byly uzavírány po 1.3.2003. Po prakticky roční platnosti nájemních smluv se ukázalo, že ustanovení některých článků jsou v praxi těžko realizovatelná a některá ustanovení dokonce kontraproduktivní. Obecně lze také konstatovat, že se některá ustanovení nepodařilo formulovat tak, aby bylo možno říci, že se jedná o dokument pro obě zúčastněné strany vyvážený. Jsem přesvědčen, že nově koncipovaný text tyto disproporce odstraní a tyto úpravy budou ku prospěchu obou stran.
Myslivost v současné době už nemůže být provozována jenom jako nadšená činnost ve prospěch chované zvěře bez ohledu na příčinné souvislosti v celém ekosystému. Myslivci musí být do budoucna natolik odborně zdatní, aby před jednostranně orientovanými ekologickými a ochranářskými subjekty dokázali svojí erudicí a především činy obhájit svoji mysliveckou činnost a dokázali tak navázat na historické tradice české myslivosti. Pro všechny myslivecké subjekty, především pak pro ČMMJ, je na tomto poli značný prostor pro osvětu svých členů i veřejnosti.
Cílem mého vystoupení je především přesvědčit vás o tom, že mnou podávaná ruka ke spolupráci je z mé strany podávána zcela upřímně a opačně zase očekávám od vás, myslivců, že myslivecké aktivity budete provádět uvážlivě, ve prospěch celého ekosystému. Od stavu lesa, jako významného krajinného prvku, se pak bude odvíjet zásadním způsobem i stav celého ekosystému.
Domnívám se, že jsem vám, byť v krátkosti, sdělil informace, které jsem považoval za potřebné a věřím v nadcházející oboustranně rozumnou a dobrou spolupráci ve prospěch lesa a myslivosti. Stav lesa bude pro nás samozřejmě vždy prioritní. Jsem přesvědčen, že stav prostředí, ve kterém žijeme nám všem není a ani nemůže být lhostejný
Zpracování dat...