Časopis Myslivost

58. Generální zasedání CIC

Myslivost 7/2011, str. 26  Jaroslav Kostečka
Ve dnech 11. - 15. května 2011 proběhlo 58. Generální zasedání CIC (Mezinárodní rada pro zvěř a ochranu volně žijících živočichů) v ruském Petrohradu. Letošní téma znělo „Lov – součást kulturního dědictví“.
Za Českou republiku se zúčastnili Ing. Jaroslav Palas, předseda ČMMJ, Ing. Jaroslav Kostečka, Ph.D., jednatel ČMMJ, Doc Ing.. Josef Feuereisel, Ph.D., předseda Zahraniční komise ČMMJ, Ing. Jaroslav Růžička, zástupce Ministerstva zemědělství a Josef Vosátka, vydavatel a tiskař knihy Zelená čísla. Po úvodní registraci a prohlídce Petrohradu pokračovaly další dny již v pracovním duchu.
Slavnostní zahájení proběhlo ve čtvrtek 12. 5. v Institutu Smolný, sídle gubernátorky Petrohradu, přímo pod její záštitou. Proslovy pronášeli zástupci vedení CIC, FAO, EU, zástupci města i ruské státní správy. Mimo jiné bylo také předneseno memorandum na ochranu tygrů, kterému předcházelo jednání světových špiček, rovněž za účasti premiéra Putina, právě v Petrohradu. Jedním z projevů byl vyzdvižen i fakt, že se sokolnictví dostalo na seznam Kulturního dědictví UNESCO, na čemž měla svůj velký podíl i ČR. V odpoledních hodinách probíhala pracovní skupina pro mladé členy CIC a prezentace firmy Swarovski Optik.
Ve večerních hodinách nás velmi zaujala premiérová projekce dokumentárního a vzdělávacího filmu o situaci v ochraně divoké fauny na území JAR v průběhu posledních staletí. Většina typických afrických zvířat jako např. zebry, nosorožci a další zbývala na tomto území jen v několika málo kusech a byla zachráněna za minutu dvanáct zejména díky oploceným rezervacím. Film ukazuje, že většina volně žijících zvířat v jižní Africe byla zachráněna před vyhynutím prostřednictvím řízeného lovu. Pokud zvěř uloví pytláci jen např. pro rohy či kly nebo místní obyvatelé kvůli masu, ztrácí se ekonomická hodnota zvěře. Pokud se však zvěř loví poplatkově, dokáže generovat daleko větší zisky, které místnímu obyvatelstvu dají daleko více než jen hodnotu masa a v konečném důsledku přispívají k ochraně velkých savců před vybitím na tomto území. Film také poukazuje na zajímavou skutečnost, že poplatkový lov v JAR generuje několikrát vyšší ekonomický přínos než veškerý ostatní turismus. Film nás zaujal natolik, že jsme se spojili s jeho autorem a uvažujeme o jeho zakoupení do ČR. Mohl by ukázat českým divákům možný soulad ochrany a lovu zvěře na příkladě jihoafrických zemí.
Následující den dopoledne probíhaly v rámci sekce Aplikované vědy, zákonodárství a práva zajímavé přednášky na téma velkých predátorů. Hovořilo se o tom, jaké místo mají rys, medvěd a vlk v evropských ekosystémech a jaké dopady má jejich přítomnost na lidské aktivity. Známý je vztah mezi množstvím rysů či vlků a počtem lišek na jednom místě nebo invazivních druzů jako je např. šakal a ostatních predátorů. Příklady byly uváděny ze Švýcarska, Španělska, Francie, Balkánských zemí, Polska a dalších. Další přednášky se nesly v duchu ochrany tygrů a tropických živočichů. Probírala se Iniciativa Světové banky na záchranu tygra a problémy ochrany tropických druhů jako jsou sloni, nosorožci, lvi, což v podstatě tematicky navazovalo na výše zmiňovaný dokumentární film. Dopolední blok se uzavíral přednáškami z oblasti biodiverzity – nová evropská strategie biodiverzity a problematika ochrany biodiverzity ve Finsku.
Paralelně s tímto přednáškovým blokem se část české delegace účastnila jednání Sekce zástupců CIC pro střední a východní Evropu, kde se řešila témata blízká tomuto regionu. Hlavním tématem byl dlouhodobý problém týkající se návrhu na zrušení, resp. výraznou změnu v systému hodnocení trofejí dle metody CIC a zavedení poplatku za hodnocení trofejí. Všichni zástupci se shodli na společném postupu a na neměnném negativním stanovisku k prosazovaným změnám. Další nosné téma se týkalo problematiky velkých šelem v oblasti střední a východní Evropy.
Odpoledne byly v rámci kulturního bloku jednání předneseny příspěvky z oblasti odrazu lovu v literatuře, hudbě a v ruském umění, z oblasti sokolnictví jako světového dědictví UNESCO, loveckých psů atd.
Následovaly opět vědecké příspěvky na téma ochrany volně žijící zvěře před sekáním a kosením v rámci zemědělské aktivity a na téma ochrany vodního ptactva v Rusku. Jak je známo, sečením dochází k výrazným ztrátám ptáků a drobné zvěře na zemědělských pozemcích, proto CIC vydala na toto téma brožuru, kterou by ráda předala do jednotlivých zemí, aby na tento problém upozornila.
V sobotu 14. května byla na program zařazena exkurze do Petrodvorce. Počasí vyšlo skvěle a tak si účastníci mohli před připraveným obědem vychutnat i koncert jedinečného hudebního tělesa, které hrálo pouze na původní lovecké rohy, jež nebyly ještě zahnuty. Pro vydání jednoho tónu slouží vždy jen jeden roh a každý hráč, aby vyloudil více tónů, musí rohy střídat. Rovněž nám Rusové předvedli v tradičních oděvech své sokolníky a lovce s barzoji.
Závěrečný den konference se nesl v duchu voleb a jednání výkonného výboru CIC. Pro Českou republiku a většinu středo a východoevropských zemí a několika ostatních zemí včetně např. Belgie, Německa a Íránu proběhlo ovšem velmi důležité jednání ohledně budoucnosti hodnocení trofejí v rámci CIC. Velice složité jednání vyústilo v návrh opětovného „osamostatnění“ Komise pro trofeje a výstavnictví z područí Sekce pro aplikovanou vědu, jako samostatné komise CIC. Návrh byl předán současnému vedení CIC.
Odpoledne proběhl závěrečný ceremoniál, během kterého mimo jiné bylo předáno ocenění Doc. Ing. Josefu Feuereiselovi, Ph.D. za knihu Zelená čísla – o ekonomice v současné české myslivosti. Nakonec byl prapor CIC předán následující pořádající zemi, kterou je Jihoafrická republika. 59. Generální zasedání CIC se bude konat v roce 2012 v Johannesburgu.
Nepříjemný pocit z dopoledního jednání se rozptýlil na velkolepé recepci v budově Filharmonie, kde se Rusové chtěli skutečně předvést. Kromě výtečného servisu připravili zhruba pětistovce účastníků skvostný kulturní zážitek, neboť závěrečné projevy byly střídány vystoupením petrohradského filharmonického orchestru a operními áriemi sólistů předního petrohradského divadla.
Letošní zasedání CIC jsem komentoval možná příliš obšírně, nicméně mám k tomu dobrý důvod. V průběhu výše zmíněných jednání jsme mimo jiné dohodli, že jubilejní 60. Generální zasedání CIC spojíme s 90. výročím založení ČMMJ a zasedání proběhne v České republice. O pořádání 60. Generálního zasedání CIC v roce 2013 se vlastně podělí tři středoevropské země – Česká Republika, Slovensko a Maďarsko, kam se účastníci na závěr přesunou a slavnostně otevřou světovou výstavu trofejí v Budapešti.
Ing. Jaroslav KOSTEČKA, Ph.D.
jednatel ČMMJ
Zpracování dat...