ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Určovanie veku diviačej zveri

Myslivost 1/2008, str. 48  Ing. Ján MERCEL
Odhadnúť vek živého diviaka je ďaleko ťažšie ako u ostatnej raticovej zveri v dôsledku menšieho počtu výrazných znakov. V ďalšej časti uvádzam príklady ako niektorí poľovníci určujú vek diviaka podľa telesnej vyspelosti, čo je úplne nesprávne a výsledky posúdenia sú nepresné.
Pri určovaní veku diviačej zveri zohráva hlavnú úlohu chrup posudzovaný u mladých kusov a u starších jedincov podľa klov a hákov, ako aj zbrúsenia vrchnej plochy premolárov a molárov a rezných plôch rezákov.
Určenie veku podľa zbrúsenia vrchnej plochy premolárov a molárov nie je tak jednoznačné a ľahko vykonateľné ako u prežúvavej zveri z hľadiska morfológie zubov, najmä stoličky (moláre) nemajú rovné žuvacie plochy ako prežúvavá zver, ale majú hrbolky a výstupky rôznej veľkosti. Diviačia zver má typický chrup všežravca prispôsobený na dobré rozžutie, ale nie prežúvanie prijatej potravy rastlinnej alebo živočíšnej (Hell).
Vo svojom príspevku sa chcem zaoberať výlučne určovaním veku diviačej zveri do 24 mesiacov jej života. Poukážem predovšetkým na správne určenie veku a tým aj rozlíšenie diviačaťa od lanštiaka a lanštiaka od staršieho jedinca. Chovu a lovu diviačej zveri som mal možnosť sa venovať vo funkcii poľovného hospodára viac ako dvadsať rokov v poľovníckom združení (PZ) Pravenec obhospodarujúcom poľovný revír o výmere viac ako osem tisíc hektárov (do roku 1993) s priemerným ročným odstrelom diviačej zveri 15 kusov v rokoch 1949 - 1959, 25 kusov v rokoch 1960 - 1970, 70 kusov v rokoch 1971 - 1980 a 143 kusov v rokoch 1981 - 1992. Najvyšší odstrel bol dosiahnutý za predsedníctva Eduarda Tataya st. v roku 1990, a to 182 kusov, z toho 80 diviačat, 68 lanštiakov, 9 diviakov starších a 24 diviačic, v ktorom počte sú zahrnuté i vodiace diviačice - lanštiačky. Osobne som ulovil 63 kusov diviačej zveri a mal som možnosť u každého uloveného kusu posudzovať vek, hlavne ak vznikol spor, či sa jednalo o diviača, lanštiaka a staršieho jedinca.

V praxi sa vyskytovali aj takéto príklady:
Člen PZ ulovil 10. novembra diviaka o váhe 100 kg po vyvrhnutí a po odhrnutí pyskov zo sánky boli vidieť štyri prostredné rezáky v spodnej čeľusti už trvalé a plne vyrastené. Horné hrany tvorili ešte mierny oblúk, čo zodpovedá veku 20 - 24 mesiacov (Hell). Rezáky javili iba slabé náznaky obrúsenia (diskutovalo sa a je možné aj teraz diskutovať o tom, kedy je zbrúsenie slabé a kedy silnejšie. V žiadnej literatúre som nenašiel pre toto zbrúsenie nejaké metrické údaje. Niektoré názory boli vzhľadom na váhu a stav rezákov také, že ide o 3 - 4-ročného jedinca. Po vyčistení spodnej čeľuste sa ukázalo, že molár M3 bol dorastený iba na cca 50 % (M3 plne dorastá v 20 - 24 mesiacoch veku diviaka - Hell). To znamená, že kus ulovený po 1. apríli bol by zaradený štatisticky medzi staršie diviaky, i keď by nedosiahol plné dva roky života.
Mojím príspevkom by som chcel prakticky ukázať na fotografiách spodných čeľustí diviakov z mojej zbierky vek podľa mesiacov, ako aj správne rozlíšenie diviačaťa, lanštiaka a staršieho jedinca od seba.
V súvislosti s určovaním veku podľa chrupu som sa stretol aj s názormi, že zuby diviaka rastú nerovnomerne vo veľkých časových rozpätiach. Chcem týmto upozorniť čitateľov, že ide o nesprávne a pomýlené názory. Na potvrdenie mojich slov citujem názor a vyjadrenie prof. MVDr. Červeného, CSc. zverejnený v časopise Myslivost č. 5/2003: "...časové limity uvádzaného obdobia, aby došlo k zámene 2-ročného s 3 - 4-ročným diviakom..., časové limity prerezávania a výmeny zubov u cicavcov sú geneticky pevne zafixované a ustálené v ich celkovom vývojovom harmonograme, a preto je dobré ich uprednostňovať."
A preto podľa tabuliek a grafov nachádzajúcich sa v odbornej literatúre (Hell, Kolář, Lochman...) je možné vyčítať, že všetky zuby diviaka (spolu ich je 44) sa plne vyvíjajú v časovom rozpätí 1 - 3 mesiacov okrem zubov M3, kde doba od začiatku prerezávania do dorastenia trvá 4 mesiace, tj. diviak narodený v marci má vo veku 24 mesiacov, tj. k 1 aprílu molár M3 plne dorastený a po 1. apríli sa stáva 3-ročným jedincom. Je nemysliteľné považovať diviaka s nedorasteným zubom M3 za 3-ročného, ak sa narodil v marci. Ak sa takýto diviak narodil napr. v júni, potom po 1. apríli je štatisticky zaradený medzi 3-ročných jedincov, i keď biologicky má iba 21 - 22 mesiacov veku života. Na pripojených fotografiách je názorne vidieť ako vyzerá chrup diviaka v jednotlivých mesiacoch jeho života a v praxi stačí porovnať čeľusť vášho diviaka s týmito fotografiami. K spracovaniu tohto príspevku som sa rozhodol aj preto, že v našej literatúre sú čeľuste diviakov do 24 mesiacov veku života uvádzané iba ako kreslené obrázky. V mojom prípade je možné vidieť skutočný tvar čeľuste so zubami tak, ako je zachytený fotograficky.
Pred vlastným popisom jednotlivých čeľustí je nutné v stručnosti uviesť dobu genetického rastu jednotlivých zubov:
Rezák I1 vyrastá vo veku jedného mesiaca života ako mliečny zub a jeho výmena za trvalý prebieha v 14. - 15. mesiaci života (Hell).
Rezák I2 vyrastá vo veku cca dvoch mesiacov života ako mliečny zub a jeho výmena za trvalý prebieha v 18. - 20. mesiaci života.
Rezák I3 má diviača vyrastený ako mliečny zub ešte pred narodením a jeho výmena za trvalý zub prebieha v 10. - 12. mesiaci života (Lochman).
Špiciak (kel, hák) "C" má diviača vyrastený ako mliečny zub už pred narodením a jeho výmena za trvalý zub prebieha taktiež v 10. - 12. mesiaci života (Lochman, Hell).
Predstolička P1a vyrastá ako trvalý zub v 4. - 6. mesiaci života, ale nemusí sa nachádzať u každého diviaka (Kolář).
Predstolička P1 vyrastá ako mliečny zub vo veku cca 2 mesiacov a jeho výmena za trvalý zub prebieha v 15. - 17. mesiaci.
Predstolička P2 vyrastá ako mliečny zub vo veku dvoch mesiacov a jeho výmena za trvalý zub prebieha v 12. - 14. mesiaci.
Predstolička P3 vyrastá v priebehu 4 - 5 mesiacov ako mliečny zub trojdielny a jeho výmena za trvalý zub prebieha v 15. - 16. mesiaci ako dvojdielny (podľa grafu Dr. Kolářa).
Stolička (molár) M1 vyrastá ako trvalý zub v 5. - 6. mesiaci života (Dr. Kolář).
Stolička (molár) M2 vyrastá ako trvalý zub v 12. - 14. mesiaci života (Hell).
Stolička (molár) M3 vyrastá ako trvalý zub v 20. - 24. mesiaci života.

Popis jednotlivých čeľustí
Fotografia 0
. Je to čeľusť 4 - 5 mesačného diviačaťa. Premoláre - črenovce P1, P2 a P3 sú mliečne. P1 a P2 sú tvaru klinovitého, končistého a P3 je hrboľatý trojdielny. Ich výmena za trvalé zuby začína od cca 12. mesiaca (P2) do cca 17. mesiaca (P1) života. Na čeľusti je vidieť premolár (predstoličku) P1a, nazývanú tiež vlčí zub alebo medzerník, ktorý vyrastá ako trvalý, a ktorý sa začína ešte len prerezávať, čo spadá do veku 4 mesiacov života. Prvá stolička (molár) M1 je už dorastená ako trvalá, čo spadá do veku 4 - 6 mesiacov a je tesne primknutá k P3 ako dvojdielna.
Pre presnejšie posúdenie veku tohto diviačaťa poslúži stav rastu rezákov a špiciakov. Všetky rezáky sú mliečne. Štyri prostredné I1 a I2 sú dlhé a široké 4 - 5 mm a okrajové I3 sú kolíčkové a veľmi krátke, ale tiež mliečne. Všetky mliečne rezáky majú povrch hladký na rozdiel od trvalých. Špiciaky C ako druhotný pohlavný znak, sú ešte mliečne (vyrastajú už pred narodením jedinca), malé, slabé a kolíčkové.
Vek tohto diviačaťa podľa stavu rastu rezákov, špiciakov a predstoličky P1a odhadujeme na 4 - 5 mesiacov. Diviača bolo ulovené 15.9., to znamená, že sa narodilo v apríli - máji.

Fotografia 1. Je to čeľusť 8 - 9 mesačného diviačaťa. Popis premolárov a stoličky M1 zodpovedá popisu uvedenému na fotografii "0", s tým rozdielom, že povrch P2 a P3 javí známky minimálneho opotrebenia. Na čeľusti je vidieť premolár P1a už vyrastený, obdobne aj stoličku M1 ako trvalé zuby.
Pre presnejšie posúdenie veku poslúži stav rastu rezákov a špiciakov. Rezáky I1, I2 sú mliečne, dlhé, hladké a široké 4 - 5 mm. Okrajové mliečne rezáky I3 sú čerstvo vypadnuté a vidieť iba nepatrný začiatok rastu trvalého zubu I3, ktorý však nebol ešte vôbec prerezaný cez ďasno. Táto výmena u I3 sa začína podľa tabuliek a grafov (Hell, Kolář a Lochman) v 10. mesiaci života. Ale v tom istom mesiaci začína aj výmena mliečneho špiciaka C za trvalý. V tomto prípade je vidieť špiciaky C ešte ako mliečne a kolíčkové.
Vek tohto diviačaťa odhadujeme na 8 - 9 mesiacov.
Diviača bolo ulovené 20.11., to znamená, že sa narodilo začiatkom marca (ide o skorý jarný vrh). Ak by bolo diviača s týmto chrupom ulovené po 1. apríli, bolo by štatisticky zaradené medzi lanštiaky, i keď nemalo viac ako rok života.

Fotografia 2. Je to čeľusť 12 - 13 mesačného diviaka. Všetky premoláre a M1 sú vyrastené ako u predchádzajúceho prípadu s tým, že na plochých P1a P2 je vidieť o niečo väčšie opotrebenie. Zo stoličky M2 je vyrastený iba prvý diel. Druhý diel zubu sa ešte neprerezal cez ďasno, ale už vyčnieva z kosti spodnej čeľuste. M2 geneticky rastie medzi 12. - 14. mesiacom života. V čeľusti sú tiež aj P1a a C ako trvalé zuby.
Štyri prostredné rezáky P1 a P2 sú mliečne, dlhé a široké 4 - 5 mm. Okrajové rezáky I3 sú už prerezané ako trvalé a majú dlátovitý tvar a nie kolíkový ako je to u mliečnych rezákov. Táto výmena u I3 prebieha v 10. - 12. mesiaci života. Podľa stavu rastu M2 a I3 ide o diviaka vo veku 12 - 13 mesiacov. Diviak bol ulovený v PZ Pravenec - Háje 19.4., to znamená, že sa narodil v apríli. Nakoľko bol zastrelený po 31. marci bol zaradený ako lanštiak.

Zhodnotenie:

Uvedené tri prípady čeľustí na fotografiách 0, 1 a 2 pri podrobnom posudzovaní jednotlivých zubov dokazujú, že biologicky za diviača je možné považovať iba jedinca s dorastenými tromi mliečnymi premolármi a trvalým M1. Štatisticky však môže byť takýto diviak zaradený aj do triedy lanštiakov, ak by bol ulovený po 1. apríli.
Príklad uvedený na fotografii "2" ukazuje začiatok prerezávania M2, ktoré sa však zistilo iba preto, že jedinec bol ulovený 19.4. Ak by bol ulovený pred 1. aprílom napr. v januári, tak by mal cca 10 mesiacov a bol by biologicky, ako aj štatisticky zaradený ako diviača. Kedže bol ulovený 19.4., tak musel byť zaradený do triedy lanštiakov, i keď biologicky bol na rozhraní 12. a 13. mesiaca, čiže medzi diviačatmi a lanštiakmi.

Fotografia 3. Je to čeľusť cca 14 mesačného diviaka. Všetky premoláre sú mliečne a na vrchnej ploche sú dobre a viditeľne obrúsené, viac ako u predchádzajúceho prípadu. Stoličky M1 a M1 sú dorastené ako trvalé. Stolička M2 geneticky dorastá v 12. - 14. mesiaci života. P1a a C rastú ako trvalé. Rezáky I2 sú ešte stále mliečne, ich výmena za trvalé prebieha v 18. - 20. mesiaci života. Rezáky I1 presne v čase ulovenia pri vyváraní čeľuste odpadli, čo sa odohráva cca v 14. mesiaci života. Tieto vypadnuté mliečne rezáky I1 sú vidieť na fotografii vedľa čeľuste. Z ich tvaru je vidieť, že mliečne zuby nie sú trvalými vytlačené celé aj s koreňom, ale vždy odpadne iba korunka zuba. Koreň mliečneho zuba je stláčaný trvalým zubom tak, že prakticky zanikne. Na fotografii vidieť, že z koreňa mliečneho zuba zostali iba tenké paličky. Rezák I3 rastie ako trvalý zub dlátovitého tvaru. I2 je ešte mliečny. Podľa stavu zubov najmä I3 a M2 ide o 14 mesačného diviaka. Diviak bol ulovený 20.6. ako lanštiak a narodil sa koncom apríla.

Fotografia 4. Je to čeľusť 15 - 16 mesačného diviaka. Stoličky M1 a M2 sú vyrastené ako trvalé. Premolár P1 je ešte mliečny tvaru klinovitého, končistého. P2 je tiež mliečny, ale na ľavej strane čeľuste mliečny zub už odpadol a na pravej ešte zostal a pod ním je už vidieť rast P2 ako trvalého zuba. P3 sa ešte len začína prerezávať cez dasňo ako trvalý zub. Tento dej sa odohráva asi v 15. mesiaci života. Rezáky I1 nie sú ešte dorastené ako trvalé do výšky mliečnych rezákov I2. Ich šírka je 6 - 8 mm a na ich plochách sú viditeľné pozdĺžne rýhy. I3 rastie ako trvalý dlátovitý zub, ktorý je vždy kratší ako I1 a I2. Takýto rast rezákov prebieha v 15. - 16. mesiaci života! Podľa stavu rastu zubov ide o 15 - 16 mesačného diviaka. Diviak bol ulovený 1.7., to znamená, že sa narodil v skorom jarnom vrhu.

Fotografie 5. Je to čeľusť 16 - 17 mesačného diviaka. M1, M2 sú trvalé. M3 sa ešte neprerezáva v ďasne. Premoláre sú trvalé. Rezáky I1 sú trvalé o šírke 6 - 8 mm a už dorastené do výšky I2. I2 sú stále mliečne. Podľa rastu zubov najmä I1 a I2 jedná sa o 16 - 17 mesačného diviaka uloveného 26.9., čiže sa narodil koncom apríla.

Zhodnotenie:
Uvedené tri príklady (3, 4, 5) pri podrobnom posudzovaní jednotlivých zubov dokazujú, že biologicky za lanštiaka, je možné považovať iba jedinca s vyrastenými tromi mliečnymi alebo trvalými premolármi P1, P2 a P3 a dvomi dorastenými stoličkami M1 a M2. Biologicky každý lanštiak má tri premoláre a dva moláre. Môže sa stať, že v decembri ulovíte silno dorastené diviača, ktoré po telesnej stránke bude posudzované ako lanštiak, treba však prezrieť chrup a ak zistíte, že ma iba tri premoláre a jeden molár, tak je to diviača a nie lanštiak.

Fotografia 7. Je to čeľusť 21 - 22 mesačnej diviačice. Rezáky I1 sú plne dorastené ako trvalé o dĺžke 17 mm a šírke 7 mm s málo výraznými pozdĺžnými rýhami. Rezáky I2 sú taktiež dorastené ako trvalé o šírke 9 mm a dĺžke 25 mm s pozdĺžnými výraznejšími rýhami. Rezné hrany všetkých štyroch rezákov netvoria ešte rovný front, ale mierny oblúk a sú čiastočne zbrúsené. Tento stav sa dosiahne v 18. - . mesiaci života. Diviačica nemá P1a a spodné kly (háky) sú malé a prečnievajú iba 2 cm, čo zodpovedá danému veku a zostávajú stále malé na rozdiel od diviakov. Všetky premoláre a moláre M1 a M2 sú dorastené ako trvalé. Molár M3 má prerezaný iba prvý diel, čiatočne druhý a tretí vôbec nebol prerezaný cez ďasno, čo dokazuje aj jeho biele sfarbenie. Geneticky M3 dorastá v 20. - 24. mesiaci života. Podľa stavu rastu zubov ide o cca 21 - 22 mesačnú lanštiačku, ktorá bola ulovená 15.11. Je to skorý marcový vrh. Ak by bola v takomto stave ulovená po 1. apríli, štatisticky by bola zaradená medzi 3-ročných jedincov, i keď biologicky ide o lanštiačku.
Práve u tohto prípadu sa stalo, že diviačica ihneď po ulovení bola posudzovaná odhrnutím horných pyskov ako trojročná, a to na základe stavu štyroch rezákov v jednom fronte. Neposudzovalo sa či front rezákov je rovný alebo či tvorí oblúk. Taktiež sa vôbec neposudzoval stav rastu M3, ktorý bol prakticky prerezaný iba na 50 %. M3 by bola u tejto diviačice dorástla až v marci, kedy by bola dosiahla vek 24 mesiacov a po 1. apríli by bola biologicky, ale aj štatisticky, zaradená ako trojročný jedinec.

Fotografia 8. Je to čeľusť 21 - 22 mesačného diviaka, lebo stav rastu rezákov je presne podobný ako u prípadu 7. Ale pozdĺžne rýhy na rezákoch I1 a I2 sú ďaleko výraznejšie. I2 má šírku 10 mm a dĺžku 32 mm. I1 má šírku 8 mm a dĺžku 28 mm. Veľmi výrazný je rast spodných klov prečnievajúcich z čeľuste až 5 cm. Je to určitý rozlišovací znak pohlavia, lebo diviačica "7" má háky iba 2 cm dlhé. Diviak bol ulovený 17.5. v PS Nedozery - Brezany a štatisticky je zaradený ako 3 ročný, lebo bol zastrelený po 1. apríli, biologicky je to lanštiak, ktorý nemá ani 24 mesiacov, lebo M3 nie je dorastená, čiže pochádza z neskorého jarného alebo letného vrhu. Biologicky ako lanštiak prežil v prvom roku života (rok narodenia) cca 7 mesiacov, v druhom roku 12 mesiacov a v treťom (kedy bol ulovený) prežil cca 4 mesiace.
Taktiež podľa ing. Hella "Diviačia zver" strana 61, môžeme orientačne konštatovať, že tento diviak má toľko rokov, koľko centimetrov meria dĺžka zbrúsenej časti spodných klov (v tomto prípade je tato dĺžka 4 cm) po odpočítaní 2 rokov, čiže má cca 24 mesiacov (je to orientačný údaj, presný údaj veku dávajú zuby).

Fotografia 9. Je to čeľusť 3-ročného diviaka. Všetky zuby sú dorastené ako trvalé. M3 je dorastený ako trojdielny. Rast ľavého rezáka je zdeformovaný, prekrýva I1. Zadná jazyková plocha Iľ je šikmo obrúsená v dĺžke 4 mm. Stolička M1 začína prejavovať známky obrúsenia.

Zhodnotenie:
Uvedené prípady na fotografiách 7, 8 a 9 dokazujú, že biologicky je možné považovať diviaka za trojročného iba vtedy, ak má dorastený M3. Ak je ulovený diviak po 1. apríli s nedorasteným M3, štatisticky je to 3-ročný jedinec, ale biologicky je to lanštiak pochádzajúci vždy z neskorého jarného prípadne letného vrhu.

Celkom na záver je možné konštatovať, že podľa uvedených fotografií a sprievodného popisu je možné presne odlíšiť tri kategórie diviačej zveri: diviača, lanštiaka a staršieho jedinca, čo je pre prax najmä pre poľovného hospodára veľmi dôležité. A napokon týmto predkladáme čitateľskej verejnosti priame fotografie spodných čeľustí na rozdiel od doterajších kreslených.
Ing. Ján MERCEL
Foto Mgr. Eduard TATAY, Ján MAČEK

Redakční poznámka:
Je nutné upozornit, že v článku není z technických důvodů dodrženo anatomické popisování zubů, které se trochu liší u zubů mléčných a trvalých, např. první mléčný premolár se značí "p1" (malé písmeno "p" a index arabskou číslicí poněkud pod řádek), první trvalý premolár "PI" (velké písmeno "P" a index římskou číslicí). Autor však v textu podává srozumitelný popis.
Článek dobře vystihuje základní problematiku rozlišení věku selete, lončáka a dospělého kusu i s ohledem na poměrně značné rozdíly v době metání. Je bez jakékoliv diskuse, že tyto znalosti by měly být samozřejmou součástí myslivecké odbornosti! Mám však důvodné obavy, že pro současný stav věcí je jakákoliv odbornost v této disciplíně zbytečnou, ne - li škodlivou. Zrušeno bylo předkládání a hodnocení spodních čelistí černé zvěře, které v minulých letech bylo nenahraditelnou školou a praxí pro řadu nadšenců. Na straně druhé bylo určitými kruhy vnímáno jako "nedemokratický" zásah do jakýchsi "práv". Kontrola totiž bývá často nelibě snášena, neboť ve zmatku se leckomu dobře žije...
Jsem pevně přesvědčen, že dokud nebudou zcela jasně nařízena přesná pravidla pro chovatelské přehlídky (rozuměj chovatelské, nikoliv jen výstavnické exhibice), je jakékoliv "hraní se zuby" docela neefektivní. Tužka učiní hravě z dospělého kusu dva lončáky, nebo zapíše do odstřelu samá selata a žádné plomby v tom nic nezmůžou! Státní orgán je bez "ouředního foršriftu" zcela bezmocný, leckde se mu ani do ničeho nechce, neboť je věru jednodušší si brnkat na počítači, než se hrabat v kostech. A tak se pomalu stává už pouhým orgánem...
MVDr. Zdeněk KOLÁŘ


Zpracování dat...